Vi­o­ri­ca Dăncilă, con­si­lia­tă de to­ţi oa­me­nii din re­gi­mul Pon­ta

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ulti­mul pe lis­ta aces­teia es­te Cris­tian Burci, pa­tron Ade­vă­rul, Pri­ma TV și age­nția de pu­bli­ci­ta­te Gra ti BBDO. Pu­bli­cația „The Guar­dian“, de stânga, foar­te cri­ti­că în tre­cut cu Gu­ver­nul PSD, o preia în mod con­stant po­zi­tiv pe Vi­o­ri­ca Dăncilă. Des­pre Cris­tian Burci, fos­tul șef al SRI, Ra­du Ti­mof­te sus­ţi­nea că a fost pro­te­jat în spe­cial de ge­ne­ra­lul (r) SIE Ghe­or­ghe Şer­bă­nes­cu şi aju­tat de ge­ne­ra­lul (r) Ioan Tal­peş, fost şef al SIE.

Tot pe li­nia SIE se știe că Vic­tor Pon­ta îl are con­si­li­er pe Sil­viu Pre­doiu, ge­ne­ral în re­zer­vă din toam­na 2018.

În tim­pul că­de­rii ri­va­lu­lui lui Pon­ta din PSD, Li­viu Drag­nea, oa­me­nii din ju­rul fos­tu­lui Gu­vern Pon­ta au fost nu­miți în fun­cții-cheie de Vi­o­ri­ca Dăncilă. Eu­ro­pa Li­be­ră a re­la­tat pe larg des­pre toți: Cos­tin Mi­ha­la­che, con­si­li­e­rul lui Pon­ta din 2013-2015 pe re­lații strânse cu Chi­na, ge­ne­ral ajuns în Gu­vern di­rect de la Di­re­cția de Infor­mații a MApN, un res­pon­sa­bil cu im­port-ex­por­tul la Pe­trom încă din anii ᾽90; Andrei-Ma­ri­us Dia­mes­cu, ge­ne­ral de infor­mații și con­tras­pi­o­naj, tot din Gu­ver­nul Vic­tor Pon­ta, din 2013, ră­mas pe di­ver­se fun­cții la Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui în toa­te gu­ver­ne­le ca­re au ur­mat – de la Da­cian Ci­o­loș la Vi­o­ri­ca Dăncilă, ca­re l-a și pro­pul­sat mem­bru al Can­ce­la­ri­ei, fun­cție asi­mi­la­tă unui mi­nis­tru ad­junct; Anton Pi­sa­ro­glu, a că­rui com­pa­nie, H5 Stra­te­gi­es, are un blog găz­du­it pe Ade­vă­rul; Florin Ra­du Ci­o­că­ne­lea, ca­re a venit la Pa­la­tul Vic­to­ria di­rect de la Gru­pul de Ser­vi­cii Pe­tro­li­e­re, com­pa­nia lui Ga­bri­el Co­mă­nes­cu – omul de afa­ceri con­si­liat de AMICOM. Și de­mi­sul Re­mus Bor­za, avo­cat, li­chi­da­tor și po­li­ti­cian, ca­re l-a su­sți­nut pe Vic­tor Pon­ta, în 2017, în încer­ca­rea de dă­râma­re a gu­ver­nu­lui PSD-ALDE, și par­te­ne­rul con­tro­ver­sa­tei Spe­ra­nța Mun­te­a­nu, par­tner KPMG Ro­mânia, cea ca­re a con­dus ad­mi­nis­tra­rea spe­cia­lă de­zas­tru­oa­să a so­ci­e­tății de asi­gu­ra­re Astra Asi­gu­rări, sol­da­tă cu fa­li­men­tul de ră­su­net în ca­re dușma­nul lui Vic­tor Pon­ta – Dan Ada­mes­cu – a fost stig­ma­ti­zat și de­po­se­dat de so­ci­e­ta­te încă din anul 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.