Viața „de-a ba­ba oar­ba“

Romania Libera - - Prima Pagina - Andre­ea.andrei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Aso­ciația pen­tru Apă­ra­rea Drep­tu­ri­lor Omu­lui în Ro­mânia – Co­mi­te­tul Hel­sin­ki (APADOR-CH) so­li­ci­tă pu­blic de­mi­te­rea con­du­ce­rii STS, a mi­nis­tru­lui Co­mu­ni­cați­i­lor, a vi­ce­preșe­din­te­lui ANRCTI și a doi se­cre­tari de stat din MAI și Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, du­pă eșe­cul lo­ca­li­ză­rii ti­ne­rei ca­re a ape­lat ser­vi­ci­ul de ur­ge­nță 112.

Aso­cia­ţia pen­tru Apă­ra­rea Drep­tu­ri­lor Omu­lui în Ro­mânia – Co­mi­te­tul Hel­sin­ki so­li­ci­tă pu­blic de­mi­te­rea con­du­ce­rii STS, a mi­nis­tru­lui Co­mu­ni­ca­ţi­i­lor, a vi­ce­preșe­din­te­lui ANRCTI și a doi se­cre­tari de stat din MAI și Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, du­pă eșe­cul lo­ca­li­ză­rii ti­ne­rei ca­re a ape­lat 112.

APADOR-CH con­si­de­ră to­tal inac­cep­ta­bil eşe­cul lo­ca­li­ză­rii ti­ne­rei Ale­xan­dra (o mi­no­ră de 15 ani), eşec pe de­plin im­pu­ta­bil unei struc­turi înfi­in­ţa­te pen­tru ges­ti­o­na­rea co­res­pun­ză­toa­re a si­tua­ţi­i­lor de ur­gen­ţă. Acest eşec nu es­te sin­gu­rul, ci doar cel mai re­cent, ce­ea ce in­di­că fap­tul că nici ad­mi­nis­tra­to­rul şi nici coor­do­na­to­rii sis­te­mu­lui nu şi-au înde­pli­nit obli­ga­ţi­i­le le­ga­le, ca­re con­stau, prin­tre alte­le, în lua­rea mă­su­ri­lor ne­ce­sa­re (in­clu­siv re­me­di­e­rea de­fi­ci­en­ţe­lor con­sta­ta­te în ur­ma eşe­cu­ri­lor) pen­tru ad­mi­nis­tra­rea, func­ţi­o­na­rea, ope­ra­rea şi dez­vol­ta­rea Sis­te­mul na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă, ce­ea ce pre­su­pu­ne şi asi­gu­ra­rea acu­ra­te­ţii lo­ca­li­ză­rii unei per­soa­ne ca­re ape­le­a­ză 112 – a tran­smis APADOR-CH într-un co­mu­ni­cat de pre­să. „APADOR-CH so­li­ci­tă pu­blic de­mi­te­rea de înda­tă (în ca­zul în ca­re nu şi-au dat încă de­mi­sia) a ur­mă­to­ri­lor, în or­di­nea cres­că­toa­re a pre­ţi­oa­se­lor func­ţii:

Vi­ce­pre­şe­din­te­le ANRCTI, ca­re es­te mem­bru în co­mi­te­tul de coor­do­na­re al Sis­te­mu­lui na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă

Se­cre­ta­rul de stat din MAI, ca­re es­te mem­bru în co­mi­te­tul de coor­do­na­re al Sis­te­mu­lui na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă

Se­cre­ta­rul de stat din Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, ca­re es­te mem­bru în co­mi­te­tul de coor­do­na­re al Sis­te­mu­lui na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă

Di­rec­to­rul STS – vi­ce­pre­şe­din­te al co­mi­te­tu­lui de coor­do­na­re al Sis­te­mu­lui

na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă şi di­rec­tor al STS, ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză acest sis­tem.

Mi­nis­trul Co­mu­ni­ca­ţi­i­lor şi Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei – pre­şe­din­te al co­mi­te­tu­lui de coor­do­na­re al Sis­te­mu­lui na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă.

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei, sub au­to­ri­ta­tea că­ru­ia func­ţi­o­nea­ză co­mi­te­tul ca­re coor­do­nea­ză Sis­te­mul na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă 112 (da­că Par­la­men­tul in­tră în va­can­ţă, poate lua o pau­ză de va­can­ţă, pen­tru de­mi­te­rea Gu­ver­nu­lui)“, se ara­tă în do­cu­ment.

Sis­te­mul na­ţi­o­nal unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă a fost înfi­in­ţat prin or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă de­oa­re­ce Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de­clan­şa­se pro­ce­du­ra de in­frin­ge­ment împo­tri­va Ro­mâni­ei, pen­tru neînde­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor, în ca­li­ta­te de stat mem­bru al UE, cu pri­vi­re la func­ţi­o­na­rea nu­mă­ru­lui unic pen­tru ape­luri de ur­gen­ţă 112.

FOTO: INQUAM PHOTOS

FOTO: FA­CE­BOOK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.