Țig a pi­er­dut fi­na­la de la Bu­cu­rești

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pa­tri­cia Ţig a fost învin­să fă­ră drept de apel de ka­za­ha Ele­na Ry­ba­ki­na, în fi­na­la tur­neu­lui BRD Bu­cha­rest Open, cu sco­rul de 6-2, 6-0.

Afla­tă la pri­ma par­ti­ci­pa­re pe ta­blo­ul prin­ci­pal al unui tur­neu WTA du­pă ce a năs­cut, Țig a avut o pres­tație con­sis­ten­tă la tur­neul găz­du­it de Are­ne­le BNR din Ca­pi­ta­lă.

Sin­gu­rul meci slab al ro­mâncei a fost chiar în fi­na­lă, un­de a fă­cut un joc cu mult sub aștep­tări. Ace­as­ta a co­mis șa­se du­ble gre­şe­li şi a avut pro­cen­ta­je mo­des­te la ser­vi­ciu, 43% la su­tă la punc­te­le cu pri­mul ser­vi­ciu şi 31% cu al doi­lea. Ţig a avut do­uă min­gi de bre­ak, dar le-a ra­tat pe am­be­le. Ry­ba­ki­na a do­mi­nat-o încă de la pri­me­le schim­buri de min­gi, a fost ju­că­toa­rea mai agre­si­vă și s-a im­pus du­pă doar o oră și cinci mi­nu­te de joc.

Pen­tru evo­luția de pe zgu­ra bu­cu­rește­a­nă, Pa­tri­cia Ţig va pri­mi un cec de 21.400 do­lari şi 198 de punc­te WTA, ca­re o vor pro­pul­sa în pri­me­le 270 ju­că­toa­re ale lu­mii.

No­ro­cul nu a fost de par­tea ro­mânce­lor nici în fi­na­la de du­blu. Pe­re­chea for­ma­tă din Ja­que­li­ne Cristian şi Ele­na-Ga­bri­e­la Ru­se a fost învin­să de cu­plul Vik­to­ria Kuz­mo­va (Slo­va­cia)/ Kris­ty­na Plis­ko­va (Ce­hia), cu sco­rul de 6-4, 7-6.

În ce­le şa­se edi­ţii ale tur­neu­lui WTA de la Bu­cu­reş­ti, Ro­mânia a ob­ţi­nut trei ti­tluri la du­blu și trei la sim­plu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.