Ro­nal­do sca­pă de pro­ces

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vești bu­ne pen­tru Cris­tia­no Ro­nal­do. Pro­cu­ra­tu­ra co­mi­ta­tu­lui Clark, ca­re are ju­ris­dic­ţie asu­pra orașu­lui Las Ve­gas, a anun­ţat că acu­za­ţi­i­le de vi­ol împo­tri­va sta­ru­lui lui Ju­ven­tus nu pot fi pro­ba­te, iar din acest mo­tiv s-a de­cis să se pu­nă ca­păt an­che­tei. Por­tu­ghe­zul a fost acu­zat că ar fi vi­o­lat, în va­ra anu­lui 2009, o fe­meie din Sta­te­le Uni­te, pe ca­re a întâlnit-o într-un club de noap­te din L.A. și pe ca­re a in­vi­tat-o apoi la o pe­tre­ce­re în apar­ta­men­tul său. Pre­zum­ti­va vic­ti­mă a sus­ţi­nut că, după agre­si­u­nea se­xua­lă, Ro­nal­do a fă­cut pre­si­uni pen­tru a o fa­ce să sem­ne­ze un acord fi­nan­ciar ca­re o obli­ga să păs­tre­ze tă­ce­rea, aces­ta fi­ind mo­ti­vul pen­tru ca­re fe­meia nu a se­si­zat au­to­ri­tăți­le timp de 10 ani. Por­tu­ghe­zul a dez­min­ţit ca­te­go­ric acu­za­ţi­i­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.