RCA - Tran­spor­ta­to­rii ro­mâni, de­mers la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie împo­tri­va CE

Romania Libera - - Pagina 2 -

Uni­u­nea Nați­o­na­lă a Tran­spor­ta­to­ri­lor Ru­ti­eri din Ro­mânia a anu­nțat, mi­er­curi, că a ini­ţiat o ac­ţi­u­ne ju­ri­di­că la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie împo­tri­va Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. Aceștia se opun mo­di­fi­că­rii le­gis­la­ţi­ei RCA so­li­ci­ta­te de Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) şi so­li­ci­tă eu­ro­de­pu­ta­ţi­lor ro­mâni de­se­cre­ti­za­rea scri­so­rii RCA pri­mi­tă de la CE. Po­tri­vit UNTRR, ASF sus­ţi­ne mo­di­fi­ca­rea le­gis­la­ţi­ei RCA, deși le­gea ac­tua­lă a avut efec­te po­zi­ti­ve în pia­ţă, iar ta­ri­fe­le RCA prac­ti­ca­te în pre­zent de asi­gu­ră­tori se si­tue­a­ză sub ta­ri­ful de re­fe­rin­ţă. „To­to­da­tă, UNTRR a ini­ţiat o ac­ţi­u­ne ju­ri­di­că la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie împo­tri­va Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, după ce in­sti­tu­ţia eu­ro­pe­a­nă a re­fu­zat să de­se­cre­ti­ze­ze scri­soa­rea tran­smi­să au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne, de­şi mo­di­fi­ca­rea le­gis­la­ţi­ei RCA are un im­pact fi­nan­ciar uriaş pen­tru po­se­so­rii ce­lor 8 mi­li­oa­ne de ve­hi­cu­le înma­tri­cu­la­te în Ro­mânia”, se ara­tă în co­mu­ni­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.