A pro­mul­gat o no­uă le­ge

Romania Libera - - Eveniment - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Func­ţi­i­le va­can­te din Po­li­ţia pe­ni­ten­cia­ră se ocu­pă prin con­curs.“PO­TRI­VIT TEXTULUI DE LE­GE

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat, luni, de­cre­tul pen­tru pro­mul­ga­rea Le­gii pri­vind sta­tu­tul po­li­ţiş­ti­lor de pe­ni­ten­cia­re.

Le­gea pre­ve­de schim­ba­rea de­nu­mi­rii de „func­ţi­o­nar pu­blic cu sta­tut spe­cial din sis­te­mul ad­mi­nis­tra­ţi­ei pe­ni­ten­cia­re” cu cea de „po­li­ţist de pe­ni­ten­cia­re”.

„Po­li­ţiş­tii de pe­ni­ten­cia­re de­bu­tan­ţi sunt per­soa­ne­le ca­re ocu­pă, în ur­ma con­cur­su­lui sau exa­me­nu­lui, o func­ţie pu­bli­că în sis­te­mul ad­mi­nis­tra­ţi­ei pe­ni­ten­cia­re, până la de­fi­ni­ti­va­re”, se ara­tă în tex­tul ac­tu­lui nor­ma­tiv. Po­tri­vit proi­ec­tu­lui, „func­ţi­i­le de con­du­ce­re va­can­te din Po­li­ţia pe­ni­ten­cia­ră se pot ocu­pa prin con­curs, doar din­tre ofi­ţe­rii de Po­li­ţie pe­ni­ten­cia­ră în ac­ti­vi­ta­te şi ca­re au avut pri­ma înca­dra­re în func­ţia de ofi­ţer”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.