Ste­tos­cop ca­re aju­tă pă­rin­ţii să diag­nos­ti­che­ze bo­li res­pi­ra­to­rii la co­pii

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Nu es­te ne­ce­sar ca pă­rin­te­le să ai­bă cu­noști­nțe me­di­ca­le și nici vreo pre­gă­ti­re spe­cial pen­tru a fo­lo­si ste­tos­co­pul di­gi­tal, pen­tru că re­zul­ta­te­le sunt sal­va­te în apli­cație, un­de sunt ana­li­za­te de al­go­rit­mi speciali de in­te­li­ge­nță ar­ti­fi­cia­lă, ca­re vor re­cu­noaște da­că exis­tă in­di­cii ale unei bo­li. În plus,în acest fel se poa­te ți­ne și un is­to­ric me­di­cal al co­pi­lu­lui. Da­că su­ne­te­le înre­gis­tra­te în ur­ma as­cul­tă­rii in­di­că do­ve­zi cla­re ale unei bo­li res­pi­ra­to­rii,apli­cația îi va aler­ta pe pă­ri­nți și va tri­mi­te înre­gis­tra­rea că­tre me­di­cul pe­dia­tru.Apa­ra­tul ve­ri­fi­că in­clu­siv pul­sul și tem­pe­ra­tu­ra co­pi­lu­lui.

Pe­ci­zie. Dis­po­zi­ti­vul a pri­mit cer­ti­fi­ca­re de la Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.