NEAGOE, LA UN PAS DE TRAGEDIE

Crai­o­va a învins echi­pa Di­na­mo, cu sco­rul de 2-0, într-un meci în ca­re fot­ba­lul a tre­cut pe pla­nul doi, din cau­za in­farc­tu­lui su­fe­rit de Eugen Neagoe.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nu­tul 25 al par­ti­dei de pe Are­na Na­ţi­o­nal pu­tea fi unul fa­ti­dic. La doar trei ani de la moar­tea lui Pa­trick Ekeng, Di­na­mo a fost aproa­pe să tre­a­că prin­tr-o no­uă tragedie. Antre­no­rul „câi­ni­lor”, Eugen Neagoe, a leși­nat pe ban­că, iar ar­bi­trul a între­rupt me­ci­ul pen­tru in­tra­rea am­bu­la­nței. Me­di­cii l-au re­sus­ci­tat la fața lo­cu­lui, iar ju­că­to­rii și-au pus mâi­ni­le în cap, te­mându-se de o po­si­bi­lă dra­mă. Fa­nii din PCH au lă­sat de­o­par­te ori­ce or­go­liu și au înce­put să-i stri­ge nu­me­le teh­ni­cia­nu­lui și să aplau­de, iar ol­te­nii au fă­cut ace­lași lu­cru.

Tran­spor­tat de ur­gen­ţă la spi­tal, antre­no­rul de 51 de ani și-a re­venit și me­di­cii spun că va avea ne­voie de o in­ter­venție chi­rur­gi­ca­lă pen­tru mon­ta­rea unui stent. Pe te­ren, Di­na­mo nu a reușit să își cre­e­ze oca­zii mari de

gol, fi­ind de no­tat șu­tu­ri­le lui Mrzljak și Mon­tini, ca­re nu au ni­me­rit spa­ţi­ul por­ţii. Crai­o­va a do­mi­nat și s-a im­pus du­pă go­lu­ri­le mar­ca­te de Băr­buţ și Ro­man.

Preșe­din­te­le lui Di­na­mo, Florin Pru­nea, a vor­bit la fi­na­lul par­ti­dei și a pus sta­rea lui Eugen Neagoe pe se­a­ma ten­si­u­nii din­tre su­por­teri și con­du­ce­re. „A fost la un pas de o ma­re tragedie. Atâta ură n-am vă­zut în viața mea. Da­că ai ajuns să vor­bești și de Cor­nel Di­nu în fe­lul în ca­re s-a vor­bit... pen­tru un sim­plu sport. To­tul e bi­ne când se ter­mi­nă cu bi­ne și de fot­bal nu cred că mai are rost să mai vor­bim în si­tuații din aces­tea de viață și de moar­te”, a de­cla­rat fos­tul por­tar.

Se pa­re că, la in­sis­te­nțe­le fa­mi­li­ei sa­le, Eugen Neagoe va lua o pau­ză din an­tre­no­rat. Ofi­cia­lii lui Di­na­mo au anu­nțat că vor păs­tra staff-ul ac­tual pen­tru me­ci­ul din eta­pa ur­mă­toa­re, cu CFR Cluj, iar apoi se va lua o de­ci­zie în pri­vi­nța no­u­lui teh­ni­cian.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.