Io­han­nis a dat-o-n Bar­na și se re­a­pu­că de me­di­tații

Romania Libera - - Mica Publicitat­e - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, Klaus Io­han­nis, își ve­de ame­ni­nțat fo­to­li­ul de șef al sta­tu­lui, du­pă ce USR-PLUS și-a ales can­di­da­tul, Dan Bar­na în ma­riaj cu Da­cian Ci­o­loș. For­ma­rea aces­tui cu­plu se pa­re că a fost și mo­ti­vul pen­tru ca­re cei de la USR nu au vrut să su­sți­nă re­fe­ren­du­mul pen­tru fa­mi­lia tra­diți­o­na­lă. Io­han­nis tre­mu­ră și, din in­for­mați­i­le noas­tre, și-ar fi des­chis la­da cu ma­nua­le, pen­tru a se pre­gă­ti să acor­de din nou me­di­tații ele­vi­lor. Șe­ful sta­tu­lui are mult de re­cu­pe­rat,într-o încer­ca­re dis­pe­ra­tă de a strânge fon­duri pen­tru achi­ziți­o­na­rea unor lo­cu­i­nțe noi în Si­biu, ca­re să com­pen­se­ze des­pă­rți­rea de Pa­la­tul Co­tro­ceni. Dar, de ace­as­tă da­tă, ghi­ni­o­nul s-ar pu­tea să nu-l mai aju­te pe fos­tul in­spec­tor șco­lar ca­re își pre­gă­tea me­di­tați­i­le cu fe­meia de ser­vi­ciu. Dar șe­ful sta­tu­lui și-ar fi fă­cut rost de­ja de un elev pen­tru me­di­tații. Unul ca­re dis­pu­ne de fon­duri și ca­re es­te de­ter­mi­nat să învețe. Es­te vor­ba de mi­nis­trul Edu­cați­ei, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, ca­re pen­tru a o su­tă cin­ci­ze­cea oa­ră nu a reușit să nu scrie per­le la exa­me­nul de ba­ca­lau­re­at.

Dar atât lu­cru nu es­te su­fi­ci­ent. Io­han­nis și-a luat mă­suri su­pli­men­ta­re,pen­tru a se asi­gu­ra ca dru­mul spre întoar­ce­rea sa la Si­biu să fie închis. Se pa­re că șe­ful sta­tu­lui a avut o con­vor­bi­re te­le­fo­ni­că, în mi­ez de noap­te, ca hoții, cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, că­reia i-a ce­rut să fa­că tot po­si­bi­lul ca au­tos­tra­da spre Si­biu să nu fie ga­ta în ur­mă­to­rii cinci ani, cât ar mai du­ra un po­te­nțial man­dat al său la Co­tro­ceni.

Pre­mi­e­rul i-ar fi dat asi­gu­rări preșe­din­te­lui că nu are mo­ti­ve să se îngri­jo­re­ze cât timp pe șan­ti­e­rul au­tos­tră­zii spre Si­biu cântă Răz­van Cu­cul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.