Tă­tă­rușa­nu a de­bu­tat

Romania Libera - - Sport - Ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ci­prian Tă­tă­rușa­nu a de­bu­tat pen­tru no­ua sa for­mație, Olym­pi­que Lyon, în eșe­cul fran­ce­zi­lor, con­tra echi­pei Ge­noa, într-un meci ami­cal. La ita­li­eni, Io­nuț Ra­du a fost me­na­jat. „Tă­tă” a fost tri­mis în te­ren de teh­ni­cia­nul ce­lor de la Lyon în re­pri­za a do­ua și a pri­mit trei go­luri într-o ju­mă­ta­te de oră. Me­ci­ul s-a ter­mi­nat cu vic­to­ria ge­no­ve­zi­lor, cu sco­rul 4-3, iar pres­tația lui Ci­prian nu a ră­mas ne­ob­ser­va­tă. Cu toa­te că nu a păs­trat poar­ta închi­să, Tă­tă­rușa­nu a fost lău­dat de pu­bli­cația „Le Pro­gres”, ca­re a scris că ro­mânul a fost tră­dat de de­fen­si­vă. Cu toa­te că Antho­ny Lo­pes es­te ti­tu­la­rul de drept al fran­ce­zi­lor, ro­mânul a de­cla­rat că nici nu se gândește să fie re­zer­vă: „Da­că mi s-ar fi spus că voi fi por­ta­rul nu­mă­rul 2, n-aș fi venit aici. Vre­au să fiu ti­tu­lar”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.