Con­tri­buți­i­le so­cia­le in­te­gral în se­a­ma o po­ma­nă uni­cat an­ga­ja­tu­lui, în UE!

Romania Libera - - Op&ed -

Şi ce să mai vor­bim de ma­jo­ră­ri­le sa­la­ri­u­lui mi­nim, ca­re au ca­rac­ter ge­ne­ral și obli­ga­to­riu și ca­re mai împing în sus și între­a­ga gri­lă de sa­la­ri­za­re, mai ales în con­tex­tul cri­zei de fo­rță de mun­că!

To­tuși, dle X, în ci­u­da aces­tor creșteri ce pro­ba­bil nu vă con­vin,sa­la­ri­i­le din Ro­mânia sunt ce­le mai mici din UE! Es­te vor­ba de UE ca­re,nu mă îndoi­esc vreo cli­pă,es­te, pen­tru dv, mântu­i­to­rul venit pe pă­mânt! Și, pe dea­su­pra, grație dlui Drag­nea – de­si­gur, nu pen­tru asta l-ați hu­lit – an­tre­pre­no­rii din Ro­mânia nu mai plă­tesc ni­mic în con­tul con­tri­buți­i­lor so­cia­le ale an­ga­jați­lor pen­tru pen­sii și să­nă­ta­te, de un­de până la 1 ia­nua­rie 2018 aco­pe­re­au în pro­po­rție de cir­ca 60% aces­te con­tri­buții. Con­tri­buți­i­le so­cia­le in­te­gral în se­a­ma an­ga­ja­tu­lui re­pre­zin­tă o po­ma­nă uni­cat în UE pen­tru pa­troni! Ca ata­re,re­lați­i­le dv cu an­ga­jații nu mai au ni­cio le­gă­tu­ră cu sta­tul. Ast­fel, re­lați­i­le de mun­că se întorc în ca­pi­ta­lis­mul pri­mi­tiv, de di­nain­te de ma­ri­le cu­ce­riri so­cia­le ale mun­cii în lup­ta is­to­ri­că cu ca­pi­ta­lul. Da­că vă între­a­bă ci­ne­va cum vă es­te în do­me­niu din 2018 încoa­ce, de­si­gur spu­neți că pen­tru dv cos­tul cu fo­rța de mun­că es­te ace­lași, ba chiar a cres­cut în con­tex­tul pre­si­u­ni­lor exer­ci­ta­te de ma­jo­ră­ri­le sa­la­ria­le de la stat. Ine­xact dle X, sta­tul, hu­li­tul stat ro­mân, a dis­pă­rut com­plet din ecuație: re­lați­i­le sa­la­ria­le sunt nu­mai pro­ble­ma dv cu an­ga­ja­tul sau po­te­nția­lul an­ga­jat! Cos­tul dv cu

fo­rța de mun­că nu mai are ni­cio le­gă­tu­ră cu sta­tul, nu mai de­pin­de de­cât de piață! Nu ace­as­ta do­riți?! Vrea piața să dați sa­la­rii mai mari?! Le dați sau vă re­tra­geți din afa­ce­re! Ni­mic nu vă împi­e­di­că să dați sa­la­ri­ul pe ca­re îl vreți! Că an­ga­ja­tul sau po­te­nția­lul an­ga­jat îl ac­cep­tă es­te o altă pro­ble­mă. Sta­tul nu mai es­te im­pli­cat în ni­ci­un fel. O ade­vă­ra­tă eco­no­mie de piață! Nu ace­as­ta do­riți?! Dv sun­teți șe­ful cu cra­vașa în mână, iar an­ga­ja­tul cu că­ci­u­la în mână! Sta­tul a dis­pă­rut în de­cor! Ar fi de hu­lit sau de pros­lă­vit dl Drag­nea?! De fapt, nu mai are im­por­ta­nță, căci es­te bă­gat la pușcă­rie!

