Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă – mi­si­u­ne im­po­si­bi­lă?

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă es­te can­di­da­tul no­mi­na­li­zat de CEx al PSD pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. Ur­me­a­ză Con­gre­sul de va­li­da­re. Din 4 august înce­pe cur­sa con­tra­cro­no­me­tru. Da­că nu in­tră în tu­rul ll îşi va da de­mi­sia din func­ţia de pre­şe­din­te al par­ti­du­lui, aşa cum a anun­ţat? Jo­cul e pe mu­chie de cu­ţit. Con­form ul­ti­me­lor son­da­je, pre­zen­ta­te în CEx al PSD, par­ti­dul său a mai cres­cut pa­tru pro­cen­te de la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, dar e în con­ti­nua­re pe lo­cul 3, du­pă PNL, cre­di­tat cu 31%, Alian­ţa USR-PLUS, 28%.

Ştim că ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le sunt pu­ter­nic per­so­na­li­za­te. Va reu­şi Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să scoa­tă mai mul­te vo­turi de­cât punc­ta­jul par­ti­du­lui?

E o între­ba­re la ca­re mul­ţi cau­tă răs­pun­suri.

Ecua­ţia can­di­da­tu­rii sa­le se poa­te com­pli­ca în ca­zul în ca­re ALDE şi ProRo­mânia vor pro­pu­ne şi ele alte do­uă nu­me. Vor­ba lui Vic­tor Pon­ta, „atunci ne vom ba­te pen­tru lo­cul 3.” E greu, dar nu im­po­si­bil. Prin­ci­pal e să vrei, aces­ta e at-ul de for­ţă al ori­că­rui can­di­dat ca­re in­tră în cur­să. Iar Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pa­re de­ter­mi­na­tă să joa­ce fi­na­la. Ba mai mult, cre­de că poa­te câşti­ga.

În con­di­ţi­i­le în ca­re to­ţi o dau învin­să înain­te de in­tra­rea în cur­să, cu atât am­bi­ţia o va fa­ce să fie mai pu­ter­ni­că. Joa­că pe to­tul sau ni­mic. În ge­ne­ral, li­de­rii te­mă­tori, din cau­za ezi­tă­ri­lor, pi­erd punc­te pe tra­seu. Nu e ca­zul la Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Pa­re mo­ti­va­tă.

Să fie o do­ză de in­con­şti­en­ţă sau un cal­cul pres­ta­bi­lit? Când doi se ce­ar­tă, al trei­lea câşti­gă, spu­ne un pro­verb ro­mânesc.

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă se poa­te spri­jini pe si­ne, pe fi­lia­le­le par­ti­du­lui şi nu în ul­ti­mul rând de po­zi­ţia din exe­cu­tiv, sin­gu­rul loc în ca­re vi­se­le opo­zan­ţi­lor pot prin­de con­tur şi re­a­li­ta­te în cel mai scurt timp po­si­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.