Haos în pri­mă­rii: in­ves­tiții cu bani împru­mu­tați și bani de sa­la­rii din vânzări de te­re­nuri

Crește­ri­le sa­la­ria­le din sec­to­rul bu­ge­tar au dus la si­tua­ţii abe­ran­te, cum fi o in­dem­ni­za­ţie de 6.900 de lei înca­sa­tă lu­nar de un mem­bru al CA-ului de la Apă Ca­nal SA Ga­la­ţi

Romania Libera - - Prima Pagina - ti­cu ci­o­bo­ta­ru @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Crește­ri­le sa­la­ria­le din sec­to­rul bu­ge­tar au dus la si­tuații abe­ran­te, cum fi o in­dem­ni­zație de 6.900 de lei înca­sa­tă lu­nar de un mem­bru al CA-ului de la Apă Ca­nal SA Ga­lați.

Pri­ma­rii ma­ri­lor orașe înce­ar­că de ju­mă­ta­te de an să gă­se­as­că bani pen­tru aco­pe­ri­rea chel­tu­i­e­li­lor de fun­cți­o­na­re ca­re au cres­cut imens ca ur­ma­re a ma­jo­ră­rii sa­la­ri­i­lor, dar și pen­tru „gău­ri­le” pro­du­se bu­ge­te­lor lo­ca­le de re­du­ce­rea su­me­lor alo­ca­te de la bu­ge­tul de stat și tran­sfe­ra­rea la bu­ge­te­le lo­ca­le a chel­tu­i­e­li­lor de asis­te­nță so­cia­lă pen­tru per­soa­ne­le cu di­za­bi­li­tăți. Sunt cău­ta­te, cu dis­pe­ra­re, so­luții ca­re să re­du­că chel­tu­i­e­li­le de fun­cți­o­na­re și pri­ma din­tre aces­tea es­te con­ce­di­e­rea asis­te­nți­lor per­soa­ne­lor cu di­za­bi­li­tăți. Mai mul­te ONG-uri au sem­na­lat as­cen­si­u­nea unor ast­fel de ca­zuri. Sunt afec­ta­te și fon­du­ri­le pen­tru dez­vol­ta­re, mul­te pri­mă­rii nea­vând bani pen­tru proi­ec­te­le edi­li­ta­re.

Nu sunt bani pen­tru lu­crări

Anul tre­cut, din cau­za mă­su­ri­lor gu­ver­na­men­ta­le, Pri­mă­ria Cluj a pi­er­dut de la bu­ge­tul lo­cal 28 de mi­li­oa­ne de eu­ro, iar în acest an es­te es­ti­ma­tă o pi­er­de­re mai ma­re, du­când la re­du­ce­rea in­ves­tiți­i­lor. Bu­ge­tul Pri­mă­ri­ei es­te de 1,54 mi­liar­de de lei, din ca­re 895 mi­li­oa­ne sunt chel­tu­i­e­li­le de fun­cți­o­na­re, iar 651 de mi­li­oa­ne bu­ge­tul pen­tru dez­vol­ta­re. Pri­ma­rul Emil Boc e ne­mu­lțu­mit că nu are fon­duri pen­tru ex­pro­pi­e­ri­le ne­ce­sa­re de­ma­ră­rii unor proi­ec­te de in­fras­truc­tu­ră. Efec­te­le sunt de­vas­ta­toa­re în ca­zu­ri­le altor orașe.Pri­ma­rul din Târgu Jiu, Mar­cel Ro­ma­nes­cu, es­te ne­mu­lțu­mit de bu­ge­tul din 2019,cel mai mic din ul­ti­mii ani. Pen­tru fi­na­li­za­rea proi­ec­te­lor de in­fras­truc­tu­ră de­ja înce­pu­te Pri­mă­ria Târgu Jiu are ne­voie de 10 mi­li­oa­ne de eu­ro, însă bu­ge­tul nu aco­pe­ră ace­as­tă su­mă. La Ploi­ești, pri­mă­ria are un bu­get de 360 de mi­li­oa­ne de lei, din ca­re abia își poa­te aco­peri chel­tu­i­e­li­le de func­ţi­o­na­re și a anu­nțat că 2019 va fi cel mai „să­rac” an din punct de ve­de­re al in­ves­ti­ţi­i­lor. La Con­sta­nța si­tuația es­te și mai gra­vă.În apri­lie,când era dis­cu­tat bu­ge­tul, pre­sa lo­ca­lă ti­tra: „Cri­ză fă­ră pre­ce­dent în bu­ge­tul mu­ni­ci­pi­u­lui Con­stan­ţa pen­tru 2019! Chel­tu­i­e­li­le cu sa­la­ri­i­le au cres­cut cu 40%.S-au tăiat ba­nii re­gi­i­lor.Pri­mă­ria își pro­pu­ne să vândă cât mai mul­te te­re­nuri”. Era ci­ta­tă șe­fa Di­rec­ţi­ei Fi­nan­cia­re din Pri­mă­ria Con­stan­ţa, Mar­ce­la Fri­gi­oiu, ca­re la dez­ba­teri le co­mu­ni­ca aleși­lor lo­ca­li că „ac­tua­lul bu­get es­te cel mai di­fi­cil de la Re­vo­lu­ţie și până în pre­zent, în con­di­ţi­i­le în ca­re chel­tu­i­e­li­le cu sa­la­ri­i­le au cres­cut cu 40%,iar din acest an, Pri­mă­ria a fost ne­voi­tă să preia de la ni­vel cen­tral chel­tu­i­e­li­le le­ga­te de pla­ta înso­ţi­to­ri­lor per­soa­ne­lor cu han­di­cap”.

