Apli­cație des­pre com­bi­na­ţi­i­le co­rec­te între me­di­ca­men­te

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

O apli­cație web ca­re ana­li­ze­a­ză po­si­bi­le­le re­a­cții din­tre me­di­ca­men­te și ali­men­te sau între di­ver­se com­bi­nații de me­di­ca­men­te a fost dez­vol­ta­tă de o ab­sol­ven­tă a UBB Clu­jNa­po­ca. Apli­cația ofe­ră ac­ces la o ba­ză de da­te in­ter­nați­o­na­lă de pes­te 13.000 de me­di­ca­men­te și su­pli­men­te ali­men­ta­re. Proi­ec­tul es­te util pa­ci­e­nți­lor,ca­re pot ve­ri­fi­ca da­că pot lua do­uă sau mai mul­te me­di­ca­men­te în ace­lași timp, ca nu cum­va să ai­bă efec­te ad­ver­se,dar îi aju­tă și pe me­dici în pres­cri­e­rea unor rețe­te. „Me­din­fo” ofe­ră și in­for­mații pri­vind in­te­ra­cți­u­nea me­di­ca­men­te­lor cu anu­mi­te ali­men­te și efec­te­le ca­re pot apă­rea. Apli­cația va fi dis­po­ni­bi­lă pe web,sub for­ma unui si­te,dar va ajun­ge pe dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le – te­le­fon sau ta­ble­tă..

FOTO SHUTTERSTO­CK

Imu­ni­za­rea es­te vi­ta­lă în bo­li­le in­fec­to-con­ta­gi­oa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.