Co­me­rț cu Chi­na

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Co­re­ea de Nord a im­por­tat din Chi­na, în ul­ti­mii cinci ani, pro­du­se de lux (afla­te sub em­bar­go) în va­loa­re de cir­ca 4 mi­liar­de do­lari. 1,4 mi­liar­de au fost des­ti­na­te cum­pă­ră­rii mași­ni­lor de lux. Po­tri­vit unui de­pu­tat sud-co­re­e­an, aces­te mașini ser­vesc și pen­tru „re­com­pen­sa­rea fi­de­li­lor re­gi­mu­lui nord-co­re­e­an și a altor mem­bri din apa­ra­tul de stat ca­re se văd astfel răs­plă­tiți pen­tru ser­vi­ci­i­le lor“. Alte 2 mi­liar­de au fost alo­ca­te cum­pă­ră­rii de pro­du­se elec­tro­ni­ce, prin­tre ca­re cal­cu­la­toa­re, te­le­vi­zoa­re și echi­pa­men­te des­ti­na­te unei să­li de ci­ne­ma in­sta­la­te la Phe­nian.165 mi­li­oa­ne do­lari au ser­vit achi­ziți­o­nă­rii de al­cool, în spe­cial co­niac, o bău­tu­ră foar­te apre­cia­tă de Kim Jong-un, ca­re chel­tu­ie anual 600 mi­li­oa­ne do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.