Eugen Te­o­do­ro­vici vrea să ște­ar­gă da­to­ria is­to­ri­că a Cu­bei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Eugen Te­o­do­ro­vici și Mi­nis­trul Să­nă­tății au efec­tuat o vi­zi­tă în Cu­ba la sfârși­tul anu­lui tre­cut. Po­tri­vit unui do­cu­ment ofi­cial aflat în po­se­sia pre­sei, Te­o­do­ro­vici a pro­pus ofi­cial Cu­bei com­pen­sa­rea da­to­ri­ei is­to­ri­ce fa­ţă de Ro­mânia. Aces­ta a ce­rut în schimb tra­ta­men­tul an­ti­can­cer pe ca­re îl dez­vol­tă ace­as­tă ţa­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.