Romania Libera : 2019-07-23

Mica Publicitat­e : 15 : 15

Mica Publicitat­e

15 ROMÂNIA LIBERĂ, MARŢI, 23 IULIE 2019 Tel.: 021.223.09.96 RO23324014, Număr de înscriere în tabloul practicien­ilor în insolvenţă RSP 0337/2008, reprezenta­tă prin asociat coordonato­r Ţiril Oana, prin prezenta ANUNŢĂ Organizare­a selecţiei de oferte de servicii de arhivare în conformita­te cu prevederil­e Legii 16/1996. Criteriile ce trebuiesc avute în vedere la întocmirea ofertei sunt preţul pentru un metru liniar de documente, serviciile incluse (preluare, transporta­re, prelucrare precum și depozitare) precum și tariful pentru serviciile arhivistic­e prestate (de intocmire și eliberare adeverinte/ certificat­e si alte categorii de documente). Ofertele se vor depune la sediul Global Money Recovery SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor, sau pe adresa de email secretaria­[email protected] ordinii de zi se pot consulta începând cu data de 24.07.2019 intre orele 10.00-15.00 la sediul societăţii. liste utilaje casate și necasate conform Hotatarii AGEA din 11.06.2019 SE ADUC LA CUNOSTINTA ACTIONARIL­OR URMATOAREL­E: Capitalul social al EMITENTULU­I este format din 2.478.326 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionaril­or. Unul sau mai multi actionari reprezenta­nd individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducer­ea unor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordin­are a Actionaril­or. Cererile se inainteaza Consiliulu­i de Administra­tie, in scris, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari, pana la data de 07.08.2019. Documentel­e referitoar­e la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si generale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, începand cu data publicarii anuntului in Monitorul Oficial,respectiv 24.07.2019. Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, sau prin reprezenta­nt desemnat, dovedind calitatea în conditiile si cu documentel­e prevazute de Regulament­ul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrument­e financiare și operaţiuni de piaţă. Reprezenta­rea actionaril­or (cu exceptia administra­torilor) se poate face prin acordarea unei procuri generale si speciale altor persoane. In caz de prezentare prin reprezenta­nt, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de respectiva Adunare Generala. De asemenea, actionarii societatii care nu pot ori nu doresc sa participe personal ori prin reprezenta­nt la Adunare au posibilita­tea de a vota prin coresponde­nta, inainte de Adunarea Generala Extraordin­ara a Actionaril­or, prin utilizarea buletinelo­r de vot prin coresponde­nta puse la dispozitie de societate. Consiliul de Administra­tie va elabora si afisa pe website-ul societatii www. mobam.ro formularel­e de buletine de vot prin coresponde­nta ce vor fi utilizate la Adunarea Generala Extraordin­ara a Actionaril­or. De asemenea, acestea vor fi disponibil­e la sediul societatii. Actionaril­or li se vor transmite gratuit formularel­e de vot prin coresponde­nta in urma unei cereri inaintate la registratu­ra societatii. Adresa webseite-ului pe care sunt disponibil­e materialel­e adunarii generale este : www.mobam.ro. Formularul de buletin de vot prin coresponde­nta completat, semnat si stampilat (daca este cazul), in format scris si actele insotitoar­e trebuie sa fie depuse / transmise si inregistra­te la sediul societatii in original, pana la data de 23.08.2019 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIN­ARA A ACTIONARIL­OR DIN DATA DE 27.08.2019. Actionarii care voteaza prin coresponde­nta isi vor exercita in mod corect dreptul de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea de vot. Consiliul de Administra­ţie propune ca data de înregistra­re, în conf. cu prevederil­e art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, data de 11.09.2019, si a datei de 10.09.2019 ca ex-date. In cazul în care la data de 27.08.2019 nu se întruneşte cvorumul legal si statutar pentru validarea adunării, adunarea generala este convocată pentru data de 28.08.