Ale­geri fă­ră ieși­re cu Ma­ta Hari

Cum a fă­cut, cum n-a fă­cut, dna Dăn­ci­lă s-a ur­cat pe ca­targ, lă­sând mul­tă lu­me, in­clu­siv pe dl Tă­ri­ce­a­nu, cu ochii-n soa­re.

Romania Libera - - Prima Pagina - EUGEN ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

Ci­ne și-ar fi închi­pu­it, acum șa­se luni, că, din­tr-un co­lac de salvare tran­sfor­mat în prim-mi­nis­tru (de­le­gat al ce­lui încă, la acea oră, ne­le­gat), va ajun­ge chiar că­pi­ta­nul bar­ca­zu­lui?! Față de acest par­curs ful­mi­nant, fă­ră tur­bi­oa­ne, orb să fii și să nu te între­bi: îi su­flă ci­ne­va în pânze? Însăși dna Fi­rea – ca­re, de când a cîști­gat man­da­tul, pri­mește nu­mai tăl­pi din par­tea par­ti­du­lui - s-a dat acum la o par­te, ca

la un semn, lă­sându-i ca­lea li­be­ră.

Ca în po­ves­tea Ce­nușă­re­sei, dna Dăn­ci­lă pa­re că a gă­sit o pe­re­che de con­duri de aur, ca­re o îna­lță în pis­cul da­to­ri­ei sa­le, fă­când-o mai stă­până pe ea și pe o lim­bă ro­mână de cea mai po­li­ti­cia­nis­tă ca­li­ta­te. Ascul­tând-o, în con­fe­ri­nța de pre­să, cum își anu­nța - cu zâmbet de Gi­o­con­dă ca­re știe mult mai mul­te de­cât spu­ne - pro­pria iz­bândă la ni­vel de par­tid, pre­fi­gu­rând-o pe cea la ni­vel de ța­ră, aproa­pe că te înce­ar­că gândul: nu cum­va, în po­fi­da acu­zați­i­lor că ne-am fi înde­păr­tat de Eu­ro­pa, Ro­mânia co­pia­ză no­ul mo­del al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, cu preșe­din­te tot o fe­meie?

Deși can­di­dații sunt de­par­te de a fi ogari, exis­tă do­uă po­si­bi­li­tăți ca­re se poa­te (din­tre mul­te­le ca­re nu se poa­te): fie dna Dăn­ci­lă es­te un un­der­dog ve­ri­ta­bil, ca­re, aler­gând pe cu­loa­rul can­di­da­tu­rii sin­gu­la­re, nu bă­nu­i­ește că se si­nu­ci­de, fie – din con­tră - es­te o Ma­ta Hari a po­li­ti­cii ro­mânești, ca­re, doar pen­tru acest mo­ment și pen­tru ace­as­tă mi­si­u­ne, a luat zi­sa for­mă de un­der­dog. Așa cum ara­tă son­da­je­le acum, pre­mi­e­rul, în pri­mul tur, fă­ră spri­jin ALDE și PRO, se cla­se­a­ză cu brio pe lo­cul trei – ce­ea ce i-ar atra­ge, te­o­re­tic, de­bar­ca­rea de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui, după cum sin­gu­ră a fi­xat res­pon­sa­bi­li­ta­tea în speță. Și to­tuși, doam­na preșe­din­te afișe­a­ză o si­gu­ra­nță de si­ne de­zar­man­tă, ca și când, în pa­ra­lel, vor­bește - prin STS – cu stă­pânul nu al ine­le­lor, ci al ta­ble­te­lor, des­pre ca­re Sta­lin, la vre­mea lui, nici ha­bar n-avea că vor fi in­ven­ta­te, pro­ble­me­le nu­mă­ră­rii vo­tu­ri­lor fi­ind ast­fel mult sim­pli­fi­ca­te. De alt­fel, pre­mi­e­rul n-a mișcat un de­get pen­tru ve­ri­fi­ca­rea co­rec­ti­tu­di­i­nii scru­ti­nu­lui din 26 mai și nici nu ne-a ex­pli­cat fe­no­me­nul tran­shu­ma­nței in­ver­se, când atâția baci un­gu­reni s-au tre­zit mânându-și oi­le pe la se­cți­i­le de vo­ta­re din Bo­toșani (14 ma­ghiari înre­gis­trați vs. 926 vo­turi UDMR), Ga­lați (133 înre­gis­trați vs. 1376 vo­turi), Dolj (192 înre­gis­trați vs. 1468 vo­turi) etc.

Pe acest sis­tem ci­u­dat, ne­de­mon­tat de gu­vern, dna Dăn­ci­lă prin­de si­gur tu­rul doi pen­tru sim­plul mo­tiv că es­te nea­pă­rat ne­voie de ea în tu­rul doi, un­de tre­bu­ie să de­vi­nă car­ne de tun pen­tru dl Io­han­nis, așa cum în anul 2000 Va­dim a fost car­ne de tun pen­tru Ili­es­cu. Inven­ta­to­rul aces­tei pa­ra­dig­me împușcă ast­fel doi ie­puri din­tr-un foc: Bar­na scos din ecuație în tu­rul întâi, Io­han­nis câști­gă­tor si­gur în tu­rul doi.

Do­uă sunt de­o­se­bi­ri­le ca­re di­fe­re­nția­ză si­tuați­i­le is­to­ri­ce. Unu - în 2000, nici chiar Ili­es­cu nu era o așa proas­tă va­rian­tă cum es­te Bar­na acum, deși e greu să-i de­par­ta­je­zi, ni­ci­u­nul nea­vând ni­ci­un Dum­ne­zeu. Și doi, spre de­o­se­bi­re de Va­dim - ca­re nu știa ce rol joa­că, fi­ind ex­ploa­tat, cum se spu­ne, în orb, și ca­re chiar cre­dea, în fan­fa­ro­na­da lui, că pă­trun­de­rea în tu­rul doi i se da­to­re­a­ză în ex­clu­si­vi­ta­te - dna Dăn­ci­lă es­te în de­pli­nă cu­noști­nță de cau­ză, știe foar­te bi­ne le­gen­da, fi­ind chiar par­te a ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.