Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor, pre­mii re­cord

Înce­pând cu acest an, Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor se va mu­ta de la Sin­ga­po­re la Shen­zhen, iar fon­dul to­tal de pre­mi­e­re se va du­bla, de la 7 la 14 mi­li­oa­ne de do­lari.

Romania Libera - - Sport - Ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ca și ca­li­fi­ca­tă la tur­neul ca­re reu­nește ce­le mai bu­ne opt ju­că­toa­re ale se­zo­nu­lui, Si­mo­na Ha­lep și-ar pu­tea tre­ce în cont cel mai con­sis­tent pre­miu câști­gat vre­o­da­tă în tenis. Ju­că­toa­rea ca­re se va im­pu­ne la Shen­zhen va pri­mi 4,75 de mi­li­oa­ne de do­lari, cel mai ma­re pre­miu din is­to­ria cir­cu­i­tu­lui WTA. Con­di­ţia pen­tru a pri­mi ce­le aproa­pe cinci mi­li­oa­ne de do­lari es­te ca ju­că­toa­rea cam­pi­oa­nă să câşti­ge toa­te me­ci­u­ri­le din fa­za gru­pe­lor. Si­mo­na Ha­lep ocu­pă, în acest mo­ment, lo­cul 2 în cla­sa­men­tul pro­vi­zo­riu din acest an, cu 4.427 de punc­te, după aus­tra­lian­ca Ashlei­gh Bar­ty, cu 4.885 de punc­te. Ast­fel, te­nis­me­na din Ro­mânia e ca şi ca­li­fi­ca­tă la tur­neul fi­nal al se­zo­nu­lui. Cea mai im­por­tan­tă per­for­ma­nță a ro­mâncei la Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor a venit în anul 2014, chiar la pri­ma sa par­ti­ci­pa­re, când a ju­cat fi­na­la, pe ca­re a pi­er­dut-o în fața Se­re­nei Wil­liams. De atunci, ea a fost pre­zen­tă la toa­te edi­ţi­i­le, cu ex­cep­ţia ce­lei de anul tre­cut, când s-a ca­li­fi­cat de pe lo­cul 1, dar a fost ac­ci­den­ta­tă şi nu a pu­tut ju­ca.

Tur­neul găz­du­it de Shen­zhen va avea loc între 27 oc­tom­brie şi 3 noi­em­brie.

Edi Ior­dă­nes­cu a lip­sit mo­ti­vat de la an­tre­na­men­te­le echi­pei Gaz Me­tan Me­diaș, acu­zând pro­ble­me me­di­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.