Omul de par­tid gândește sim­plu

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

Nu­mai venind cu o te­mă, în acord cu Ro­mânia pro­fun­dă,pre­cum și cu un pro­gram po­li­tic re­ca­li­brat pe noi­le gri­ji so­cia­le ale lu­cră­to­ri­lor din do­me­ni­ul pu­blic sau pri­vat, atră­gând ve­ri­ga lip­să, in­te­lec­tua­li­ta­tea,Viorica Dăn­ci­lă poa­te tre­ce pri­ma li­nia fi­na­lă.

Omul de par­tid gândește sim­plu. El vrea ca par­ti­dul să ajun­gă la gu­ver­na­re. Păi, PNL și USR, mai greu vor fa­ce o alia­nță de gu­ver­na­re după lup­ta fra­tri­ci­dă. Plus că plu­siștii și use­riștii au agen­da as­cun­să. Ni­meni zdra­văn la cap nu se va le­ga cu ei la frun­te într-un act de gu­ver­na­re. Expe­ri­e­nța pro­gre­sis­mu­lui oc­ci­den­tal nu la­să caii de ra­să ai par­ti­de­lor tra­diți­o­na­le să hă­lă­du­ias­că prin­tr-o lu­me ca­re din stri­găt, ură și tem­be­lism fun­cți­o­nal și-a fă­cut o ca­pră a po­du­lui pe post de plat­for­mă de le­a­der­ship.

Din toa­te aces­tea câști­gă­tori vor fi pe­se­diștii, pen­tru că sunt sin­gu­rii ca­re au ști­i­nța gu­ver­nă­rii. De ce să se le­ge PNL la cap cu pro­mo­to­rii in­ti­fa­dei când are expe­ri­e­nța unei bu­ne gu­ver­nări în USL? Cât des­pre omul, co­tat cu șan­sa a treia,

Expe­ri­e­nța pro­gre­sis­mu­lui oc­ci­den­tal nu la­să caii de ra­să ai par­ti­de­lor tra­diți­o­na­le să hă­lă­du­ias­că prin­tr-o lu­me ca­re din stri­găt, ură și tem­be­lism fun­cți­o­nal și-a fă­cut o ca­pră a po­du­lui pe post de plat­for­mă de le­a­der­ship.

ni­mic nu poa­te fi mai bi­ne pen­tru un vi­i­tor po­le-po­si­ti­on. Din arma­tă se știe că sol­da­tul fa­ce un pas îna­poi pen­tru asal­tul fi­nal. Ce o poa­te des­prin­de în câști­gă­tor? Fă­ră glu­mă.

Cre­a­rea unui pro­fil elec­to­ral de om ca­re sfârșește răz­boi­ul ro­mâno-ro­mân.Ca­re re­a­du­ce pa­cea so­cia­lă și încre­de­rea că preșe­din­te­le lup­tă pen­tru ța­ră, nu pen­tru un nou man­dat sau pen­tru alte re­cu­noașteri eu­ro­pe­ne. Și aici e șan­sa cea ma­re a Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă să tre­a­că li­nia de fi­nish pri­ma.Venind cu o te­mă, în acord cu Ro­mânia pro­fun­dă, pre­cum și cu un pro­gram po­li­tic re­ca­li­brat pe noi­le gri­ji so­cia­le ale lu­cră­to­ri­lor din do­me­ni­ul pu­blic sau pri­vat, atră­gând ve­ri­ga lip­să, in­te­lec­tua­li­ta­tea, poa­te tre­ce pri­ma li­nia fi­na­lă. Dar pen­tru asta tre­bu­ie ca me­sa­je­le să fie cre­di­bi­le, să adu­că un su­flu de pros­peți­me și să fie în acord cu pa­ra­dig­ma so­cia­lă a ce­lor ca­re nu s-au bu­cu­rat până acum de prea mul­tă ate­nție din par­tea fac­to­ri­lor de pu­te­re.

E lim­pe­de că nu re­a­li­ză­ri­le gu­ver­nu­lui nu mai prind. Elec­to­ral, tre­bu­ie vându­tă li­niștea. Cum? Scrie și în că­rți­le lui Jac­ques Séguéla.

În ava­la­nșa de azi a cer­ti­tu­di­ni­lor spe­cia­liști­lor scoși de Bă­neasa, ci­ne să mai ai­bă timp de îndoi­e­li­le pro­ber­bia­le ale lui Ma­dam Mi­chu, per­so­naj cheie în pre­gă­ti­rea li­de­ru­lui de suc­ces?

Nu pu­tem spu­ne că ne ve­dem la toam­nă, că până atunci ne um­plem de can­di­dați veniți pe tur­nan­tă. Să nu ui­tăm, Do­nald Trump a por­nit de la 6%. Ce spu­neam? Nu exis­tă preșe­di­nți di­nain­te câști­gă­tori. Poa­te doar în sof­tu­ri­le U.M.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.