Viața din­co­lo de so­cial me­dia?

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pes­te 2,2 mi­liar­de de oa­meni fo­lo­sesc zil­nic re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re, o ac­ti­vi­ta­te ca­re fa­ce par­te din via­ţa noas­tră co­ti­dia­nă de pes­te un de­ce­niu, însă mul­ţi spe­cia­liști își pun din ce în ce mai se­ri­os între­ba­rea da­că so­cial me­dia se apro­pie de sfârșit sau se va tran­sfor­ma în altce­va.

In­di­fe­rent de fac­to­rii ca­re vor con­du­ce la apo­ca­lip­sa sau “me­ta­mor­fo­za” So­cial Me­dia, psi­ho­lo­gul Lenke Iuhoș es­te de pă­re­re că oa­me­nii vor tre­ce des­tul de re­pe­de pes­te de­pen­de­nța de rețe­le so­cia­le, ma­jo­ri­ta­tea din­tre noi vom ex­pe­ri­men­ta pa­tru fa­ze na­tu­ra­le, spe­ci­fi­ce ori­că­rui tip de adi­cție, și anu­me: ulu­i­rea/ne­ga­rea, fu­ria, de­pre­sia și ac­cep­ta­rea. 1.Sta­rea de ulu­i­re și ne­ga­re. Ace­as­tă sta­re es­te cea mai di­fi­ci­lă din­tre toa­te și va fi ex­pe­ri­men­ta­tă di­fe­rit,atât ca in­ten­si­ta­te, cât și ca du­ra­tă de timp. Ne­ga­rea vi­ne întot­de­au­na ca un răs­puns la o su­fe­ri­nță se­ve­ră sau la o schim­ba­re vi­o­len­tă a sti­lu­lui de viață.

2.Sta­rea de fu­rie. În fa­za a do­ua, vom ex­pe­ri­men­ta fu­ria: pri­ma da­tă vom da­ta vi­na pe tot ce se află în ex­te­ri­o­rul nos­tru,iar du­pă ne vom in­vi­no­văți pe noi. Inițial vom fi fu­ri­oși pe li­de­rii mar­ca­nți ai teh­no­lo­gi­ei co­mu­ni­că­rii onli­ne,pen­tru că au per­mis ca So­cial Me­dia să moa­ră.

3.Sta­rea de de­pre­sie. În con­ti­nua­re, vom re­a­li­za că amin­ti­ri­le noas­tre, ru­ti­na noas­tră,viața noas­tră așa cum o cu­noște­am

până de cu­rând, a dis­pă­rut, și vom ex­pe­ri­men­ta stări de de­pre­sie – unii mai in­tens, alții mai puțin in­tens. 4.Sta­rea de ac­cep­ta­re și de fe­ri­ci­re. Es­te pe­ri­oa­da de fi­nal în ca­re mu­lți din­tre noi reușim să ne re­or­ga­ni­zăm viața și să efec­tuăm ac­ti­vi­tăți de ca­re ui­ta­sem că ne fac fe­ri­ciți: plim­ba­tul prin parc, ci­ti­rea unei că­rți, spor­tul etc.

Fi­i­nța uma­nă are o pu­te­re fan­tas­ti­că de a se de­tașa re­la­tiv ușor de com­por­ta­men­te­le de­pen­den­te, iar în ca­zul în ca­re So­cial Me­dia ar dis­pă­rea, oa­me­nii ar avea ne­voie de ma­xi­mum o lu­nă pen­tru a lă­sa în ur­mă fos­tul stil de viață” LENKE IUHOȘ, psi­ho­log

FOTO SHUTTERSTO­CK

Efec­te.De­pen­de­nții de sel­fie-uri vor fi cei mai afec­tați

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.