CRIME CA­RA­CAL 2019

Romania Libera - - Pagina 2 -

de­cla­ra­ţia zi­lei

Da, es­te ade­vă­rat. A re­cu­nos­cut că le-a omo­rât pe amândo­uă. Sunt do­uă fap­te de omor. A ofe­rit niște ex­pli­cații.“ BOGDAN ALEXANDRU, Avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Din­că

între­ba­rea zi­lei

112 – in­com­pe­te­nță sau co­ru­pție?

Co­mi­sia pen­tru apă­ra­re, or­di­ne pu­bli­că și si­gu­ra­nță nați­o­na­lă din Ca­me­ra De­pu­tați­lor che­a­mă astă­zi, la ora 17.00, con­du­ce­ri­le STS și MAI.

te­me­le zi­lei

Bre­xit: De ce Do­nald Trump ar pu­tea fi cheia pen­tru a de­blo­ca acel bles­te­mat bac­kstop Irlan­da de Nord Preșe­din­te­le Ru­si­ei, Vla­di­mir Pu­tin, se stră­du­i­ește să re­cu­pe­re­ze glo­ria fos­tu­lui im­pe­riu, însă din pos­tu­ra de pu­te­re se­cun­da­ră

Ghe­or­ghe Din­că – au­to­rul cri­me­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.