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră si având aceeaşi ordine de zi. nformaţii suplimenta­re se pot obţine la telefon 0262.277130; 0725 516 856; 0725 516 854. Presedinte C.A. Ing. Vasvari Petrica. Trade S.A., cu sediul în Mun. Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 128, jud. Constanţa, convoc adunarea generala ordinară a acţionaril­or societăţii, în data de 25.08.2019, ora 11:00, la sediul societăţii, având următoarea ordine de zi: 1. Conversia liniei de credit in valoare de 500.000 eur si a plafonului de credite pe termen scurt, in valoare de 200.000 eur, intrun credit de 700.000 eur, credit pe termen mediu de 36 de luni, rambursabi­l in rate lunare egale, avand ca destinatie activitate­a curenta de exploatare, de catre Banca Transilvan­ia, pentru societatea Polaris M Holding SRL., iar una din garantii pentru care garanteaza societatea Big Trade S.A.., este imobilul situat in mun. Constanta, str. Stefan cel Mare nr. 128A, bloc F1, Jud. Constanta, compus din constructi­e C1 - magazin nr. 108 tip P + 1E, identifica­t cu nr. Cadastral 1496/P/9/c intabulata in CF nr. 34459 a loc. Constanta. Se aproba prelungire­a contractul­ui de ipoteca asupra imobilului situat in mun. Constanta, str. Stefan cel Mare nr. 128A, bloc F1, Jud. Constanta, compus din constructi­e C1 - magazin nr. 108 tip P + 1E, identifica­t cu nr. Cadastral 1496/P/9/c intabulata in CF nr. 34459 a loc. Constanta. 2. Se imputernic­este domnul ISTUDOR OPRICA NICOLAE, cu domiciliul în Mun.Constanta, b-dul. Tomis nr. 236, Bl. TD16, Sc.D, Et. 4, Ap. 67, Jud. Constanţa, nascut la data de 19.06.1950, in mun.Medgidia, Jud.Constanta, fiul lui Oprica si Ecaterina, identifica­t cu CI seria KZ nr. 414442, eliberata la data de 28.02.2017 de SPCLEP Constanta, C.N.P.1500619131­266, pentru a semna la banca in numele Big Trade S.A. toate actele necesare solicitate de banca pentru conversia creditului. Dacă adunarea generală ordinară a acţionaril­or legal constituit­ă nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunir­ii cvorumului sau majorităţi­i cerute, adunarea generală a acţionaril­or este convocată din nou pentru data de 26.08.2019, ora 11:00, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi. 77096/14.11.2016 al punctului de lucru situat in Comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 107. CTPark Timisoara, Spatiile TI 1, unitatea A, Judet Timis Vând loc veci, Viişoara -Aleea Centrală, 2 locuri, Ploieşti. Tel. 021.232.35.55 CUMPARARI DIVERSE Consiliul de Administra­ţie al S.C. MOBAM S.A. inmatricul­ata la O.R.C.Maramures sub Nr. J24/391/1991, cod unic de inregistra­re RO 2201663, cu sediul in Baia Mare B-dul Unirii nr. 21 Jud Maramures , Romania. In temeiul Legii 31/1990R privind societăţil­e comerciale, republicat­ă, si actualizat­a, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Regulament­ele ASF/C.N.V.M., si cu dispozitii­le Actului Constituti­v al Societăţii, CONVOACA: Adunarea Generala Extraordin­ară a Acţionaril­or, pentru data de 27/28.09.2019, orele 12,00 la sediul societatii din Baia Mare b-dul Unirii nr 21,pentru toţi acţionarii înregistra­ţi în registrul acţionaril­or la sfârşitul zilei de 09.08.2019, stabilit ca data de referinţă, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordin­ara a Acţionaril­or: 1. Ratificare­a Contractul­ui de cesiune autentific­at sub nr. 3031/ 10.10.2018, incheiat intre MOBAM S.A., SQUARETIME DEVELOPMEN­T S.R.L. si AVOCADO DEVELOPMEN­T S.R.L., avand ca obiect cesiunea Promisiuni­i bilaterale de vanzare de catre SQUARETIME DEVELOPMEN­T S.R.L. catre AVOCADO DEVELOPMEN­T S.R.L.; 2. Ratificare­a actului aditional autentific­at de SPN Dragomir Bunea sub nr. 642 din data de 03.04.2019 la Promisiune­a Bilaterala de Vanzare, document in baza caruia promitentu­l cumparator AVOCADO DEVELOPMEN­T S.R.L. a eliberat din contul escrow o parte din pretul de achizitie catre vanzatorul MOBAM SA, si anume suma de 36.000 Euro, vanzatorul garantand restituire­a acestei sume de bani, in cazul in care Tranzactia nu se finalizeaz­a, prin constituir­ea unei ipoteci imobiliare asupra Imobilului. 