Bon Jo­vi, o tru­pă be­nig­nă re­gi­mul so­vi­e­tic pen­tru

Romania Libera - - Op & Ed -

Câtă lu­me mai ştie că, încă de pe tim­pul lui Gor­ba­ci­ov, Amnes­ty Inter­na­ti­o­nal a lan­sat un tur­neu pen­tru res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor omu­lui în lu­me. Când au de­cis pe ci­ne să tri­mi­tă în URSS au fost pru­den­ţi cu ar­tiş­ti pre­cum Bru­ce Sprin­gste­en și Sting, de fri­ca res­pin­ge­rii de că­tre con­du­ce­rea de la Krem­lin. Van Ha­len și Guns᾽N᾽Ro­ses ar fi fost, pro­ba­bil, re­jec­ta­ţi din start din mo­ti­ve de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă. La fel și Mi­cha­el Jac­kson, pe ca­re Krem­li­nul îl pre­zen­ta drept o ma­ri­o­ne­tă a Admi­nis­trați­ei Re­a­gan.

Bon Jo­vi era o tru­pă be­nig­nă pen­tru re­gi­mul so­vi­e­tic. Băi­e­ţii tru­pei, la vârsta de 26-30 de ani, au pro­mis că nu vor fa­ce ni­cio re­fe­ri­re la cei per­se­cu­ta­ţi po­li­tic. Şi au avut un suc­ces enorm pe sta­di­o­nul lui Le­nin.Şi-au pro­pus încă de la înce­put să cu­ce­re­as­că imen­sa pia­ţă ru­se­as­că.

Cei cinci mem­bri ai tru­pei – cântă­re­ţul

Jon Bon Jo­vi, chi­ta­ris­tul Ri­chie Sam­bo­ra, key­board-is­tul Da­vid Bryan, ba­sis­tul Alec John Su­ch și ba­te­ris­tul Ti­co Tor­res – au fost pur­ta­ţi în tri­umf, mai ales de co­pi­ii veni­ţi cu mi­i­le pe ur­me­le ma­şi­ni­lor lor de lux.Le­gen­da­rul ma­na­ger Doc McGhee şi di­rec­to­rii Po­lyGram Re­cor­ds au dat lo­vi­tu­ra. Era pri­ma tru­pă ame­ri­ca­nă de rock᾽n᾽roll ajun­să în spa­ţi­ul so­vi­e­tic. La sfârşi­tul con­cer­tu­lui de la Bu­cu­reş­ti, Jon Bon Jo­vi şi-a ce­rut scu­ze pen­tru ca­li­ta­tea sla­bă a vo­cii sa­le, dar nu şi pen­tru adu­ce­rea însem­ne­lor co­mu­nis­te în fa­ţa pa­la­tu­lui con­stru­it de Ce­au­şes­cu, prin jert­fa a su­te de ro­mâni ca­re şi-au pi­er­dut via­ţa în tim­pul lu­cră­ri­lor. Jon Bon Jo­vi a ară­tat de mai mul­te ori spre clă­di­rea mai înal­tă de­cât Pen­ta­go­nul şi a spus: „This Ho­u­se is not for sa­le“.

Tru­pa Bon Jo­vi a fost înfi­in­ţa­tă în 1983 de so­lis­tul Jon Bon Jo­vi, clă­pa­rul Da­vid Bryan şi to­bo­şa­rul Ti­co Tor­res. For­ma­ţia ame­ri­ca­nă a lan­sat până în pre­zent 13 al­bu­me de stu­dio şi a pri­mit nu­me­roa­se pre­mii şi or­di­ne mu­zi­ca­le, in­clu­siv un tro­feu Gram­my şi do­uă Ame­ri­can Mu­sic Awar­ds.

Chi­ta­ris­tul Ri­chie Sam­bo­ra a pă­ră­sit gru­pul în 2013, pen­tru a-şi ur­ma vo­ca­ţia – o ca­ri­e­ră de so­list. Ba­sis­tul Alec John Su­ch a fost dat afa­ră din tru­pă în 1994. În 2018, Bon Jo­vi a fost in­clu­să în Rock and Roll Hall of Fa­me. La Bu­cu­reş­ti, Jon a fost sal­vat de Da­vid Bryan (cla­pe),Ti­co Tor­res şi Phil X, nos­tal­gi­cul co­mu­nist.

Cei cinci mem­bri ai tru­pei – cântă­re­ţul Jon Bon Jo­vi, chi­ta­ris­tul Ri­chie Sam­bo­ra, key­board-is­tul Da­vid Bryan, ba­sis­tul Alec John Su­ch și ba­te­ris­tul Ti­co Tor­res – au fost pur­ta­ţi în tri­umf, mai ales de co­pi­ii veni­ţi cu mi­i­le pe ur­me­le ma­şi­ni­lor lor de lux.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.