MEDICINA LA ORAŞ, ETALON ÎN RO­MÂNIA

Re­ţe­aua uni­tă­ţi­lor sa­ni­ta­re s-a dez­vol­tat în prin­ci­pal în me­di­ul ur­ban pe par­cur­sul anu­lui tre­cut, la ora­şe re­gă­sin­du-se 91,3% din nu­mă­rul to­tal de spi­ta­le şi uni­tă­ţi me­di­ca­le.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit pu­bli­ca­ţi­ei “Acti­vi­ta­tea uni­tă­ţi­lor sa­ni­ta­re”, ela­bo­ra­tă de Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că (INS), ce­le mai mul­te din­tre ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le au func­ţi­o­nat, de ase­me­nea, în me­di­ul ur­ban: 59,7% din to­ta­lul ca­bi­ne­te­lor in­de­pen­den­te de me­di­ci­nă de fa­mi­lie, 85,5% din­tre ca­bi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce in­de­pen­den­te, 86,8% din ca­bi­ne­te­le in­de­pen­den­te de me­di­ci­nă ge­ne­ra­lă, 96,2% din­tre ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le in­de­pen­den­te de spe­cia­li­ta­te, 94,9% din­tre alte ti­puri de ca­bi­ne­te me­di­ca­le (ca­bi­ne­te de medicina mun­cii, ca­bi­ne­te de între­prin­de­re, ca­bi­ne­te de ex­per­ti­ză me­di­ca­lă şi re­cu­pe­ra­re a ca­pa­ci­tă­ţii de mun­că etc.), 99,1% din­tre ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le şco­la­re, 99,6% din­tre ca­bi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce şco­la­re, pre­cum şi toa­te ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le şi sto­ma­to­lo­gi­ce stu­den­ţeş­ti.

În me­di­ul ur­ban au func­ţi­o­nat şi 66,9% din­tre far­ma­cii, 95,8% din­tre la­bo­ra­toa­re­le de teh­ni­că den­ta­ră, 95,9% din­tre la­bo­ra­toa­re­le me­di­ca­le, pre­cum şi 7 din ce­le 8 sa­na­to­rii bal­nea­re. Sis­te­mul de îngri­ji­re so­cia­lă a ofe­rit, în anul 2018, ser­vi­cii de îngri­ji­re me­di­ca­lă în 215 uni­tă­ţi re­zi­den­ţia­le pen­tru per­soa­ne vârst­ni­ce (60,9% din­tre uni­tă­ţi fi­ind în me­di­ul ur­ban), 536 cen­tre re­zi­den­ţia­le des­ti­na­te per­soa­ne­lor cu di­za­bi­li­tă­ţi (68,8% în me­di­ul ur­ban) şi în 106 cen­tre de zi, de ase­me­nea, des­ti­na­te per­soa­ne­lor cu di­za­bi­li­tă­ţi (104 din­tre aces­tea si­tua­te în me­di­ul ur­ban).

Cât pri­veş­te me­di­ul ru­ral, aces­ta es­te de­fi­ci­tar din punct de ve­de­re al aco­pe­ri­rii cu uni­tă­ţi me­di­ca­le astfel că es­te im­por­tant ca re­ţe­aua de ca­bi­ne­te me­di­ca­le de me­di­ci­nă de fa­mi­lie să fie bi­ne re­pre­zen­ta­tă, ex­pli­că au­to­rii do­cu­men­tu­lui.

În me­di­ul ru­ral, asis­ten­ţa me­di­ca­lă pri­ma­ră a fost asi­gu­ra­tă în 2018 de 40,3% din­tre ca­bi­ne­te­le de me­di­ci­nă de fa­mi­lie.” INS

FOTO AGERPRES

Trend. În ma­ri­le ora­şe se află ma­jo­ri­ta­tea ca­bi­ne­te­lor me­di­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.