DĂNCILĂ NU POATE CONVOCA UN REFERENDUM

La Ca­ra­cal, în Ro­mânia anu­lui 2019, o fa­tă de 15 ani, Ale­xan­dra, a fost omo­râtă, du­pă ce și-a anun­ţat ră­pi­rea de trei ori la 112.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Au­to­ri­tăți­le au avut ne­voie de 19 ore pen­tru a in­ter­ve­ni, din cau­za bâlbâi­e­li­lor STS, Po­liți­ei și Par­che­tu­lui. „Și eu sunt Ale­xan­dra” s-a stri­gat sâmbă­tă în mai mul­te orașe. Pe fon­dul pro­tes­te­lor, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăncilă a anun­ţat că ia în cal­cul po­si­bi­li­ta­tea con­vo­că­rii unui referendum de con­sul­ta­re a ro­mâni­lor în ve­de­rea înăs­pri­rii dras­ti­ce a

pe­dep­se­lor pen­tru cri­mă, vi­ol şi pe­do­fi­lie. Ar fi vor­ba de mă­suri pre­cum închi­soa­rea pe via­ţă sau cas­tra­rea chi­mi­că. Însă, po­tri­vit Con­sti­tu­ţi­ei, pre­mi­e­rul nu are drep­tul să de­clan­şe­ze nici un tip de referendum, acest atri­but re­venind preșe­din­te­lui. De alt­fel, re­pre­zen­ta­nții PNL și USR atrag ate­nția că mo­di­fi­ca­rea le­gis­lați­ei pe­na­le poate fi ope­ra­tă de Par­la­ment fă­ră con­vo­ca­rea unui referendum. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a ce­rut mi­nis­tru­lui de Inter­ne şi şe­fu­lui STS să fa­că an­che­ta cu ce­le­ri­ta­te şi a so­li­ci­tat un prim ra­port în şe­din­ţa CSAT de mar­ţi.

Ana­li­zez po­si­bi­li­ta­tea con­vo­că­rii unui referendum de con­sul­ta­re a ro­mâni­lor pen­tru înăs­pri­rea dras­ti­că a pe­dep­se­lor pen­tru cri­mă, vi­ol, pe­do­fi­lie.“VI­O­RI­CA DĂNCILĂ, Pre­mi­e­rul Ro­mâni­ei

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăncilă a anun­ţat că ia în cal­cul po­si­bi­li­ta­tea con­vo­că­rii unui referendum de con­sul­ta­re a ro­mâni­lor în ve­de­rea înăs­pri­rii dras­ti­ce a pe­dep­se­lor pen­tru cri­mă, vi­ol şi pe­do­fi­lie, în con­tex­tul cri­mei de la Ca­ra­cal. Dan­ci­lă a pre­ci­zat că ar fi vor­ba de mă­suri pre­cum închi­soa­rea pe via­ţă sau cas­tra­rea chi­mi­că, sus­ţi­nând că aces­te mă­suri au ne­voie de o va­li­da­re po­pu­la­ră înain­te de a fi apli­ca­te. Pro­mi­si­u­nea a fost fă­cu­tă pe fon­dul pro­tes­te­lor de stra­dă de­cla­nșa­te du­pă ce au­to­ri­tăți­le au avut ne­voie de 19 ore pen­tru a in­ter­ve­ni în ur­ma a trei ape­luri la 112, veni­te de la Ale­xan­dra, fa­ta ră­pi­tă. Între timp, din cau­za bâlbâi­e­li­lor STS, Po­liți­ei și Par­che­tu­lui,Ale­xan­dra a fost omo­râtă.

Însă, po­tri­vit Con­sti­tu­ţi­ei, pre­mi­e­rul nu are drep­tul să de­clan­şe­ze ni­ci­un tip de referendum. Atât Con­sti­tuția, cât și Le­gea re­fe­ren­du­mu­lui pre­văd că pre­şe­din­te­le are pre­ro­ga­ti­va de a convoca o con­sul­ta­re po­pu­la­ră pe pro­ble­me de in­te­res na­ţi­o­nal. Pre­mi­e­rul a adău­gat că es­te ana­li­za­tă şi po­si­bi­li­ta­tea emi­te­rii unei or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă „pen­tru eli­mi­na­rea tu­tu­ror de­fi­ci­en­ţe­lor le­gis­la­ti­ve ca­re vor fi iden­ti­fi­ca­te de că­tre gru­pul de lu­cru“.

De ce nu es­te con­vo­cat Par­la­men­tul?

În de­cla­rați­i­le sa­le, pre­mi­e­rul a omis va­rian­ta cea mai nor­ma­lă de schim­ba­re a le­gis­lați­ei: con­vo­ca­rea unei se­si­uni ex­traor­di­na­re a Par­la­men­tu­lui pen­tru a înăs­pri pe­dep­se­le pen­tru in­fra­cți­u­ni­le me­nți­o­na­te. În mod nor­mal, o ast­fel de pro­ce­du­ră ar fi ra­pi­dă,dat fi­ind că nu exis­tă ni­ci­un par­tid po­li­tic ca­re să se opu­nă aces­par­te

tor mo­di­fi­cări. Însă pre­mi­e­rul a oco­lit ace­as­tă va­rian­tă pen­tru că par­la­men­ta­rii sunt în va­ca­nță și exis­tă ris­cul să nu fie cvo­rum în se­si­u­nea ex­traor­di­na­ră. De ace­ea,Dăncilă a pre­fe­rat o for­mu­la­re va­gă, fă­ră ter­me­ne, atunci când a venit vor­ba de im­pli­ca­rea Le­gis­la­ti­vu­lui. „Pe lângă referendum, vom ac­ţi­o­na şi în Par­la­ment pen­tru mo­di­fi­cări ca­re vor vi­za co­rec­ta­rea de­fi­ci­en­ţe­lor le­gis­la­ti­ve pe ca­re gru­pul de lu­cru in­te­rin­sti­tu­ţi­o­nal le va iden­ti­fi­ca“, mai sus­ţi­ne pre­mi­e­rul.

FOTO: GOV.RO

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăncilă a vor­bit des­pre înăs­pri­rea le­gis­lați­ei. Re­fe­ren­du­mul anun­ţat de prim-mi­nis­trul Vi­o­ri­ca Dăncilă, du­pă tra­ge­dia de la Ca­ra­cal, poate fi con­vo­cat doar de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.