UEFA, im­pre­si­o­na­tă că în Ro­mânia fot­ba­lul s-a păs­trat ro­man­tic, ca acum o su­tă de ani

Romania Libera - - Mica Publicitat­e - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

UEFA s-a gândit să la­se doar Ro­mâni­ei găz­du­i­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an de Fot­bal din 2020, la ani­ver­sa­rea a 100 de ani de la înfi­i­nța­rea fe­de­rați­ei con­ti­nen­ta­le. Mo­ti­vul es­te unul clar. UEFA vrea ca ediția ani­ver­sa­ră a com­pe­tiți­ei să amin­te­as­că de vre­mu­ri­le ro­man­ti­ce ale fot­ba­lu­lui, când se ju­ca prin no­roi și se venea la sta­di­on prin dru­muri neas­fal­ta­te, even­tual, în că­ruță. Iar Ro­mânia are po­te­nția­lul de a oferi un ast­fel de ca­dru. Și to­tul es­te na­tu­ral în ța­ra noas­tră, nu ar fi ne­voie de im­pro­vi­zații.

Îngri­jo­ră­ri­le ofi­cia­li­or UEFA sunt le­ga­te de sta­di­oa­ne­le noi pe ca­re sta­tul ro­mân și-a luat an­ga­ja­men­tul că le fi­na­li­ze­a­ză până la anul.Con­form proi­ec­te­lor,aces­tea ar fi prea mo­der­ne pen­tru ima­gi­nea fot­ba­lu­lui de acum o su­tă de ani. Dar re­pre­zen­ta­nții Gu­ver­nu­lui au dat asi­gu­rări că sta­di­oa­ne­le Gi­u­lești, Ghen­cea și Arcul de Tri­umf vor ară­ta așa cum tre­bu­ie: cu mal­dă­re de pă­mânt în loc de tri­bu­ne, iar echi­pe­le ca­li­fi­ca­te la Eu­ro vor avea oca­zia să se an­tre­ne­ze în no­roi, nu pe ga­zon. Șe­fii fe­de­rați­ei eu­ro­pe­ne au luat le­gă­tu­ra și cu pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, Ga­bri­e­la Fi­rea, pen­tru a se asi­gu­ra că ga­zo­nul de pe Are­na Nați­o­na­lă nu va mai fi schim­bat, de­oa­re­ce o su­pra­față bu­nă de joc ar stri­ca ima­gi­nea vin­ta­ge a com­pe­tiți­ei fot­ba­lis­ti­ce. Se pa­re că ofi­cia­lii UEFA au fost im­pre­si­o­nați de ima­gi­nea Are­nei Nați­o­na­le, de acum nu mult timp, când Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei a asi­gu­rat ni­sip, în loc de ga­zon, ca su­pra­față de joc. Cei de la UEFA i-ar fi ce­rut Ga­bri­e­lei Fi­rea să adu­că ni­sip chiar de pe Co­pa­ca­ba­na, pen­tru Eu­ro 2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.