Di­rec­to­rii se opun co­ma­să­rii mu­ze­e­lor

Se­na­to­rul și scri­i­to­rul USR Dan Lun­gu de­za­pro­bă ide­ea Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii de co­ma­sa­re a mu­ze­e­lor.

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Într-un co­mu­ni­cat de pre­să tran­smis mi­er­curi, Dan Lun­gu a anu­nțat că su­sți­ne di­rec­to­rii mu­ze­e­lor bu­cu­rește­ne ca­re își ma­ni­fes­tă ne­mu­lțu­mi­rea față de anu­nțul fă­cut de mi­nis­trul Va­ler Da­ni­el Bre­az. În cur­sul săp­tă­mânii tre­cu­te, într-un co­mu­ni­cat de pre­să al Mi­nis­te­ru­lui, re­pre­zen­ta­nții aces­tu­ia pre­ci­zau că au în ve­de­re con­stru­i­rea unui com­plex mu­ze­al de mari di­men­si­uni, ca­re să reu­neas­că mai mul­te mu­zee bu­cu­rește­ne exis­ten­te.

Scri­i­to­rul și se­na­to­rul USR Dan Lun­gu de­za­pro­bă ide­ea Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii de co­ma­sa­re a mu­ze­e­lor. Într-un co­mu­ni­cat de pre­să tran­smis mi­er­curi, Dan Lun­gu a anun­ţat că sus­ţi­ne di­rec­to­rii mu­ze­e­lor bu­cu­rește­ne ca­re își ma­ni­fes­tă ne­mul­ţu­mi­rea fa­ţă de anun­ţul fă­cut de mi­nis­trul Va­ler Da­ni­el Bre­az.

În cur­sul săp­tă­mânii tre­cu­te, întrun co­mu­ni­cat de pre­să al Mi­nis­te­ru­lui, re­pre­zen­ta­nții aces­tu­ia pre­ci­zau că au în ve­de­re con­stru­i­rea unui com­plex mu­ze­al de mari di­men­si­uni, ca­re să reu­neas­că mai mul­te mu­zee bu­cu­rește­ne exis­ten­te, anu­me Mu­zeul Nați­o­nal al Sa­tu­lui „Di­mi­trie Gus­ti”, Mu­zeul Nați­o­nal al Ță­ra­nu­lui Ro­mân și Mu­zeul Nați­o­nal de Isto­rie Na­tu­ra­lă „Gri­go­re Anti­pa”. Aces­to­ra, spu­neau re­pre­zen­ta­nții, ar fi ur­mat să li se ală­tu­re în com­ple­xul mu­ze­al și vi­i­to­rul Mu­zeul Nați­o­nal de Isto­rie a Evrei­lor și al Ho­lo­caus­tu­lui din Ro­mânia. Lo­cul în ca­re aces­ta ur­ma să fie con­stru­it, con­form ce­lor me­nți­o­na­te, era spați­ul din­tre Mu­zeul Na­ţi­o­nal de Isto­rie Na­tu­ra­lă „Gri­go­re Anti­pa” şi Mu­zeul Na­ţi­o­nal al Ţă­ra­nu­lui Ro­mân”.

Pe rând, di­rec­to­rii mu­ze­e­lor în cau­ză au su­sți­nut po­ziți­i­le ofi­cia­le ale in­sti­tuți­i­lor pe ca­re le con­duc, acu­zând fap­tul că iniția­ti­va de co­ma­sa­re anu­nța­tă de Mi­nis­ter nu a fost ur­ma­rea unei con­sul­tări pre­a­la­bi­le a ce­lor im­pli­cați.

To­to­da­tă, ei au me­nți­o­nat și că ace­as­tă idee s-ar afla în con­tra­di­cție și cu ac­te­le de înfi­i­nța­re ale mu­ze­e­lor.

Ne­mu­lțu­mi­ri­le nu s-au li­mi­tat doar la lip­sa con­sul­tă­ri­lor pu­bli­ce, ci au con­ti­nuat, Mi­nis­te­rul fi­ind bla­mat și de că­tre re­pre­zen­ta­nți ai lu­mii aca­de­mi­ce și po­li­ti­ce, pen­tru că o ast­fel de idee ar du­ce la dis­tru­ge­rea iden­ti­tăți­lor mu­ze­e­lor pro­pu­se spre co­ma­sa­re.

În ce­ea ce pri­vește ca­zul Mu­zeu­lui Ho­lo­caus­tu­lui din Ro­mânia, Ho­tă­rârea de Gu­vern pri­vind înfi­i­nța­rea lui nici nu a fost încă ela­bo­ra­tă. Ba mai mult, si­tuația vi­i­to­ru­lui mu­zeu, con­stru­it con­form pla­nu­lui unui proi­ect coor­do­nat de Insti­tu­tul „Elie Wi­e­sel”, ar fi tre­bu­it să fie dis­cu­ta­tă la înce­pu­tul lu­nii, în Co­mi­sia pen­tru Cul­tu­ră din Ca­me­ra De­pu­tați­lor. „Co­ma­sa­rea mu­ze­e­lor şi cre­a­rea unui ase­me­nea com­plex e o idee proas­tă mai ve­che, nu tre­bu­ie să ne mi­re fap­tul că ea con­ti­nuă să apa­ră, ci tre­bu­ie să ne ma­ni­fes­tăm ne­mul­ţu­mi­ri­le şi să împi­e­di­căm apli­ca­rea ei, pen­tru că exis­tă o se­rie între­a­gă de mo­ti­ve ca­re des­fi­in­ţe­a­ză încă din start ini­ţia­ti­va ace­as­ta. E ade­vă­rat că Mi­nis­trul Cul­tu­rii şi Iden­ti­tă­ţii Na­ţi­o­na­le a re­venit ul­te­ri­or asu­pra afir­ma­ţi­i­lor ini­ţia­le şi a sus­ţi­nut că în ce­ea ce pri­veş­te sta­bi­li­rea lo­cu­lui fost o neînţe­le­ge­re însă ide­ea co­ma­să­rii n-a fost înlă­tu­ra­tă de ni­meni şi e una ca­re n-ar fa­ce altce­va de­cât să dis­tru­gă ce­ea ce su­te de an­ga­ja­ţi ale mu­ze­e­lor s-au stră­du­it să con­stru­ias­că, ani la rând”, a afir­mat Dan Lun­gu.

Aces­ta a mai pre­ci­zat şi fap­tul că exis­ten­ţa unui Mu­zeu al Ho­lo­caus­tu­lui în Bu­cu­reş­ti es­te una ab­so­lut ne­ce­sa­ră, la fel cum es­te şi cea a unui Mu­zeu al Po­gro­mu­lui la Ia­şi. „Aces­te do­uă mu­zee tre­bu­ie tran­sfor­ma­te cât mai cu­rând în pri­o­ri­tă­ţi­le Mi­nis­te­ru­lui şi au­to­ri­tă­ţi­lor lo­ca­le. So­lu­ţi­i­le ur­gen­te nu tre­bu­ie să întârzie să apa­ră, dar ele tre­bu­ie gă­si­te nu­mai împreu­nă cu spe­cia­liş­tii în do­me­niu; alt­fel, ne vom ale­ge nu­mai cu ase­me­nea idei bi­za­re pre­cum ace­as­ta de a le strânge lao­lal­tă ca­re, re­pet, e una com­plet ne­fe­ri­ci­tă.“

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.