FCSB, re­mi­ză al­bă cu Sepsi

For­ma­ţia an­tre­na­tă de Bog­dan Ando­ne a ter­mi­nat la ega­li­ta­te, 0-0, cu echi­pa­gaz­dă, Sepsi OSK Sfântu Ghe­or­ghe, în epi­lo­gul eta­pei se­cun­de a Li­gii I.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Roş-al­baş­trii au ple­cat cu un sin­gur punct de la Sfântu Ghe­or­ghe, du­pă ce au pres­tat un joc bun, dar nu au reușit să mar­che­ze. Gaz­de­le pu­te­au des­chi­de sco­rul în mi­nu­tul doi, însă Car­nat nu a pro­fi­tat de greșe­a­la lui Băl­gră­de­an. Io­nuț Vână a avut cea mai ma­re oca­zie a pri­mei re­pri­ze, șu­tul său lo­vind ba­ra, în mi­nu­tul 35. Ime­diat Car­nat a încer­cat să dea re­pli­ca, însă min­gea tri­mi­să de ata­can­tul ce­lor de la Sepsi a tre­cut pe lângă poar­ta oas­peți­lor.

Bog­dan Ando­ne a mu­tat de do­uă ori la pau­ză. Flo­ri­nel Co­man a in­trat în lo­cul lui Den­nis Man, în timp ce Dra­goș Ne­del­cu l-a schim­bat pe Bă­lașa. În po­fi­da do­mi­nă­rii din re­pri­za se­cun­dă, FCSB a ra­tat vic­to­ria, du­pă ce Flo­rin Tă­na­se şi Iu­lian Cris­tea au iro­sit șan­se uriașe de gol. S-a ter­mi­nat 0-0, a do­ua re­mi­ză al­bă pen­tru Sepsi din acest se­zon.

La fi­nal, pa­tro­nul ce­lor de la FCSB, Gi­gi Be­ca­li, a de­cla­rat că spe­ră ca Gno­he­re să re­vi­nă cât mai ra­pid pe te­ren. „Nu avem ata­cant. Nu es­te Ho­ra ata­cant. E ce­va ca­re se plim­bă pe aco­lo. A fost prea slab. A avut și me­ci­uri bu­ne, dar a ju­cat slab acum. Sper să re­vi­nă mai re­pe­de Gno­he­re”, a fost con­clu­zia lui Be­ca­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.