Tru­pa Bon Jo­vi a re­a­dus co­mu­nis­mul la Bu­cu­reş­ti

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

Con­cer­tul lui Jon Bon Jo­vi de la Bu­cu­reş­ti, ul­ti­ma sta­ţie a tur­neu­lui „This Ho­u­se is not for sa­le“, a fost un de­zas­tru din cau­za pi­er­de­rii vo­cii so­lis­tu­lui ca­re acum opt ani de zi­le um­plea su­fle­te­le ro­mâni­lor de bu­cu­rie.

Jon Bon Jo­vi a de­bu­tat în anii ᾽80 cu pi­e­sa „Ru­na­way“. Du­pă 40 de ani, în fa­ţa Par­la­men­tu­lui Ro­mâni­ei, pa­lat mai tânăr de­cât pi­e­sa, a su­nat do­git. Tu­tu­nul şi al­coo­lul i-au fă­cut fes­ta fi­u­lui lui Ca­rol Shar­key (unul din­tre pri­mii „ie­pu­ra­şi Play­boy“) în ul­ti­ma zi de tur­neu eu­ro­pe­an.

La fel de zâmbi­tor şi ener­gic pe sce­nă, dar mai pu­ţin co­mu­ni­ca­tiv cu fa­nii, Jon Bon Jo­vi a fost se­si­zat de pu­blic pen­tru pi­er­de­rea vo­cii, re­mar­ca­tă şi de cei mai ti­neri spec­ta­tori, mul­ţi pre­zen­ţi pen­tru pri­ma da­tă la un con­cert al tru­pei. In­te­re­sant es­te că au venit do­uă ge­ne­ra­ţii la con­cert. Pă­rin­ţii cu co­pi­ii. Cei din ur­mă fre­do­nau pi­e­se­le lan­sa­te înain­te de naş­te­rea lor.

Ofi­cia­lii au anun­ţat vânza­rea a pes­te 50.000 de bi­le­te.

Între­ba­ţi fi­ind da­că ştiu că Jon Bon Jo­vi a fost do­ve­dit de CIA ca spi­on so­vi­e­tic, mul­ţi fani nu ştiau. Pum­nul ri­di­cat, sim­bol al stângii ne­o­mar­xis­te, n-a spe­riat pe ni­meni, cu toa­te că mul­ţi din­tre fa­nii săi au par­ti­ci­pat la miş­că­ri­le de stra­dă con­tra Par­ti­du­lui So­cial De­mo­crat, par­tid so­cia­list, ei de­cla­rându-se de dre­ap­ta. La un con­cert în Pia­ţa Cen­tra­lă din Mos­co­va a sa­lu­tat pu­bli­cul cu mâna stângă la cap. Pi­e­sa cu pro­fun­de sem­ni­fi­ca­ţii an­ti­creş­ti­ne „We Don᾽t Run“a fost fre­do­na­tă de mul­ţi ti­neri: „Sin­ners say yo­ur prayers this train is off the trac­ks“(Pă­că­to­şii zic că ru­gă­ci­u­ni­le ta­le au scos tre­nul de pe şi­ne).

Chiar şi aju­tat de efec­te, Jon Bon Jo­vi a re­nun­ţat să cânte ce­le do­uă ore şi ju­mă­ta­te du­pă ce a re­venit la bis pen­tru „Li­vin᾽ on a Prayer“.To­tu­şi,pu­bli­cul ex­trem de înţe­le­gă­tor, de­şi a dat 60-80 eu­ro pe bi­let, l-a con­vins. În ur­ma unei scur­te „şe­din­ţe“pe sce­nă, tru­pa a mai cântat do­uă pi­e­se, iar, înain­te de ul­ti­ma, so­lis­tul în vârstă de 57 de ani a spus: „Îmi pa­re rău că nu am fost chiar pe ritm“.

Chi­ta­ris­tul Phil X, înlo­cu­i­to­rul fai­mo­su­lui Ri­chie Sam­bo­ra, avea ta­tua­te pe mână, pe lângă sim­bo­lul flo­wer po­wer „Ma­ke Lo­ve, Not War“, un „S“şi ste­aua ro­şie co­mu­nis­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.