„De­mo­cra­ţia pic­ta­tă” a Ro­mâni­ei. Ca­zul So­ri­na

Romania Libera - - Pagina 2 - Adria­na Con­stan­ti­nes­cu

Ieri, zia­re.com ti­tra în ex­clu­si­vi­ta­te: „Fil­mul con­tra­cro­no­me­tru al sal­vă­rii So­ri­nei și abu­zul de pe ae­ro­port. „Argo“din Ro­mânia ira­nia­na“.

Aflăm cu stu­poa­re de la un jur­na­list su­sți­nă­tor „al jus­tiți­ei” și sta­tu­lui de drept nici mai mult nici mai puțin cum doi ce­tățeni s-au sus­tras cer­ce­tă­rii au­to­ri­tăți­lor ro­mâne. Es­te vor­ba de soții Să­că­rin ca­re au ple­cat val vârtej din Ro­mânia cu Mi­cuța So­ri­na ime­diat ce au pri­mit pașa­por­tul aces­teia:

„Da­că pla­nul ieșea și fa­mi­lia nu reușea să ple­ce din ța­ră în we­ek-end, luni Ra­mo­na Să­că­rin era con­vo­ca­tă să o adu­că pe So­ri­na pen­tru ex­per­ti­ză. Cu si­gu­ra­nță i-ar fi fost pus un con­trol ju­di­ciar până la efec­tua­rea ex­per­ti­zei și, da­că nu se pre­zen­ta, ar fi fost adu­să cu man­dat.” Zia­re.com Și mai de­par­te “Da­că nu se su­iau în pri­mul avi­on, efec­tiv un­de au vă­zut cu ochii, și ar fi aștep­tat ur­mă­to­rul Tur­kish Air­li­nes, du­pă cum le-a su­ge­rat Po­liția de Fron­ti­e­ră, SS ar fi avut timp să emi­tă du­mi­ni­că man­dat de adu­ce­re pen­tru Ra­mo­na Să­că­rin di­rect de pe ae­ro­port. Nu au avut însă tim­pul ne­ce­sar.” Dez­vă­lu­i­ri­le din ar­ti­col nu se opresc doar la a da în vi­le­ag pla­nul au­to­ri­tăți­lor și deci fu­ga pre­me­di­tă a fa­mi­li­ei an­che­ta­te dar ara­tă și cum au­to­rul a tăi­nu­it acest lu­cru întoc­mai pen­tru ca “fu­ga aces­to­ra de au­to­ri­tăți” să se con­cre­ti­ze­ze.

Tot ieri, din epi­so­dul II, scris de ace­lași au­tor aflăm cu stu­poa­re o no­uă ile­ga­li­ta­te co­mi­să în Ro­mânia ado­pția So­ri­nei: în me­mo­riu adre­sat Preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis, Ra­mo­na Să­că­rin fa­ce re­fe­ri­re la ado­pția Mi­cuței So­ri­na pe ba­za Con­venți­ei de la Ha­ga.

Ori, așa cum apa­re și în pre­zent pe si­te-ul CE, în ba­za le­galp a ado­pți­i­lor și Pro­te­cți­ei Co­pi­lu­lui, es­te obli­ga­to­riu pen­tru Sta­te­le Mem­bre să apli­ce Con­venția Nați­u­ni­lor Uni­te. Con­venția de la Ha­ga es­te con­tra­ră po­li­ti­cii UE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.