„Sun­teți ga­ta, băi­eți, să pi­er­deți pri­vi­le­gi­i­le pu­te­rii?

Romania Libera - - Op & Ed -

Căci, în ipo­te­za că dl Tă­ri­ce­a­nu ple­a­că, dna Dăn­ci­lă nu va pi­ca de la gu­ver­na­re. Se au­de că PRO – deși dl Pon­ta nea­gă - va fi coop­tat cu do­uă mi­nis­te­re, la res­truc­tu­ra­rea din toam­nă. Cu alte cu­vin­te, da­că ie­se ALDE in­tră PRO - asta e pi­si­ca flu­tu­ra­tă lui Tă­ri­ce­a­nu. Dar chiar da­că PRO n-ar in­ter­ve­ni, stă­pânul ta­ble­te­lor va aran­ja ca gu­ver­nul Dăn­ci­lă să su­pra­vi­ețu­ias­că. S-au mai vă­zut gu­vene mi­no­ri­ta­re, e-ade­vă­rat emas­cu­la­te, dar to­tuși bi­pe­de – de ex.cu spri­ji­nul UDMR și al altor mi­no­ri­tăți (ca­re toc­mai au sem­nat la Co­tro­ceni), după cum va fi po­run­ca și pe li­nie PPE.

Se spu­ne - și chiar dna Dăn­ci­lă se pre­zin­tă ast­fel - că es­te o per­soa­nă ne­con­flic­tua­lă. Dar ace­as­tă tră­să­tu­ră tem­pe­ra­men­ta­lă poa­te să de­vi­nă ca­li­ta­te doar după ce ie­se preșe­din­te – ce­ea ce nu se va întâmpla. Și nu se va întâmpla toc­mai pen­tru că a fi ne­con­flic­tual într-o com­pe­tiție - cu atât mai mult în com­pe­tiția pre­zi­de­nția­lă – es­te un de­fect ca­re nu te poa­te du­ce, în fi­nal, de­cât la eșec. Ce i se va întâmpla atunci? Ni­mic.Le­gen­da spu­ne că i s-a pro­mis gu­ver­na­rea până la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din toam­na anu­lui vi­i­tor. Nu va exis­ta un alt ac­ci­dent de tip „Co­lec­tiv”,cum i s-a întâmplat dlui Pon­ta. Deci din­spre par­tea ace­as­ta, dna Dăn­ci­lă es­te asi­gu­ra­tă. Dar din in­te­ri­or? Ce va spu­ne par­ti­dul? Tot ni­mic. Se vor re­vol­ta,o vor răs­tur­na? Nici vor­bă.Având gu­ver­na­rea în mână, ni­cio fi­lia­lă nu va

îndrăzni s-o dea jos.Șan­ta­jul im­pli­cit al dnei Dăn­ci­lă că­tre pro­pri­ul par­tid va fi: „Ori ui­tați că am pi­er­dut pre­zi­de­nția­le­le și mer­gem înain­te împreu­nă, ori de­mi­so­nez, ca­de gu­ver­nul și evi­dent PSD ie­se de la gu­ver­na­re.” În sub­si­diar, me­sa­jul es­te: „Sun­teți ga­ta, băi­eți, să pi­er­deți pri­vi­le­gi­i­le pu­te­rii?” Într-ade­văr, sunt pre­gă­tiți ba­ro­nii și pri­ma­rii PSD să ia­să pe tușă? Evi­dent – nu. Ci­ne e? Tușe­le sunt bu­ne doar în pic­tu­ră.Așa­dar, eșe­cul dnei Dăn­ci­lă în tu­rul întâi, cu atât mai puțin în tu­rul doi, nu-i va atra­ge de­bar­ca­rea de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui. În ce pri­vește șan­se­le la par­la­men­ta­re­le de anul vi­i­tor, ele vor crește față de mo­men­tul ac­tual, întru­cât e de pre­su­pus că încă un an de gu­ver­na­re va mar­ca punc­te în fa­voa­rea PSD. Impo­zi­ta­rea ma­si­vă a pen­si­i­lor ne­si­mți­te ar fi unul din­tre ele. În plus, la acel mo­ment, dl Io­han­nis își va fi achi­ziți­o­nat și cel deal doi­lea man­dat – și, pe acest fond de reuși­tă ego­la­tră, es­te po­si­bil ca ze­lul său pro PNL să mai pă­le­as­că, da­că nu să se stin­gă de tot. În de­fin­tiv, de ce s-ar mai ames­te­ca preșe­din­te­le în lup­ta politică cu ace­le­ași mij­loa­ce cu ca­re se ba­te acum pen­tru pro­pria re­a­le­ge­re? Oda­tă rein­stau­rat în de­cem­brie 2019, ne­maia­vând ce pi­er­de, de ce n-ar lă­sa li­be­ră com­pe­tiția între par­ti­de, re­nu­nțând la ori­ce alte „prop­te­le co­la­te­ra­le”, re­de­venind preșe­din­te­le con­sti­tuți­o­nal ca­re ar tre­bui să fie? Toa­te tri­bu­lați­i­le an­te­ri­oa­re ar fi da­te ui­tă­rii, ar pu­tea să in­tre pe ușa din față a is­to­ri­ei post-de­cem­bris­te și să încer­ce să ocu­pe un loc de va­ză - sin­gu­ra pre­o­cu­pa­re ca­re i-ar mai pu­tea sus­ci­ta in­te­re­sul în man­da­tul ter­mi­nal.Ar fi bom­ba se­co­lu­lui. În con­clu­zie, sunt ale­ge­ri­le din acest an fă­ră ieși­re? Pa­re că ni­ci­u­nul din­tre cei trei pri­mi can­di­dați din acest mo­ment nu se re­pre­zin­tă doar pe el și nici doar par­ti­dul ca­re îl spri­ji­nă ofi­cial, re­dis­tri­bu­it, de fapt, în rol de „că­suță poșta­lă”. Ade­vă­ra­ta adre­să a se­di­i­lor de cam­pa­nie e în altă par­te. Cel mai ta­re spe­rie vi­o­le­nța și im­per­ti­ne­nța fa­na­ti­că a li­ni­ei întâi USR-is­te. Să de­clari după un ver­dict de 8-0 – cum a co­mis-o dl Bar­na - că mem­brii CCR sunt “vârful de lan­ce al pe­na­li­lor” e o ne­bu­nie.Cum – chiar și dna Stan­ciu?! Pen­tru o com­pe­tiție nu de mu­ca­va, ci ade­vă­ra­tă, în tu­rul doi, ar mai ră­mâne șan­sa unei schim­bări ful­ger, Dăn­ci­lă – Tă­ri­ce­a­nu, în săp­tă­mâni­le di­nain­tea tu­ru­lui întâi, pe sistemul bre­ve­tat de Bă­ses­cu cu Sto­lo­jan, în 2004, și con­ti­nuat de Io­han­nis cu Anto­nes­cu, în 2014. Ar fi lo­vi­tu­ra se­co­lu­lui din par­tea dnei Dăn­ci­lă. Ar re­a­bi­li­ta-o chiar și pe Ma­ta Hari.

Se au­de că PRO – deși dl Pon­ta nea­gă - va fi coop­tat cu do­uă mi­nis­te­re, la res­truc­tu­ra­rea din toam­nă. Cu alte cu­vin­te, da­că ie­se ALDE in­tră PRO - asta e pi­si­ca flu­tu­ra­tă lui Tă­ri­ce­a­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.