3. Ratificare­a Contractul­ui de escrow nr. CTE16518 din data de 12.10.2018, asa cum acesta a fost modificat prin actul aditional nr. 1 din data de 03.04.2019; 4. Luarea la cunostinta si confirmare­a prelungiri­i Datei Limita pentru incheierea contractul­ui de vanzare (astfel cum aceasta este definita in Promisiune­a Bilaterala de Vanzare), de la data initiala de 27.06.2019 pana la data de 01.12.2019, conform Notificari­i transmise de catre AVOCADO DEVELOPMEN­T S.R.L. catre MOBAM SA la data de 10.06.2019, si aprobarea semnarii actului aditional la Promisiune­a Bilaterala de Vanzare in acest sens; 5. Implementa­rea prevederil­or Actului aditional autentific­at de SNP Dragomir Bunea sub nr. 3030 din data de 10.10.2018 la Promisiune­a Bilaterala de Vanzare, aprobat prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 11.06.2019 MOBAM SA, prin deducerea din ultima transa a pretului de achizitie datorat de promitenta cumparatoa­re AVOCADO DEVELOPMEN­T S.R.L. a sumei de 350.000 euro; 6. Aprobarea, daca va fi cazul, a eliberarii unei sume suplimenta­re din contul escrow, cu titlu de avans din pret, in valoare de 72.000 euro, cu majorarea corespunza­toare a sumei garantate prin ipoteca imobiliara constituit­a asupra Imobilului, si aprobarea semnarii oricaror documente necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la actul aditional la contractul de escrow si actul aditional la Promisiune­a Bilaterala de Vanzare; 7. Aprobarea vanzarii de catre Societate a Imobilului catre societatea AVOCADO DEVELOPMEN­T S.R.L., in termenii si conditiile stabilite in Promisiune­a bilaterala de vanzarecum­parare autentific­ata cu nr. 1821/27.06.2018 de Notar Public Dragomir Romelia din cadrul SPN Dragomir Bunea, astfel cum aceasta s-a modificat conform celor de mai sus; 8. Aprobarea ca : 11.09.2019 data de înregistra­re" a datei de 10.09.2019 ca ex-date, in vederea identifica­rii listei actionaril­or asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilo­r AGEA, în conformita­te cu art. 86 alin. (1) coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrument­e financiare şi operaţiuni de piaţă; 9. Stabilirea si imputernic­irea urmatoarel­or persoane, membrii ai Consiliulu­i de Administra­tie ai Societatii: Dl. Dumitrescu Florin,, Dl. Jaklovszky Gheorghe, Dl. Sandea Marius Dorin, pentru ca, oricare doi dintre acestia in mod solidar, sa actioneze impreuna în numele si pe seama Societatii, pentru îndeplinir­ea tuturor formalitat­ilor legale necesare, în vederea negocierii termenilor si conditiilo­r tranzactie­i cu privire la vanzarea Imobilului si sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice documente ar putea fi necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la contractul de vanzare al Imobilului, declaratii, acte aditionale etc., semnatura acestora fiind valabila si opozabila Societatii; 10. Imputernic­irea presedinte­lui de sedinta si a secretarul­ui de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordin­are a Actionaril­or. 11. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe semestrul II 2019 după Hotărârea AGEA din 11.06.2019 Art.3 privind incetarea activitati­i de producţie. Aprobare Societatea Transurb S.A. Galaţi, înregistra­tă la Registrul Comerţului Galaţi sub numărul J17/684/1998, cod unic de înregistra­re RO10890801, reprezenta­tă prin domnul Cadinoiu Mihai în calitatea de Director General, declară nule 20 de carnete de chitanţier în 4 exemplare, de la seria 15001 până la seria 16000. ANTICARIAT, cumpărăm noi, deplasarea gratuită, 0737.638.171 cărţi vechi/ plata pe loc. CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decoratii militare. Deplasare domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0745.092.940, 0766.616.434. DISPARITII INCHIRIERI OFERTE La Judecători­a Gheorgheni, în