SORIN DINU: SISTEMUL PEN­SII DE STAT ES­TE O SCHEMĂ PONZI CE A DEVENIT NESUSTENAB­ILĂ

Romania Libera - - Foto-interviu - flo­rin.bu­des­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Re­cent, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Eugen Te­o­do­ro­vici, a adus în dez­ba­te­rea pu­bli­că po­si­bi­la pla­fo­na­re prin im­po­zi­ta­re a pen­si­i­lor spe­cia­le. Ches­ti­u­nea de fond es­te cea a sis­te­mu­lui de pen­sii de stat. Es­te aces­ta fe­za­bil şi sus­te­na­bil sau nu? Ro­mânia li­be­ră a pur­tat o dis­cu­ţie pe acest su­bi­ect cu ana­lis­tul eco­no­mic Sorin Dinu. Ro­mânia li­be­ră: Câte ti­puri de pen­sii exis­tă?

Sorin Dinu: Avem pen­sii spe­cia­le, pen­sii de ser­vi­ciu și pen­si­i­le din sistemul de stat. La pen­si­i­le de ser­vi­ciu (de re­gu­lă mi­li­tari, po­li­ţie), exis­tă o altă pro­ble­mă. Dl. pre­mi­er Emil Boc, în Le­gea 263/2010, a tăiat une­le pen­sii mai mult, alte­le mai pu­ţin, încer­când să le tre­a­că pe con­tri­bu­ti­vi­ta­te. Pen­sia mi­li­ta­ră a lui ta­ta, pe con­tri­bu­ţie, a fost chiar pu­ţin mai ma­re de­cât cea de ser­vi­ciu, după 40 de ani de Arma­tă.

Rl: Și ca­re e pro­ble­ma?

SD: Chiar da­că dai o pen­sie de ser­vi­ciu, nu po­ţi să o dai mai ma­re sau ega­lă cu sa­la­ri­ul. Mi se pa­re o ab­sur­di­ta­te. De re­gu­lă, sa­la­ri­ul re­flec­tă toa­te con­di­ţi­i­le de des­fășu­ra­re a sluj­bei res­pec­ti­ve. Nu ai drep­tul de exem­plu să faci politică. De ace­ea, ma­gis­tra­ţii și mi­li­ta­rii au sa­la­rii mari.

Ca ur­ma­re a sa­la­ri­u­lui ma­re pe ca­re îl pri­mesc, și pen­sia lor va fi la li­mi­ta su­pe­ri­oa­ră a sis­te­mu­lui de pen­sii, deci mi se pa­re că și ele tre­bu­ie sta­bi­li­te pe con­tri­bu­ti­vi­ta­te. Pe de altă par­te, sistemul de pen­sii nor­ma­le es­te un sis­tem pi­ra­mi­dal.

Rl: O schemă Ponzi.

SD: O schemă Ponzi, da, ca­re are doi pi­loni: be­ne­fi­cia­rii și con­tri­bu­to­rii. Pen­tru ca sistemul să fie în echi­li­bru, ce­le do­uă su­me, cea da­tă și cea pri­mi­tă, tre­bu­ie să fie ega­le. Ba­nii ca­re in­tră se duc la per­soa­ne­le ca­re tre­bu­ie să îi pri­me­as­că.

Nu exis­tă ran­da­ment. În esen­ţă, sistemul de pen­sii de stat se ba­ze­a­ză pe mai mul­ţi con­tri­bu­tori de­cât be­ne­fi­ciari, pen­tru că alt­fel nu func­ţi­o­nea­ză. Da­că vre­au ca pen­sia mea să fie 50% din sa­la­ri­ul me­diu, la un CAS de 25%, tre­bu­ie să exis­te de do­uă ori mai mul­ţi sa­la­ria­ţi con­tri­bu­tori de­cât pen­si­o­nari. Da­că nu se apli­că pro­por­ţia ace­as­ta și nu­mă­rul de con­tri­bu­tori e mai mic, apa­re sub­ven­ţia pu­bli­că, ca­re de-a lun­gul tim­pu­lui a ajuns până la 18 mi­liar­de de lei pe an.

Rl: În mo­men­tul aces­ta, cât e sub­ven­ţia pu­bli­că la sis­te­mu­lui de pen­sii?

SD: Ze­ro, dar es­te pe de­fi­cit de 1,4 mi­liar­de. După ce se va fa­ce și ma­jo­ra­rea din oc­tom­brie, se va ajun­ge la o an­ve­lo­pă de pen­sii de 72 – 73 de mi­liar­de de lei și s-ar pu­tea să fie un de­fi­cit la 26 de mi­liar­de de lei.

Rl: Adi­că, pre­su­pu­nând că PIB e 1.000 de mi­liar­de de lei, cum afir­mă sur­se­le gu­ver­na­men­ta­le, cam 7,3% din PIB?

