CRI­ZĂ POLITICĂ

Romania Libera - - Externe -

TEN­SI­UNI Când de­mo­cra­ţia iri­tă

Hong Kong și Bei­jin­gul se înfrun­tă pe te­ma de­mo­cra­ţi­ei și tână­ra ge­ne­ra­ţie din fos­ta co­lo­nie bri­ta­ni­că vrea să-și ape­re li­ber­ta­tea, sus­ţi­nând prin­ci­pi­ul „o ţa­ră, do­uă sis­te­me”, ac­cep­tat de Bei­jing la mo­men­tul re­tro­ce­dă­rii. În Hong Kong sunt ma­ni­fes­ta­ţii imen­se, cu pes­te 1-2 mi­li­oa­ne de par­ti­ci­pan­ţi, con­tra gu­ver­nu­lui lo­cal pro-Bei­jing, to­tul por­nind de la res­pin­ge­rea unui proi­ect de le­ge vi­zând au­to­ri­za­rea ex­tră­dă­ri­lor spre Chi­na. Dar mișca­rea con­tes­ta­ta­ră s-a ex­tins spre re­ven­di­cări mai vas­te – re­for­me de­mo­cra­ti­ce, vot uni­ver­sal și sfârși­tul ero­dă­rii li­ber­tă­ţi­lor de ca­re se bu­cu­ră te­ri­to­ri­ul se­mi-au­to­nom. În po­fi­da cri­zei pro­fun­de in­sta­la­tă în Hong Kong, nici gu­ver­nul din Hong Kong, nici Bei­jin­gul nu vor să ce­de­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.