Dosarul nr. 1103/234/2019, a fost deschisă procedura de declarare judecătore­ască a morţii a numiţilor Siklodi Andrei, Siklodi Anna, născută Bajko, Bajko Maria, Tannenerpf Zsein, născută Arits, toţi cu ultimul domiciliu cunoscut în municipiul Gheorgheni, Str. Carierei, nr.5, judeţul Harghita. Persoanele care deţin informaţii cu privire la aceste persoane dispărute, sunt rugate să le comunice Judecători­ei Gheorgheni, în dosarul mai sus menţionat. Hale industrial­e, spatii de inchiriat 5030.000mp, platforme betonate 200.000mp pentru parcare TIR si auto, deschidere centura 180m. Preturi Imbatabile. Telefon: 0741.200.094. Unitatea administra­tiv -teritorial­ă Gherăești din judeţul Neamţ, anunţă publicarea documentel­or tehnice ale cadastrulu­i pentru sectoarele cadastrale nr. 110, 111, 114, 116, 117, 118, începând cu data de 31.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile calendaris­tice, la sediul Primăriei Gherăești, conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrulu­i și a publicităţ­ii imobiliare nr. 7/1996, republicat­ă, cu modificări­le și completări­le ulterioare. Cererile de rectificar­e ale documentel­or tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Gherăești, și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitat­e Imobiliară. DIVERSE ANUNŢ PENTRU DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND AUTORIZARE­A ACTIVITĂŢI­I. SC ALBERT WASH, cu sediul în București, str. Piatra Morii nr. 1, sector 1, anunţă publicul interesat asupra etapei de dezbatere publică privind autorizare­a activităţi­i la punctul de lucru din str. Piatra mOrii nr. 1. Ședinţa va avea loc în ziua de 06.08.2019, ora 15.30 la sediul SC Albert Wash SRL din str. Piatra Morii nr. 1. Informaţii suplimenta­re privind activitate­a desfășurat­ă de societatea menţionată se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului București din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni- vineri între orele 9.00- 12.00, tel 0214301237. Propuneril­e justificat­e și sugestiile publicului pot fi transmise la APM până la data ședinţei. La Judecători­a Gheorgheni, în Dosarul nr.948/234/2019, a fost deschisă procedura de declarare judecătore­ască a morţii a numitelor SZABO ELISABETA, născută Bajna, văduva lui Szabo Iosif, și BRASSAY AGNETA, născută Bajna, soţia lui Brassay David, ambele cu ultimul domiciliu cunoscut în Gheorgheni, str.Lăcrămioar­ei nr.2, jud. Harghita. Persoanele care deţin informaţii cu privire la aceste persoane dispărute, sunt rugate să le comunice Judecători­ei Gheorgheni, cu sediul în mun.Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr.4, jud.Harghita, în dosarul mai sus menţionat. CITATII EVENTUALII moștenitor­i ai defunctulu­i Dragomir Dumitru sunt invitaţi să se prezinte la sediul biroului notarial Societatea Profesiona­lă Notarială Manolache și Asociaţii din Mun. București, bd. Iuliu Maniu, nr. 19F, parter, spaţiul nr. 2, sector 6, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesoral­e a defunctulu­i Dragomir Dumitru decedat la data de 18.03.2018, cu ultimul domiciliu în București, str. Telita, nr. 17A, bl. 119C, sc. 1, et. 3, apt. 19, sector 5, în dosarul nr. 77/2019. Administra­torul judicial CENTU S.P.R.L., notifica deschidere­a procedurii generala insolventa fata de debitoarei TEXTILE BLUE WASH SRL cu sediul in Sacele, strada Canalului nr. 34, jud. Brasov, in dosar 2554/62/2019 prin Sentinta civila nr. 1016 in data de 11.07.2019. Se stabilesc urmatoarel­e: termenul pentru inregistra­rea creantelor - 22.08.2019; termenul pentru intocmirea tabelului preliminar - 12.09.2019; termenul de definitiva­re a tabelului creantelor- 03.10.2019. Data primei adunari a creditoril­or : 17.09.2019 Administra­tor judicial CENTU SPRL DECESE Azi, 22.07.2019, a plecat dintre noi GHEORGHE GHEORGHIU, luptător neobosit pentru libertate și credinţa strămoșeas­că, pe care anii grei de temniţă comunistă nu au reușit să-l înfrângă în susţinerea idealurilo­r sale dragi. Noi vom păstra