Pre­ţu­ri­le la ga­ze sunt acum mult mai scă­zu­te de­cât în vârf de iar­nă

Impor­tu­ri­le de ga­ze din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, ca­re au cres­cut de su­te de ori fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, avan­ta­je­a­ză Ro­mânia, spu­ne Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei.

Romania Libera - - Economie - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ace­as­ta în con­di­ţi­i­le în ca­re pre­ţu­ri­le sunt cu mult mai scă­zu­te de­cât pre­ţu­ri­le de vârf de iar­nă. „Insis­tăm asu­pra fap­tu­lui că impor­tu­ri­le de ga­ze din ace­as­tă pe­ri­oa­dă avan­ta­je­a­ză Ro­mânia, în con­di­ţi­i­le în ca­re pre­ţu­ri­le de im­port din ace­as­tă pe­ri­oa­dă sunt cu mult mai scă­zu­te de­cât în vârf de iar­nă”, au scris re­pre­zen­tan­ţii mi­nis­te­ru­lui. Mi­nis­trul Ener­gi­ei, Anton Anton, a afir­mat la fi­na­lul lu­nii mai că ma­jo­ra­rea im­por­tu­ri­lor de ga­ze nu re­pre­zin­tă o pro­ble­mă. „Da­că pre­ţul din pro­duc­ţia in­ter­nă e mai ma­re de­cât la ga­ze­le din im­port, in­dus­tria se va ori­en­ta că­tre ga­ze­le de im­port. Nu văd ca­re e pro­ble­ma”, a afir­mat dem­ni­ta­rul.

Pre­ţul ga­ze­lor din im­port, din lu­na mai a anu­lui 2019, a fost de 89 de lei/MWh, cu 12% mai mic de­cât cel al ga­ze­lor ro­mâneş­ti (101 lei/MWh, po­tri­vit co­ta­ţi­i­lor de la Bur­sa Ro­mână de Măr­furi). Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei mai spu­ne că e pre­o­cu­pat de asi­gu­ra­rea sto­cu­ri­lor de ga­ze na­tu­ra­le ne­ce­sa­re pen­tru se­zo­nul re­ce.

“În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, aten­ţia noas­tră a fost îndrep­ta­tă spre um­ple­rea de­po­zi­te­lor sub­te­ra­ne cu ga­ze na­tu­ra­le, la pre­ţuri cât mai bu­ne. La ju­mă­ta­tea lu­nii iu­lie, Ro­mânia avea sto­ca­tă în de­po­zi­te­le sub­te­ra­ne o can­ti­ta­te de 1,535 mi­liar­de de me­tri cu­bi de ga­ze, fa­ţă de 1,237 mi­liar­de de me­tri cu­bi, la ace­e­a­şi da­tă din anul 2018”, spun ofi­cia­lii in­sti­tu­ţi­ei.

Sto­cul mi­nim obli­ga­to­riu pen­tru iar­na ur­mă­toa­re a fost ma­jo­rat, fa­ţă de 2018, cu 10%, până la 2,18 mi­liar­de de me­tri cu­bi de ga­ze.

O vie dis­pu­tă a apă­rut re­cent, în spa­ţi­ul pu­blic, când pre­sa a in­ter­pre­tat că OUG 114 ar fi de­ter­mi­nat im­por­turi ma­si­ve de ga­ze ru­seş­ti. ANRE a pu­bli­cat la înce­pu­tul săp­tă­mânii can­ti­tă­ţi­le de ga­ze ca­re au fost im­por­ta­te de ţa­ra noas­tră, în lu­na mai a aces­tui an: 1.185.490 Mwh. Ace­as­tă ci­fră es­te de 353 de ori mai ma­re de­cât cea din lu­na mai a anu­lui tre­cut: 3.353 MWh. Prac­tic, din cau­za OUG 114, pre­ţul ga­zu­lui me­tan din pro­duc­ţia in­ter­nă ar fi cres­cut mult, iar ac­to­rii eco­no­mici din Ro­mânia au fost ast­fel ne­voi­ţi să cum­pe­re ga­ze mai ief­ti­ne, de pe re­la­ţia externă: din hub-ul ga­zei­fer de la Baum­gar­ten, Aus­tria, un­de cel mai bun ta­rif îl are Gaz­prom.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.