Traian Bă­ses­cu pen­tru PE: „Nu vom re­lua Ado­pți­i­le in­ter­nați­o­na­le”!

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Lob­by-ul pu­ter­nic de a in­tro­du­ce „din greșe­a­lă” Con­venția de la Ha­ga in ce­ea ce pri­vește ado­pți­i­le in­ter­nați­o­na­le ca­re era ne­re­cu­nos­cu­ta de le­gi­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne a fost dez­vă­lu­it in 14 noi­em­brie 2018, in ca­drul Inter gru­pu­lui Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an pri­vind in­te­gri­ta­tea, tran­spa­re­nța, co­ru­pția și cri­mi­na­li­ta­tea or­ga­ni­za­tă, găz­du­it de de­pu­tații eu­ro­peni Ana Go­mes și Den­nis de Jong.

Ro­e­lie Post, aver­ti­zor al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne și Arun Do­hle di­rec­to­rul Orga­ni­zați­ei „ ACT” (Împo­tri­va Tra­fi­cu­lui de Co­pii) au măr­tu­ri­sit des­co­pe­riri din an­che­ta pe ca­re au con­dus-o în Ro­mânia dar și acți­u­ni­le lob­by-iști­lor din Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă ca­re au dus aproa­pe de im­ple­men­ta­rea Con­venți­ei de la Ha­ga în pri­vi­nța ado­pți­i­lor.Con­venție ca­re încal­că po­li­ti­ca pro­te­cți­ei co­pi­lu­lui la ni­vel eu­ro­pe­an și deci in­ter­zi­să Mem­bri­lor săi.

Ro­e­lie Post:

„Sar­ci­na mea a fost să mă asi­gur că Ro­mânia res­pec­tă le­gea eu­ro­pe­a­nă. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă în ce­le din ur­mă es­te pă­zi­to­rul Tra­ta­tu­lui. Con­venția Nați­u­ni­lor Uni­te pri­vind Drep­tu­ri­le Co­pi­lu­lui a fost con­si­de­ra­tă că in­se­pa­ra­bi­la de obți­ne­rea obi­ec­ti­vu­lui Tra­ta­tu­lui, deci ace­as­ta a fost ba­za le­ga­lă a mun­cii pe ca­re eu tre­bu­ia să o între­prind în Ro­mânia.”

Am pre­zen­tat în cli­pul vi­deo co­pii dați spre ado­pție de pă­ri­nți in­duși în eroa­re, bani im­pli­cați, pre­si­uni po­li­ti­ce să se scoa­tă co­pi­ii din ța­ră ca­re erau blo­cați de gu­ver­nul lor pen­tru mo­ti­ve de sus­pi­ci­uni cu pri­vi­re la ado­pții, și am vă­zut co­pii or­fani în ghi­li­me­le căci nu sunt or­fani, mu­tați din „or­fe­li­na­te” în „or­fe­li­na­te” într-un hățiș de do­cu­men­te,greu de ți­nut ur­ma.”

Nu­me­le age­nți­ei ita­li­e­ne ca­re nu a fost me­nți­o­na­tă în do­cu­men­tar da­to­ri­tă ame­ni­nță­ri­lor age­nți­ei că­tre pro­du­că­to­rii do­cu­men­ta­ru­lui vi-l spun es­te: Age­nția „Ami­cii dei Bam­bini” (Pri­e­te­nii Co­pi­i­lor), aceștia au pri­mit fon­duri de la Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă până la 10 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru „tra­fic”. Ro­mânia a fost prin­tre pri­me­le țări ca­re a ra­ti­fi­cat Con­venția Ado­pți­i­lor în 1997 și având ast­fel ado­pții eti­ce și nu tra­fic de co­pii. Toa­tă lu­mea a aplau­dat Ro­mânia pen­tru acest lu­cru, in­clu­siv Insti­tuți­i­le Eu­ro­pe­ne, însă în doar trei ani du­pă ra­ti­fi­ca­re, nu­mă­rul ado­pți­i­lor in­ter­nați­o­na­le a ur­cat de la 500 pe an la 3000 pe an.Au­to­ri­ta­tea pen­tru im­ple­men­ta­rea Con­venți­ei Ado­pți­i­lor a ră­mas Au­to­ri­ta­tea pen­tru Pro­te­cția Co­pi­lu­lui, ca­re s-a aliat ca in­sti­tuție cu age­nți­i­le de ado­pție de­venind ast­fel par­te­neri.Ast­fel s-a cre­at „o piață a co­pi­i­lor” con­trar va­lo­ri­lor Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne de Ma­re Fa­mi­lie Eu­ro­pe­a­na ca­re nu-și ex­por­ta co­pi­ii.Atunci a de­venit clar că exis­ta un con­flict o dis­tin­cție între Con­venția de la Ha­ga și cea a Nați­u­ni­lor Uni­te. Con­venția Nați­u­ni­lor Uni­te su­sți­nea ca ado­pți­i­le între țări se pot fa­ce nu­mai ca mă­su­ra ex­ce­pți­o­na­lă în si­tuația în ca­re un co­pil nu pu­tea fi cres­cut în ța­ra sa și