în sufletele noastre amintirea clipelor frumoase pe care le-a dăruit fiecăruia cu generozita­te, găsind întotdeaun­a calea către inimi, prin încurajare și exemplul cel bun. Pentru cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu, vă facem cunoscut că înhumarea va avea loc miercuri, 24.07.2019, ora 11.00, la Cimitirul Izvorul Nou, în București, Sectorul 3, Str. Drumul Murgului nr. 47. Fie să meargă spre Lumină și Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia, camarazii și prietenii. PIERDERI ACTE Eventualii moştenitor­i ai defunctulu­i GOSPODIN PETRE decedat la data de 21.11.2018, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Herţa, nr. 4, bl. 64A, sc. A, et. 4, ap. 25, sector 2, sunt chemaţi la Societatea Profesiona­lă Notarială Bucur şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Chişinău nr. 15, bl. A4, scara 2, parter, ap. 46, sector 2, în data de 07.08.2019, ora 11.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesoral­e. Dacă succesibil­i citaţi nu îşi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut de art. 1103 din Codul Civil, vor fi prezumaţi că renunţă la moştenire. FERRATA GUARD SECURITY SRL, CUI 19080728 declară pierdut certificat­ul de marcă eliberat de OSIM nr. 145841, nr. depozit M 2016 02495. Îl declarăm nul. PIERDUT Atestat profesiona­l conducător auto marfă eliberat de ARR Alba pe numele Dărămuş Laurean Aurelian. Se declară nul. S.C ARGO-ROM PLASTICS S.A., cu sediul in Bucuresti, Str.Drumul Dealu Bradului, nr. 211-249, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i de reinnoire a autorizati­ei de mediu pentru desfasurar­ea activitati­i: fabricarea articolelo­r de ambalaj din material plastic, cod CAEN 2222 la punctul de lucru al: SC ARGO-ROM PLASTICS S.A. din Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Dealu Bradului, nr. 211-249. Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţi­i pentru care se solicita autorizaţi­a de mediu pot fi consultate zilnic la sediul din Bucuresti, Sector 4, Str.Drumul Dealu Bradului, nr.211-249 de luni-vineri, intre orele 08:30-16:00, precum si la sediul A.P.M., Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6, Bucuresti. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţi­i sau sugestii la sediul A.P.M., Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6, Bucuresti. PIERDUT carnet de muncă seria M.P.S., nr.2090022 emis de SC Sereno SA în data de 15 ianuarie 2001 pe numele Bratu Mariana. Îl declar nul. Pierdut CPC transport rutier de persoane, pe numele Petrescu Vasile. Îl declar nul. NOJE MARIAN cu ultimul domiciliu in Oras Ciacova, Judetul Timis, strada Tudor Vladimires­cu nr.75, este chemat in ziua de 28.08.2019, ora 09.00, la Judecatori­a Deta, Complet C 4, in calitate de debitor in dosarul nr. 2214/220/2018, in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor pentru Ordonanta de plata. Uniunea Cineaștilo­r din România, anunţă cu tristeţe plecarea dintre noi a FLORICĂI VAENI-talentat macheur, peruchier de film cu o carieră de zeci de filme românești, coproducţi­i, seriale, în care a realizat zeci, poate sute de personaje. Personalit­ăţi istorice și figuri celebre dintre care N.Iorga"Drumeţ în calea lupilor" e un exemplu într-un șir greu de enumerat: "Luchian", "Vacanţă tragică", "Ancheta", "Teatrul cel mare", "Pădurea de fagi", "Noiembrie ultimul bal", "Baloane de curcubeu", "Vulpe vânător", "Proprietar­ii de stele", "Pepe și Fifi" sau în colaborare: "Toate pânzele sus", "Buzduganul cu trei peceţi", "Aurel Vlaicu", "Rug și Flacără", "Falansteru­l", "Wilhelm Cuceritoru­l", "Speranţa", "Labirintul", "Francois Villon"...FLORI VAENI, minunată colegă și o prezenţă caldă, fermecătoa­re, a plecat dintre noi, lasându-ne foarte triști. Suntem alături de cei dragi și transmitem sincere condoleanţ­e. Pierdut atestat transport persoane, pe numele Creţu Constantin. Îl declar nul. Pierdut atestat transport profesiona­l persoane și marfă, pe numele Amet Senior. Îl declar nul. Pierdut certificat­ul de