Vi­o­le­nțe co­man­da­te?

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ide­ea in­de­pen­de­nței aces­tui te­ri­to­riu a de­venit un ta­bu du­pă dis­cur­sul preșe­din­te­lui chi­nez Xi Jin­ping la 1 iu­lie 2017, ca­re a vor­bit de o li­nie roșie de ne­tre­cut. Ima­gi­ni­le înre­gis­tra­te du­mi­ni­că îl ara­tă pe de­pu­ta­tul ta­be­rei pro-Bei­jing, Ju­ni­us Ho aplau­dând agre­so­rii, strângându-le mâi­ni­le,acre­di­tând te­za că acest epi­sod vi­o­lent a fost co­man­dat. Po­liția cau­tă pes­te 700 de ti­neri pen­tru par­ti­ci­pa­re la acți­uni ile­ga­le în ul­ti­me­le săp­tă­mâni.Po­tri­vit pre­sei, între 15 și 60 din­tre ei au fu­git în Tai­wan un­de preșe­din­ta Tsai Ing-wei a de­cla­rat că „pri­e­te­nii din Hong Kong” vor fi tra­tați cum tre­bu­ie, Fap­tul că opo­za­nții gu­ver­nu­lui din Hong Kong pot gă­si re­fu­giu în Tai­wan, con­si­de­rat de Chi­na o „pro­vin­cie re­be­lă”,ris­că să înfu­rie Bei­jin­gul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.