acest lu­cru in­clu­de de la ru­de înde­păr­ta­te până la asis­te­nți ma­ter­na­li sau cen­tre de pla­sa­ment,ori­ce mo­da­li­ta­te de a crește un co­pil.

Con­venția de la Ha­ga su­sți­ne di­fe­rit, și anu­me drep­tul la a avea o fa­mi­lie, Ro­e­lie Post me­nți­o­nând că acest lu­cru nu exis­ta în Con­venția Nați­u­ni­lor Uni­te toc­mai pen­tru ca nu poți avea drep­tul asu­pra unei alte per­soa­ne, nu ai un drept la un soț, nu ai un drept la un co­pil,nu ai un drept la a avea un co­pil. Con­venția de la Ha­ga de ase­me­nea nu do­rește per­ma­nen­ta pen­tru „asis­te­nți ma­ter­na­li” sau alte si­tuații de crește­re a co­pi­lu­lui de­cât tem­po­ra­re. Și chiar da­că su­na fru­mos, da­ca vei com­bi­na acest lu­cru și ne­ce­si­ta­tea de a obți­ne o ado­pție per­ma­nen­tă și cu age­nți­i­le de ado­pții vei ajun­ge la po­si­bi­li­ta­tea de a fa­ce bani.

„Olli Rehn, Co­mi­sa­rul Eu­ro­pe­an pe Extin­de­re afir­ma de ase­me­nea că nu exis­ta nici un mo­tiv pen­tru ca­re să șter­gem Con­venția Nați­u­ni­lor Uni­te din drep­tu­ri­le co­pi­lu­lui din lis­ta „aqu­is-ului” (obli­gați­i­le ță­ri­lor ce erau în Pro­ces de ade­ra­re la UE) și ci­tez „pen­tru că es­te un punct așa de im­por­tant!”

În schimb, Mar­ga­ret Tu­i­te: Co­mi­sa­rul coor­do­na­tor pen­tru drep­tu­ri­le co­pi­lu­lui (2011 - 2018) într-un in­ter­viu re­fe­ri­tor la aqu­is „evi­ta să răs­pun­dă da­că avea cu­noști­nță de exis­te­nța Con­venți­ei Nați­u­ni­lor Uni­te pen­tru Drep­tu­ri­le Co­pi­i­lor în aces­ta, șo­cul și mai ma­re vi­ne la între­ba­rea: „Con­venția de la Ha­ga a fost in­tro­du­să?: Da a fost, însă a fost scoa­să, re­cu­nos­când că ea a in­tro­dus-o «din greșe­a­lă»!”

Deci din greșe­a­lă, con­venți­i­le, ba­za le­gii Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne au fost înlo­cu­i­te.

Con­venția Nați­u­ni­lor Uni­te pu­ne ac­cent pe im­por­tan­ta con­ti­nu­i­tății lim­bii, cul­tu­rii, re­li­gi­ei etc. Sto­pa­rea ado­pți­i­lor in­ter­nați­o­na­le în Ro­mânia a venit ca un val de șoc în Co­mu­ni­ta­tea Ado­pți­i­lor.“ ROELLIE POST, Aver­ti­zor UE

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.