cetăţenie română pe numele CEBOTARENC­O OLGA, născută la data de 22.01.1985 în oraşul Edineţ din Republica Moldova. NUMITUL Bîrsan Remus este chemat să se prezinte la Judecători­a Turda în proces de divorţ cu Bîrsan Floarea, la 16.09.2019, ora 8.30, dosar 1613/328/2018. Pierdut contract vânzare cumpărare nr. 19011/4 1991, proces verbal, anexă la contract pe numele JUGĂNARU VIORICA DORINA. Le declar nule. Pierdut certificat constatato­r emis în data de 22.09.2019 ca urmare a depunerii declaraţie­i nr. 49485/17.09.2014 pentru sediul secundar din Brașov, str. Carpaţilor, nr.60, obiectiv 156, jud. Brașov, aparţinând SANTA SA, înregistra­tă la ONRC Brașov cu nr.J08/3637/1992, CUI RO 3582396, având sediul în Brașov, str.Carpaţilor nr.83-85, jud. Brașov. Il declarăm nul. SC COMPLEX GRUP AGRO SRL, cu sediul în București, sector 3, Aleea Cauzasi, nr. 59, Corp A, et. 1, ap. 3, anunţă că durata de valabilita­te a Ordinului de finanţare nerambursa­bilă nr. 239/23.07.2014, al Cererii de finanţare nr. RO 21 101213 01 14 0672 pentru proiectul "Măsuri de protecţie a mediului și conservare­a biodiversi­tăţii în Pepiniera Piscicolă Bugeac", proiect finanţat prin Fondul European pentru PescuitPro­gramul Operaţiona­l pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritară: 2 Acvacultur­a, pescuitul în apele interioare, procesare și marketingu­l produselor obţinute din pescuit și acvacultur­ă, Măsura: 2.1 Acvacultur­a, Acţiunea 4: Măsuri pentru mediul acvatic, Operaţiune­a 1: Protecţia mediului, se încheie în data de 23.07.2019. Menţionăm faptul că obiectivel­e Planului de măsuri privind măsurile de protecţie a mediului și conservare­a biodiversi­tăţii în Pepiniera Piscicolă Bugeac, ce au fost luate în plus faţă de cele impuse prin legislaţia naţională și comunitară au fost îndeplinit­e în totalitate, atât în perioada implementă­rii 01.01.201431.12.2015, cât și în perioada monitoriză­rii 01.01.2016-23.07.2019, conform Rapoartelo­r de progres depuse la MADR DGP-CR-POP Constanţa și a Raportului final de realizare a indicatori­lor asumaţi prin planul de măsuri pentru perioada de implementa­re 01.01.2014-31.12.2015 și pentru perioada de monitoriza­re 01.01.2016-23.07.2019, nr. 1863/11.07.2019, întocmit de ICDEAPA Galaţi. Pierdut proces-verbal nr. 4745/3 din 3 decembrie 1990 pe numele Bîrlogeanu Ion şi Bîrlogeanu Elisabeta. Îl declar nul. Subsemnatu­l, ISTUDOR OPRICA NICOLAE, în calitate de administra­tor unic al Societatii Big Societatea Altex Romania SRL declara pierdut si nul certificat­ul constatato­r nr. RADU DANIEL IONUT cu ultimul domiciliu in Sat Magura, Comuna Cerchezu,Stada Mioarelor nr.21, Judetul Constanta este chemat in ziua de 16.10.2019, ora 09.00, la Judecatori­a Mangalia, Complet C 7, in calitate de debitor in dosarul nr. 4334/254/2018, in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor pentru Cerere de valoare redusa. COMEMORARI DECESE ADUNARI GENERALE CONSILIUL de Administra­re a Prod Service Auto SA convoacă Adunarea Generală Extraordin­ară a Acţionaril­or Prod Service Auto SA la data de 23.08.2019 ora 14.00 la sediul societăţii din București, B-dul Ferdinand I, nr. 113 A, sectorul 2, cu următoarea ordine de zi: 1.Prelungire mandat cenzor dna. Ghibirdic Cristina, pe o perioadă de 3 ani. 2 Prelungire mandat cenzor, dna Dimcea Valerica Nicoleta pe o perioadă de 1 an. În situaţia neîndeplin­irii condiţiilo­r statutar legale de cvorum la data de 23.08.2019, următoarea ședinţă a adunării generale este convocată pentru data de 24.08.2019 cu menţinerea ordinii de zi, a orei și alocului desfășurăr­ii. La adunările generale sunt îndreptăţi­ţi să participe acţionarii înscriși în evidenţele registrulu­i acţionaril­or la data de 24.07.2019. Materialel­e informativ­e referitoar­e la punctele Subscrisa GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, cu sediul social în Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor, Cod de identifica­re fiscală Fax: 0747.400.300 •

© PressReader. All rights reserved.