Orlan­do Teodorovic­i vor­beş­te acum des­pre res­truc­tu­ra­rea fi­nan­cia­ră a da­tor­ni­ci­lor la stat

Res­truc­tu­ra­rea fi­nan­cia­ră nu e o am­nis­tie fiscală, ci un spri­jin de con­for­ma­re pen­tru com­pa­ni­i­le ca­re au da­to­rii fa­ţă de stat, spu­ne Teodorovic­i.

Romania Libera - - Economie - Florin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

“Nu es­te o am­nis­tie fiscală, e o res­truc­tu­ra­re fi­nan­cia­ră şi, prac­tic, un spri­jin pen­tru con­for­ma­rea pen­tru pla­tă de că­tre cei ca­re au fa­ţă de stat aces­te da­to­rii”, a ex­pli­cat Teodorovic­i. Apoi a de­ta­liat: „E sim­plu: un pla­fon de un mi­li­on de lei; pes­te el, se fa­ce ace­as­tă eşa­lo­na­re, pe ba­za unui plan de res­truc­tu­ra­re, ca şi în ca­zul in­sol­ven­ţei şi, da­că la fi­na­lul aces­tei pe­ri­oa­de de 7, 8, 10 sau 12 ani se res­pec­tă ca­len­da­rul, de-abia atunci ac­ce­so­ri­i­le - adi­că pe­na­li­tă­ţi­le şi do­bânzi­le - se înlă­tu­ră. Es­te o şan­să pe ca­re o au în spe­cial com­pa­ni­i­le ro­mâneş­ti, şi de stat, şi ce­le pri­va­te”.

Dem­ni­ta­rul a pre­ci­zat că, în ca­zul în ca­re ni­ve­lul da­to­ri­i­lor e de sub un mi­li­on de lei, “da­că se plă­teş­te prin­ci­pa­lul până la fi­na­lul lu­nii noi­em­brie, atunci se eli­mi­nă ac­ce­so­ri­i­le, pe­na­li­tă­ţi­le şi do­bânzi­le”.

Şe­ful de la Fi­nan­ţe a su­bli­niat că proi­ec­tul de act nor­ma­tiv pen­tru acor­da­rea unor fa­ci­li­tă­ţi fis­ca­le es­te pu­bli­cat pe si­te-ul MFP şi până la fi­na­lul lu­nii iu­lie ar pu­tea fi apro­bat. Au­to­ri­tă­ţi­le au luat în cal­cul do­uă sce­na­rii pen­tru acor­da­rea unor fa­ci­li­tă­ţi fis­ca­le: pen­tru da­to­rii de pes­te şi, res­pec­tiv, sub un mi­li­on de lei.

Cu­i­ul lui Pe­pe­lea

La fi­na­lul anu­lui tre­cut, 31 de com­pa­nii de stat ave­au da­to­rii de pes­te 748 de mi­li­oa­ne de lei şi do­bânzi pe­na­li­za­toa­re de 981,4 mi­li­oa­ne de lei. 28 de com­pa­nii cu ca­pi­tal pri­vat şi de stat ave­au da­to­rii de 529 de mi­li­oa­ne de lei şi ac­ce­so­rii de 388 de mi­li­oa­ne de lei. Alte 2.633 de fir­me cu ca­pi­tal pri­vat ave­au da­to­rii de 12,9 mi­liar­de de lei şi ac­ce­so­rii de 8,6 mi­liar­de de lei, iar 30 de in­sti­tu­ţii pu­bli­ce da­to­rau sta­tu­lui 71,7 mi­li­oa­ne de lei şi ac­ce­so­rii de 56 de mi­li­oa­ne de lei.

O si­tua­ţie a con­tri­bua­bi­li­lor cu da­to­rii de sub un mi­li­on de lei in­di­că fap­tul că, la sfârşi­tul anu­lui tre­cut, 22.988 de per­soa­ne fi­zi­ce (in­clu­siv PFA, II, IF sau pro­fe­sii li­be­ra­le) însu­mau da­to­rii de 698,9 mi­li­oa­ne de lei şi ac­ce­so­rii de 800 de mi­li­oa­ne de lei. Alte 285.322 de com­pa­nii cu ca­pi­tal in­te­gral pri­vat ave­au da­to­rii de 16,6 mi­liar­de de lei şi 9 mi­liar­de de lei ac­ce­so­rii. O ţa­ră a da­tor­ni­ci­lor mari şi mici, ca­re-şi amână pla­ta da­to­ri­ei. Da­că o pot plă­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.