În lip­sa alo­că­ri­lor de la Gu­vern, investiţii cu bani de împru­mut

La alo­că­ri­le din co­te­le de TVA,Pri­mă­ria Ga­lați a pri­mit în 2019 cu 33,1% mai pu­ţin de­cât în 2018, adi­că 80 de mi­li­oa­ne de lei. Impac­tul tran­sfe­ră­rii la bu­ge­tul lo­cal a chel­tu­i­e­li­lor pen­tru per­soa­ne­le cu di­za­bi­li­tăți es­te de 52 de mi­li­oa­ne lei. În to­tal, Pri­mă­ria Ga­lați are o „gau­ră” în bu­get de apro­xi­ma­tiv 130 de mi­li­oa­ne lei. Sunt afec­ta­te in­ves­tiți­i­le, bu­ge­tul pen­tru dez­vol­ta­re fi­ind de 43 mi­li­oa­ne lei. La acești bani se mai adau­gă 104 mi­li­oa­ne de lei, din fon­duri UE, pen­tru mo­der­ni­za­rea li­ni­i­lor de tram­vai pe stră­zi­le Si­de­rur­giși­lor și 1 De­cem­brie. În aces­te con­diții, pri­ma­rul Io­nuț Pucheanu (PSD) a ales să ac­ce­se­ze un nou împru­mut ban­car de la Exim Bank, de 184 mi­li­oa­ne lei,din ca­re 84 de mi­li­oa­ne sunt su­me­le pe ca­re Pri­mă­ria Ga­lați le mai are de re­tur­nat în alte do­uă con­trac­te de împru­mut de la BERD și BRD.

Sa­la­rii „bo­ga­te“la Can­ti­na Să­ra­ci­lor

Ce­le mai mari pre­si­uni asu­pra bu­ge­te­lor lo­ca­le au fost de­ter­mi­na­te de crește­ri­le sa­la­ria­le. Gri­la sa­la­ri­i­lor de ba­ză din Pri­mă­ria Ga­lați înce­pe cu cel al pri­ma­ru­lui Io­nuț Pucheanu, de 18.720 lei și con­ti­nuă cu ce­le ale di­rec­to­ri­lor din pri­mă­rie, ca­re câști­gă între 12.100 și 13.200 lei. Un șef de bi­rou are sa­la­ri­ul de 10.500 lei, un con­si­li­er ia între 4.500 și 7.035 lei,iar un re­fe­rent înca­se­a­ză între 4.500 și 6.200 de lei. Sa­la­ri­ul unui șo­fer es­te de 3.600 lei. La aces­te sa­la­rii se adau­gă spo­ru­ri­le,ca­re pen­tru cei ce lu­cre­a­ză la ac­ce­sa­rea fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne sunt între 1.297 și 5.319 lei. La aces­te stan­dar­de sa­la­ria­le au ur­cat și ser­vi­ci­i­le mu­ni­ci­pa­li­tății. În iu­nie, Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal Ga­lați a apro­bat și gri­la sa­la­ria­lă la „Can­ti­na Să­ra­ci­lor”.O bu­că­tă­re­a­să sau o îngri­ji­toa­re are un sa­la­riu de 3.672 lei, o dac­ti­lo­gra­fă înca­se­a­ză 4.855, un ma­ga­zi­o­ner ia 4.668 lei,paz­ni­cul are un sa­la­riu de 3.672 de lei iar sa­la­ri­ul unui șo­fer por­nește de la 4.793 de lei. Ar fi ri­di­col să încer­căm o com­pa­rație cu sa­la­ri­i­le din me­di­ul pri­vat.

„Vă pro­mit că până la sfârși­tul anu­lui nu voi mai ve­ni cu ni­ci­un proi­ect de vânza­re de te­re­nuri“

IONUŢ PUCHEANU, pri­ma­rul din Ga­la­ţi

Am să vă de­mon­strez că bu­ge­tul Ga­lați­u­lui poa­te su­pra­vi­ețui in­di­fe­rent de crește­ri­le sa­la­ria­le și fă­ră aces­te vânzări“

IONUŢ PUCHEANU, pri­ma­rul din Ga­la­ţi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.