Bu­ge­tul de pen­sii în 2022 – 2023 va ajun­ge la pes­te 160 de mi­liar­de de lei

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eugen Te­o­do­ro­vici, spu­ne că pre­ve­de­ri­le le­gii pen­si­i­lor se vor apli­ca fă­ră dis­cu­ţie, de­şi nu e un lu­cru uşor.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eugen Te­o­do­ro­vici, spu­ne că pre­ve­de­ri­le le­gii pen­si­i­lor se vor apli­ca fă­ră dis­cu­ţie, de­şi nu e un lu­cru uşor. “Nu ne asu­mam o ast­fel de le­ge da­că nu era si­gur că se poa­te şi apli­ca. Eco­no­mia tre­bu­ie să me­ar­gă”, afir­mă Te­o­do­ro­vici.

Nu ne asu­mam o ast­fel de le­ge da­că nu era si­gur că se poa­te şi apli­ca. Nu­mai că e acest da­că. Eco­no­mia tre­bu­ie să me­ar­gă”, afir­mă Te­o­do­ro­vici. Aşa­dar, se pu­ne pro­ble­ma sus­te­na­bi­li­tă­ţii. Pro­ble­ma e va­loa­rea foar­te ma­re a su­me­lor în joc. Sistemul es­te sus­te­na­bil sau ne du­cem spre fa­li­ment?

„Sistemul fi­nan­ciar es­te ne­sus­te­na­bil, dar nu pot pro­nun­ţa cu­vântul fa­li­ment, aces­ta înse­am­nă înce­ta­rea plă­ţi­lor, pen­tru că nu ai ca­pa­ci­ta­tea de a plă­ti, de ace­ea nu-l fo­lo­sesc. Sta­tul plă­teş­te”, a de­cla­rat Rl Valentin Ionescu, fost se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Mun­cii.

Ionescu ex­pli­că fap­tul că ac­tua­lul gu­vern „am­pli­fi­că o si­tua­ţie fi­nan­cia­ră de ne­sus­ţi­nut în ur­mă­to­rii ani. Sta­tul chiar nu va avea de un­de să fa­că plă­ţi de­cât împru­mu­tându-se cu su­me foar­te mari de bani”.

Ca­re sunt aces­te su­me? „Anul vi­i­tor, în to­tal, pe asis­ten­ţă so­cia­lă, vor fi de pla­tă apro­xi­ma­tiv 128 de mi­liar­de de lei, con­form cal­cu­le­lor me­le, cu ma­jo­ra­rea din toam­nă. Chel­tu­ia­la e mult mai ma­re de­cât se spu­ne”, aver­ti­ze­a­ză ex­per­tul.

„Re­ţi­ne­ţi că pen­si­i­le mai tre­bu­ie şi ac­tua­li­za­te cu ra­ta in­fla­ţi­ei, obli­ga­to­riu de fă­cut până in­tră în func­ţi­u­ne no­ua le­ge”, spu­ne Valentin Ionescu. Po­tri­vit le­gii noi, se ma­jo­re­a­ză mai întâi punc­tul de pen­sie, cum pre­ve­de le­gea ve­che, până în 2021, iar de atunci ră­mâne de ac­tua­li­zat

cu ra­ta in­fla­ţi­ei, dar, sus­ţi­ne Ionescu, se re­cal­cu­le­a­ză pen­si­i­le din anul 2022, iar ace­as­ta ne va du­ce un­de­va la 160 – 165 de mi­liar­de de lei. Aceş­tia sunt ba­nii de ca­re vom avea ne­voie, din anul 2022 – 2023 înco­lo”.

De un­de iei bani?

La anul, punc­tul de pen­sie se ma­jo­re­a­ză cu 40,3%, ajun­gând la 1.775 de lei. În 2021, se ma­jo­re­a­ză cu 5,3%, la 1.875 de lei. „Am fă­cut cal­cu­lul nu­mai cu pri­vi­re la punc­tul de pen­sie, nu pot cal­cu­la co­rect ac­tua­li­za­rea tu­tu­ror pen­si­i­lor, după no­ua for­mu­lă de cal­cul, cu va­loa­rea punc­tu­lui de re­fe­rin­ţă, ca­re ma­jo­re­a­ză şi ea pen­si­i­le. De un­de să iei ba­nii aceş­tia?”, se între­a­bă re­to­ric fos­tul dem­ni­tar, ca­re a mai fost şi mi­nis­trul Pri­va­ti­ză­rii în a do­ua ju­mă­ta­te a ani­lor ’90.

Sistemul fi­nan­ciar e ne­sus­te­na­bil, dar nu pot pro­nun­ţa cu­vântul fa­li­ment, ca­re înse­am­nă înce­ta­rea plă­ţi­lor. Sta­tul plă­teş­te.“

VALENTIN IONESCU, fost se­cre­tar la Mi­nis­te­rul Mun­cii

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.