Agen­ţia Inter­na­ţi­o­na­lă pen­tru Ener­gie Ato­mi­că poa­te fi con­du­să de un ro­mân

Romania Libera - - Op & Ed - MI­HAI DIAC

Di­plo­ma­tul ro­mân Cor­nel Fe­ru­ţă ar pu­tea pre­lua con­du­ce­rea Agen­ţi­ei In­ter­na­ţi­o­na­le pen­tru Ener­gie Ato­mi­că (AIEA), a anu­nțat, luni, pre­sa in­ter­nați­o­na­lă.

Cor­nel Fe­ruță (43 de ani) a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Ști­i­nțe Politice și Ad­mi­nis­tra­ti­ve a Uni­ver­si­tății din Bu­cu­rești, are un mas­te­rat în Re­lații Inter­nați­o­na­le și deți­ne în pre­zent fun­cția de coor­do­na­tor-şef al AIEA. De pe ace­as­tă po­ziție, Cor­nel Fe­ruță s-a nu­mă­rat prin­tre spe­cia­liștii ca­re au par­ti­ci­pat la ne­go­ci­e­ri­le pen­tru acor­dul nu­cle­ar cu Ira­nul, ca­re a fost sem­nat la 14 iu­lie 2015. Cor­nel Fe­ruță es­te di­plo­mat de ca­ri­e­ră,iar prin­tre fun­cți­i­le sa­le an­te­ri­oa­re se înscriu ce­le de di­rec­tor ge­ne­ral pen­tru Afa­ceri Politice în Mi­nis­te­rul ro­mân al Afa­ce­ri­lor Externe și de șef de ca­bi­net al lui Mi­hai Răz­van Ungu­re­a­nu, în pe­ri­oa­da în ca­re aces­ta a fost mi­nis­tru de Externe și, ul­te­ri­or, în pe­ri­oa­da în ca­re Ungu­re­a­nu a fost prim-mi­nis­tru. Înain­te să in­tre în apa­ra­tul MAE, Cor­nel Fe­ruță a fost, timp de trei ani, jur­na­list de politică externă. Di­plo­ma­tul Cor­nel Fe­ruță ar pu­tea fi pro­mo­vat ca di­rec­tor ge­ne­ral al AIEA, du­pă ce ul­ti­mul deți­nă­tor al aces­tei fun­cții, ja­po­ne­zul Yu­kiya Ama­no (72 de ani), a de­ce­dat, con­form unui anu­nț di­fu­zat, ieri, de Se­cre­ta­ria­tul AIEA. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, sur­se din ca­drul AIEA de­cla­rau că Yu­kiya Ama­no vrea să se re­tra­gă, în anul 2020, de la con­du­ce­rea aces­tei or­ga­ni­zații,din cau­za unor pro­ble­me de să­nă­ta­te.

Cei doi po­si­bi­li suc­ce­sori ai lui Ama­no în fun­cția de se­cre­tar ge­ne­ral sunt Ra­fa­el Gros­si, am­ba­sa­do­rul Argen­ti­nei la AIEA, şi Cor­nel Fe­ru­ţă, coor­do­na­to­rul-şef al AIEA. Cei 35 de mem­bri ai Con­si­li­u­lui Gu­ver­na­to­ri­lor AIEA ur­me­a­ză să dez­ba­tă și să pro­pu­nă nu­me­le unui suc­ce­sor al lui Ama­no, du­pă ca­re per­soa­na pro­pu­să va fi vo­ta­tă în Con­fe­rin­ţa Ge­ne­ra­lă a AIEA. Urmă­toa­rea reu­ni­u­ne a Con­fe­rin­ţei Ge­ne­ra­le es­te pro­gra­ma­tă în sep­tem­brie 2019.

Di­plo­ma­tul Cor­nel Fe­ruță ar pu­tea fi pro­mo­vat di­rec­tor ge­ne­ral al AIEA, du­pă ce ul­ti­mul deți­nă­tor al aces­tei fun­cții, ja­po­ne­zul Yu­kiya Ama­no (72 de ani), a de­ce­dat, con­form unui anu­nț di­fu­zat, ieri, de Se­cre­ta­ria­tul AIEA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.