SD: Po­si­bil. Sistemul aces­ta de pen­sii func­ţi­o­nea­ză pen­tru na­ţi­u­ni­le cu po­pu­la­ţii ti­ne­re sau eco­no­mi­i­le cu o ba­ză so­li­dă. Așa se ex­pli­că fap­tul că Ange­la Mer­kel a adus un mi­li­on de re­fu­gia­ţi: ca să sus­ţi­nă sistemul de pen­sii. Să ai­bă o po­pu­la­ţie tână­ră, cu con­tri­bu­tori la ba­ză. Când nu ai asta și te joci cu crește­ri­le de pen­sii, te îndrep­ţi spre fa­li­ment.

Da­că, prin de­ci­zia CCR, ori­ce pen­sie ma­jo­ra­tă nu se poa­te re­du­ce, Ro­mânia nu are în fa­ţă de­cât fa­li­men­tul. Con­sti­tu­ţi­o­nal, se pu­ne între­ba­rea: nu cum­va, prin fa­li­ment, dis­tru­gând afa­ce­ri­le unor ce­tă­ţeni, le încalci drep­tu­ri­le con­sti­tu­ţi­o­na­le? Es­te vor­ba des­pre li­mi­ta din­tre con­tri­bu­ţia și ex­tor­ca­re. Pen­sia es­te un bun pa­tri­mo­nial

Rl: Pen­si­i­le spe­cia­le pot fi im­po­zi­ta­te?

SD: În opi­nia mea, da, dar în opi­nia Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le, nu. În anul 2010, CCR a dat do­uă de­ci­zii cu pri­vi­re la re­du­ce­rea pen­si­i­lor spe­cia­le și pen­si­i­lor, în ge­ne­ral. Argu­men­ta­ţia ju­de­că­to­ri­lor CCR s-a ba­zat pe do­uă ele­men­te. Pri­mul a fost că pen­sia es­te un bun pa­tri­mo­nial, ce­ea ce e co­rect. Apoi, ju­de­că­to­rii Cur­ţii au venit cu niște ca­zuri de la CEDO.

Unul era din Li­tua­nia, un­de o doam­nă a ieșit la pen­sie, după ce a lu­crat o bu­nă par­te din timp pe pe­ri­oa­da URSS, iar Li­tua­nia a de­cis că aceia ca­re au lu­crat în pe­ri­oa­da exis­ten­ţei Uni­u­nii So­vi­e­ti­ce tre­bu­ie să ia pen­sie de la URSS/Ru­sia. Ca ur­ma­re, a pri­mit o pen­sie mai mi­că, a dat în ju­de­ca­tă sta­tul li­tua­nian și CEDO i-a dat drep­ta­te.

Al doi­lea es­te ca­zul unui pro­cu­ror mi­li­tar, ca­re la un mo­ment dat a devenit ju­de­că­tor ci­vil și la pen­sie i s-a spus că nu mai pri­mește pen­sia le­ga­tă de in­dem­ni­za­ţia lui de mi­li­tar. CEDO a sta­bi­lit că sta­tul res­pec­tiv tre­bu­ia să i-o plă­te­as­că și pe ace­ea.

CEDO spu­ne, în ge­ne­ral, că în ma­te­rie de pen­sii pri­me­a­ză le­gea na­ţi­o­na­lă. În Gre­cia, în anul 2012, pen­si­i­le au fost re­du­se în me­die cu 15%. În pri­mul rând, au fost tăia­te a 13-a și a 14-a pen­sie. Pen­si­i­le mari au fost re­du­se mai mult, ce­le mici mai pu­ţin și nu s-a pus nici o pro­ble­mă de încăl­ca­re a drep­tu­ri­lor con­sti­tu­ţi­o­na­le.

Rl: Deci pen­si­i­le pot fi im­po­zi­ta­te.

SD: În opi­nia mea, pen­si­i­le spe­cia­le pot fi im­po­zi­ta­te. Ma­rea pro­ble­mă es­te re­gândi­rea mo­der­nă a aces­tor pen­sii spe­cia­le, ca­re sunt o ches­ti­u­ne ne­o­feu­da­lă. O pen­sie pe ca­re o dau re­gii la di­fe­ri­ţii lor ser­vi­tori feu­da­li, ca­re i-au slu­jit cât timp au pu­tut să mun­ce­as­că, așa es­te și ace­as­tă pen­sie spe­cia­lă. „Vă dăm și vo­uă o pen­sie”.

Mai mult, mi se pa­re o ab­sur­di­ta­te să dai pen­sie spe­cia­lă ce­lor ca­re au fost în ser­vi­ci­ul pu­blic - par­la­men­tari, pri­mari, con­si­li­eri. Ei nu ar tre­bui să fa­că bani din func­ţia lor nici în tim­pul, nici după func­ţie. Es­te și imo­ral.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.