Și acum des­pre ta­xe­le la stat.Vi se par mari? Păi, sta­tis­ti­ci­le ara­tă că, la cât fur­ni­ze­a­ză bu­ge­tu­lui de stat, anu­me 26-27% echi­va­lent PIB, ta­xe­le în Ro­mânia sunt mici, de­o­se­bit de mici, ori­cum ce­le mai mici din UE! Ace­e­ași UE, cea mântu­i­toa­re! Vă cos­tă scump,vă apa­să greu?! Da­că da,cum atunci atârnă ele în ce­le­lal­te țări UE, un­de în me­die bu­ge­tul preia din ta­xe fis­ca­le echi­va­len­tul a pes­te 40% din PIB, iar în une­le chiar pes­te 50% din PIB. Du­pă cam­pa­nia de re­du­ce­re a ta­xe­lor, nu­mi­tă „re­la­xa­re fis­ca­lă”, de­cla­nșa­tă de Drag­nea și ai lui spre a fa­ce co­mes­ti­bi­le pen­tru com­pa­nii, înde­o­se­bi pen­tru ce­le străi­ne, crește­ri­le de sa­la­rii, fir­me­le au ajuns în Ro­mânia să plă­te­as­că doar TVA în con­tul con­su­ma­to­ri­lor (ca­re le aco­pe­ră până la ur­mă), mai ni­mic în con­tul an­ga­jați­lor, iar cât des­pre im­po­zi­te­le pe pro­fit es­te între­ce­re în a le eva­zi­o­na, cam­pi­o­nii ab­so­luți și de­tașați fi­ind fir­me­le străi­ne ca­re ex­ter­na­li­ze­a­ză fă­ră fis­ca­li­za­re cam 85-90% din pro­fi­tu­ri­le efec­tiv re­a­li­za­te în Ro­mânia. Da­că îi între­bi pe an­tre­pre­no­rii ro­mâni cât plă­tesc în con­tul ta­xe­lor că­tre stat,acum față de în ur­mă cu câți­va ani,toți se fac că plo­uă,căci ar tre­bui să ad­mi­tă că tre­bu­ie să plă­te­as­că cu 10-15% mai puțin, iar, du­pă tran­sfe­rul con­tri­buți­i­lor so­cia­le in­te­gral asu­pra an­ga­ja­tu­lui, chiar cu vreo 25% mai puțin! Cum atunci l-ar mai pu­tea însă cri­ti­ca pe Drag­nea-PSD, zis „ci­u­ma roșie”?! Încă înain­te de acest tran­sfer al con­tri­buți­i­lor so­cia­le in­te­gral în cârca an­ga­ja­tu­lui – tran­sfer unic în Eu­ro­pa – Ro­mânia era con­si­de­ra­tă fis­cal o ța­ră „low tax ju­ris­dic­ti­on”. Re­a­li­ta­tea es­te că, fă­ră echi­vo­curi, cos­tul fis­cal sta­tal pen­tru fir­me­le pri­va­te a ajuns în Ro­mânia la ni­vel de ... pa­ra­dis fis­cal! Că poți fi ne­mu­lțu­mit cum chel­tu­ie sta­tul ba­nii, de alt­fel puțini, înca­sați din ta­xe es­te o altă pro­ble­mă, dar a nu re­cu­noaște că acești bani sunt ex­trem de puțini înse­am­nă a o lua rău pe ară­tu­ră.

(con­ti­nua­rea săp­tă­mâna vi­i­toa­re)

Da­că vă între­a­bă ci­ne­va cum vă es­te în do­me­niu din 2018 încoa­ce, de­si­gur spu­neți că pen­tru dv cos­tul cu fo­rța de mun­că es­te ace­lași, ba chiar a cres­cut în con­tex­tul pre­si­u­ni­lor exer­ci­ta­te de ma­jo­ră­ri­le sa­la­ria­le de la stat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.