Ce a vrut să spu­nă fos­tul mi­nis­tru Fi­for când a de­cla­rat că la Deveselu se află ra­che­te ba­lis­ti­ce?

Romania Libera - - Incognito -

Acum un an, în pe­ri­oa­da în ca­re era mi­nis­tru al Apă­ră­rii, Mi­hai Fi­for a de­cla­rat că “ni­ci­o­da­tă preșe­din­te­le Pu­tin nu o să fie ex­trem de încântat de fap­tul că în Ro­mânia se dez­vol­tă ca­pa­bi­li­tă­ţi mi­li­ta­re foar­te se­ri­oa­se.Cum ar pu­tea fi vre­o­da­tă preșe­din­te­le Pu­tin încântat de fap­tul că în Ro­mânia avem ba­za mi­li­ta­ră de la Deveselu, cu ra­che­te­le ba­lis­ti­ce?”. Cât de efi­ci­en­te sunt, în mod re­al, in­sta­la­ţi­i­le anti­ra­che­tă de pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei? În ul­ti­me­le zi­le, un do­cu­ment pu­bli­cat de GAO (US Go­ver­nment Acco­un­ta­bi­li­ty O¡ce – o in­sti­tuție in­de­pen­den­tă ca­re ela­bo­re­a­ză stu­dii pen­tru Con­gre­sul SUA) aver­ti­za că Age­nția ame­ri­ca­nă de apă­ra­re anti­ra­che­tă „nu și-a înde­pli­nit obi­ec­ti­ve­le de li­vra­re și de tes­ta­re” cu pri­vi­re la sis­te­mul an­ti­ba­lis­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.