BORIS JOHNSON A PRELUAT MI­ER­CURI DUPĂ AMIAZĂ MAN­DA­TUL DE PRIM MI­NIS­TRU

Romania Libera - - Pagina 2 - re­dac­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Fos­tul mi­nis­tru de ex­ter­ne bri­ta­nic Boris Johnson a preluat con­du­ce­rea gu­ver­nu­lui de la Lon­dra mi­er­curi după-amiază, de la The­re­sa May, după ce la 7 iu­nie ace­as­ta și-a pre­zen­tat de­mi­sia ca ur­ma­re a eșe­cu­lui încer­că­rii de a-i con­vin­ge pe par­la­men­ta­rii bri­ta­nici să sus­ţi­nă acor­dul pri­vind Bre­xi­tul.

Par­ti­dul Con­ser­va­tor a anu­nțat ma­rți că mem­brii săi l-au ales drept li­der pe Boris Johnson în scru­ti­nul in­tern în a că­rui eta­pă fi­na­lă a ajuns şi ac­tua­lul şef al di­plo­mați­ei bri­ta­ni­ce, Je­re­my Hunt. Con­form obi­cei­u­lui, The­re­sa May a ros­tit un dis­curs fi­nal în Dow­ning Stre­et 10,reșe­di­nța ofi­cia­lă a pre­mi­e­ru­lui bri­ta­nic, după ca­re a in­for­mat-o per­so­nal pe Re­gi­na Eli­sa­be­ta a II-a în le­gă­tu­ră cu de­mi­sia sa ofi­cia­lă. Boris Johnson a fost pri­mit în au­di­e­nță de

Re­gi­nă înain­te de a-și pre­lua ofi­cial fun­cția. Es­te de aștep­tat să înce­a­pă anu­nța­rea nu­me­lor vi­i­to­ri­lor mi­niștri din no­ul exe­cu­tiv bri­ta­nic. Po­tri­vit unor in­for­mații din me­dia bri­ta-ni­ce, Johnson va fa­ce joi o de­cla­rație în par­la­ment în le­gă­tu­ră cu pla­nu­ri­le sa­le pri­vind Bre­xi­tul.

Într-un dis­curs ros­tit ma­rți, Boris Johnson a afir­mat că do­rește să ''li­vre­ze Bre­xi­tul'',cu sau fă­ră un acord,până la 31 oc­tom­brie,da­ta li­mi­tă sta­bi­li­tă de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.