TAMAȘ, PE FĂRAȘ LA HAPOEL

Chiar da­că abia a sem­nat o pre­lun­gi­re a con­trac­tu­lui cu is­ra­e­li­e­nii, ul­ti­ma es­ca­pa­dă a lui Ga­bri­el Tamaș pa­re să-i fi pe­ce­tlu­it vi­i­to­rul la Hapoel Hai­fa.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Du­pă ul­ti­ma „boa­că­nă”, Tamaș pa­re să fie aproa­pe de ple­ca­rea de la Hai­fa. Aflat cu echi­pa sa în Ro­mânia pen­tru o se­rie de ami­ca­le, fot­ba­lis­tul a ieșit în oraș, iar ni­meni din staff-ul is­ra­e­lian nu a mai ști­ut ni­mic des­pre el timp de o zi. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al echi­pei din Isra­el, Oren Ster­ling, a fost cel ca­re a reușit să ia le­gă­tu­ra cu aces­ta. Ga­bi l-a asi­gu­rat că es­te bi­ne și i-a ce­rut să tran­smi­tă și fa­mi­li­ei sa­le, in­clu­siv soți­ei, că to­tul es­te în re­gu­lă. In­te­re­sant es­te că fun­dașul are o clau­ză dis­ci­pli­na­ră ca­re poa­te fi ac­ti­va­tă la ast­fel de aba­teri, iar con­trac­tul poa­te fi re­zi­liat fă­ră des­pă­gu­biri. Con­form pre­sei din Isra­el, Tamaș i-a de­za­mă­git pe an­tre­no­rul Haim Sil­ves și pe pa­tro­nul Yoav Katz, cu atât mai mult cu cât îi ofe­ri­se­ră

câte­va zi­le li­be­re înain­te să vi­nă în can­to­na­ment în Ro­mânia.

Pa­tro­nul clu­bu­lui din Hai­fa s-a întâlnit cu fot­ba­lis­tul de 35 de ani și cu im­pre­sa­rul aces­tu­ia, lu­cru ca­re tră­de­a­ză o po­si­bi­lă des­pă­rți­re între ce­le do­uă pă­rți. „Ne-am întâlnit astă­zi și am de­cis să mai aștep­tăm câte­va zi­le. Fi­e­ca­re se va gândi ce vrea să fa­că și vom vor­bi din nou pes­te do­uă-trei zi­le. Nu l-am între­bat un­de a fost. Îmi pla­ce mult de el. Nu voi spu­ne ce am dis­cu­tat cu el, e pri­vat. Ni­cio decizie nu a fost lua­tă. Ni­meni nu vrea să se gră­be­as­că și vom mer­ge înain­te. Vom vor­bi atât cu el, cât și cu agen­tul lui, am­bii vor ve­ni la întâlni­re”, a de­cla­rat Yoav Katz. Pri­ma per­soa­nă ca­re a să­rit în apă­ra­rea fos­tu­lui fun­daș al nați­o­na­lei a fost chiar im­pre­sa­rul aces­tu­ia, Ana­ma­ria Pro­dan. Ace­as­ta a pos­tat o fo­to­gra­fie cu Tamaș, însoți­tă de me­sa­jul: „Da­că ad­mi­rați do­uă va­lori, alea sun­tem noi. Ga­bi Tamaș, fot­ba­list fă­ră pe­re­che!”

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.