Sin­di­ca­lis­tii din Învátámánt

vor acum ca­pul mi­nis­tru­lui Andro­nes­cu

Romania Libera - - Op & Ed - LAURENȚIU MUȘOIU

Avem edu­ca­toa­re și învăță­tori doar cu 12 cla­se, dar ca­re pot să ter­mi­ne și stu­dii su­pe­ri­oa­re, pen­tru a obți­ne câți­va lei la sa­la­riu. Însă nici mă­car nu mai e ne­voie să ter­mi­ne fa­cul­tăți spe­cia­li­za­te în for­ma­rea pro­fe­so­ri­lor pen­tru învăță­mântul pri­mar și preșco­lar. Pot ter­mi­na ori­ce fa­cul­ta­te.Abram­bu­re­a­la es­te com­ple­tă. Sin­di­ca­liștii din Învăță­mânt, ca­re s-au înțe­les re­la­tiv bi­ne cu gu­ver­nă­ri­le PSD,vor acum ca­pul mi­nis­tru­lui Andro­nes­cu. Li­de­rii sin­di­ca­li ar fi dis­cu­tat

– din in­for­mați­i­le ca­re cir­cu­lă pe ho­lu­ri­le Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei – cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă înlă­tu­ra­rea Eca­te­ri­nei Andro­nes­cu de la șe­fia

Învăță­mântu­lui. Sin­di­ca­liștii sunt ne­mu­lțu­miți de for­ma pe ca­re o pro­pu­ne Eca­te­ri­na Andro­nes­cu pen­tru no­ua Le­ge a Edu­cați­ei, acu­zând-o pe ace­as­ta,prin­tre alte­le, că va cau­za des­fi­i­nța­rea li­ce­e­lor te­o­re­ti­ce.

Dar, chiar da­că ar fi înlă­tu­ra­tă Eca­te­ri­na Andro­nes­cu din Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei, efec­te­le ră­mân. Proi­ec­tul de le­ge mer­ge mai de­par­te. Ce-i drept, aces­ta poa­te fi mo­di­fi­cat în Par­la­ment, un­de sin­di­ca­te­le au in­flue­nță mai pu­ter­ni­că. Dar nu ar fi pri­ma oa­ră când mo­di­fi­că­ri­le adu­se de că­tre par­la­men­tari în le­gis­lația pri­vind Edu­cația ar ser­vi strict doar in­te­re­se­le unor li­deri sin­di­ca­li, în de­fa­voa­rea an­ga­jați­lor din Învăță­mânt și a ele­vi­lor. Exis­tă și un con­flict mai mult sau mai puțin pe față, în acest mo­ment, între ma­ri­le for­mați­uni sin­di­ca­le din Învăță­mânt. Evi­dent, „vul­tu­rii“pândesc că­de­rea mi­nis­tru­lui și vor să se im­pu­nă. Dar se pa­re că exis­tă un nu­mi­tor co­mun: de­ca­pi­ta­rea șe­fei de la Edu­cație. Iar în ce­ea ce pri­vește Le­gea Edu­cați­ei,să se re­vi­zu­ias­că, pri­mim, dar să nu se schim­be ni­mic.

Avem edu­ca­toa­re și învăță­tori doar cu 12 cla­se, dar ca­re pot să ter­mi­ne și stu­dii su­pe­ri­oa­re, pen­tru a obți­ne câți­va lei la sa­la­riu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.