Bo­li­zii de lux ai lui Kim Jong-un

Huf­fin­gton Post re­le­vă că li­de­rul nord-co­re­e­an ar avea la dis­po­zi­ţie 5 mi­liar­de do­lari.

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pen­tru a-și pro­cu­ra ve­hi­cu­le­le de lux în po­fi­da em­bar­go­u­lui im­pus ță­rii sa­le, li­de­rul nord-co­re­e­an tran­zi­te­a­ză mași­ni­le prin cinci țări di­fe­ri­te.Po­tri­vit unui ra­port al Cen­ter for Advan­ced De­fen­se Stu­di­es (CADS), dez­vă­lu­it de New York Ti­mes, Phe­nia­nul de­tur­nea­ză san­cți­u­ni­le de­ci­se de ONU și de țări oc­ci­den­ta­le pen­tru a im­por­ta bu­nuri de lux,în spe­cial pen­tru Kim Jong-un.Deși des­co­pe­ri­rea nu es­te no­uă, es­te pri­ma oa­ră când prac­ti­ca es­te do­cu­men­ta­tă,stu­di­ul des­cri­ind par­cur­sul mași­ni­lor de lux pen­tru a ajun­ge în Co­re­ea de Nord.Ima­gi­ni­le au fă­cut încon­ju­rul lu­mii în oc­tom­brie 2018,când la întâlni­rea din­tre Kim Jong-un și se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can Mi­ke Pom­peo,preșe­din­te­le nord-co­re­e­an s-a de­pla­sat într-un Rol­ls Roy­ce Phan­tom, în va­loa­re de 400.000 eu­ro. Apoi, Kim Jong-un s-a afișat la bor­dul unor ber­li­ne Mer­ce­des blin­da­te, din­tr-o ga­mă de lux, la întâlni­ri­le cu preșe­din­te­le ame­ri­can, Do­nald Trump, preșe­din­te­le chi­nez, Xi Jin­ping, sau cu cel rus, Vla­di­mir Pu­tin. Phe­nia­nul și-a pro­cu­rat pro­du­se de lux din 90 de țări.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

LUX. Rol­ls Roy­ce și Mer­ce­des

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.