O bia­tă co­li­vă acu­za­tă că ar fi tor­tul cel scump

Da­că lim­ba ro­mână su­por­tă că o idi­o­ţe­nie poa­te fi per­fec­tă, atunci apre­ci­e­rea „sta­tul ro­mân-stat scump” es­te o idi­o­ţe­nie per­fec­tă.

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

Po­li­tic, poți acu­za o bia­tă co­li­vă că ar fi tor­tul cel scump, dar eco­no­mic, es­te o ano­ma­lie! Cel mult, sta­tul ro­mân poa­te fi ti­că­los, in­just, in­co­rect, po­pu­lat cu co­ru­pți și hoți, dar că ar fi scump es­te im­po­si­bil. Cum ar pu­tea fi scump un stat ca­re e ca și dis­pă­rut ca pon­de­re în eco­no­mie și decizie politică?! Es­te ade­vă­rat, apro­po de lim­ba ro­mână, că scump poa­te însem­na și drag, dar, vai, afir­mația la ca­re ne re­fe­rim că „sta­tul ro­mân es­te un stat scump” nu are de­loc o ase­me­nea co­no­tație. Și n-o are nici pe ace­ea că l-ar fi fă­cut scump

du­re­ri­le pro­vo­ca­te toc­mai de dis­pa­riția sa. Ia­tă afir­mația: „Pro­ble­ma noas­tră es­te da­că nu ne pră­bușim sub greu­ta­tea unui stat foar­te scump și ce se va întâmpla când acest stat ex­trem de scump nu-și mai asu­mă ni­mic. Tre­bu­ie să ve­dem ce se întâmplă cu acest stat și să ne gândim da­că va exis­ta un mo­ment de im­plo­zie, de re­vo­luție. Până să avem o re­vo­luție în pri­vi­nța pi­eței ne paște o re­vo­luție în pri­vi­nța greu­tății cu ca­re sta­tul apa­să pe so­ci­e­ta­te”. Afir­mația apa­rți­ne unu­ia din­tre re­pre­zen­ta­nții ca­pi­ta­lu­lui au­toh­ton, s-ar zi­ce de frun­te du­pă cât es­te de vo­cal, căci ca greu­ta­te în afa­ceri nu știm cât cântă­rește.

Ci­ta­rea dom­ni­ei sa­le cu nu­me și pre­nu­me nu are rost pen­tru că,re­pre­zen­tând chiar o aso­ciație de oa­meni de afa­ceri,poa­te ex­pri­mă opi­nii împăr­tăși­te de co­le­gii săi și poa­te și de alții. În ori­ce caz, es­te vor­ba de cei ca­re aleg să fie mai ca­to­lici de­cât pa­pa în cri­ti­ca­rea de zor a sta­tu­lui ro­mân,dar nu pen­tru ce­ea ce ar tre­bui într-ade­văr cri­ti­cat,ci doar pen­tru a fa­ce plă­ce­re ca­pi­ta­lu­lui străin, ca­re ve­de în stat sin­gu­ra fo­rță ce i-ar pu­tea încur­ca tre­bu­ri­le și sta în ca­lea mâi­nii li­be­re do­ri­te.„So­li­da­ri­ta­te pa­tro­na­lă” din par­tea au­toh­to­nu­lui nos­tru pro­ba­bil în ide­ea că ast­fel ca­pi­ta­lul străin va lă­sa să-i ca­dă de la gu­ră nis­cai fă­râmi­turi pen­tru cântă­reții cei mai des­toi­nici și de­di­cați! Sti­ma­te dle X,ca om de afa­ceri ce sun­teți, de ce anu­me vă si­mțiți apă­sat: de cos­tul ma­te­ri­i­lor pri­me și ma­te­ria­le­lor,de cos­tul fi­na­nță­rii,de cos­tul fo­rței de mun­că,de cos­tul ta­xe­lor la stat?! Ce anu­me es­te scump în ra­port cu ce­ea ce ar tre­bui?! Păi, da­că aveți a vă plânge cum­va de cos­tul ma­te­ri­i­lor pri­me și ma­te­ria­le­lor sau de cos­tul fi­na­nță­rii, atunci tre­bu­ie să vă adre­sați in­te­gral frați­lor dv pri­vați. Sta­tul ro­mân nu mai are aproa­pe ni­cio le­gă­tu­ră cu even­tua­le­le dv pro­ble­me, căci nu mai are aproa­pe ni­cio pre­ze­nță și ori­cum ni­cio pu­te­re în do­me­ni­i­le res­pec­ti­ve! Așa i s-a in­di­cat din afa­ră,așa s-a con­for­mat! Ba, fiți atent, nu vă adre­sați cum­va frați­lor dv ro­mâni, căci și ei sunt cam în ace­e­ași si­tuație cu sta­tul ro­mân,cheia în do­me­ni­i­le cu pri­ci­na – adi­că pu­te­rea, de­ci­zia și prețu­ri­le – aflându-se în mâna ca­pi­ta­lu­lui străin,pe ca­re pro­ba­bil îl vene­rați și a că­rui să-i zi­cem „co­la­bo­ra­re” o cău­tați!

Vă de­ran­je­a­ză cos­tul uti­li­tăți­lor?! Tot la ușa ca­pi­ta­lu­lui străin tre­bu­ie să ba­teți! Poa­te cu cei ca­re i se de­di­că trup și su­flet es­te mai dră­guț la preț! Ba,da­că ur­mă­riți cu per­se­ve­re­nță co­la­bo­ra­rea cu ca­pi­ta­lul străin, poa­te vă des­chi­de o fi­na­nța­re din străi­nă­ta­te,un­de ab­so­lut ace­le­ași bănci din Ro­mânia ofe­ră fi­na­nța­re la cos­turi de 2-3 ori mai mici!

Să tre­cem la cos­tul fo­rței de mun­că. Pro­ba­bil vă ener­ve­a­ză pre­te­nți­i­le din ul­ti­mul timp ale oa­me­ni­lor la sa­la­rii mai mari. Es­te de înțe­les, fi­e­ca­re pa­tron ar vrea, da­că s-ar pu­tea,să plă­te­as­că mai ni­mic pe sa­la­rii.Dar cri­za de fo­rță de mun­că din ul­ti­mii ani se opu­ne aces­tei do­ri­nțe pa­tro­na­le.Cred că,în ase­me­nea con­diții, sun­teți ve­xat de-a bi­ne­lea de crește­ri­le de sa­la­rii la ca­re a pro­ce­dat la stat gu­ver­nul PSD-ALDE,ce dă ast­fel un exem­plu atât de prost sa­la­riați­lor de la pri­vați!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.