Între­bări Esen­ţia­le

Romania Libera - - Incognito -

Ce ex­pe­ri­en­ţă are Cu­ba în do­me­ni­ul tra­ta­men­te­lor an­ti-can­cer? Spe­cia­liștii cu­ba­ne­zi au des­co­pe­rit o se­rie de mo­le­cu­le chi­mi­o­te­ra­peu­ti­ce cu re­zul­ta­te de­o­se­bi­te împo­tri­va di­fe­ri­te­lor ti­puri de can­cer și au ex­pe­ri­e­nță în tra­ta­rea de afec­ţi­uni on­co­lo­gi­ce și dia­be­to­lo­gi­ce. În acest do­me­niu s-a ne­go­ciat de­ja un acord între Mi­nis­te­re­le Să­nă­tă­ţii din Ro­mânia și din Cu­ba. Mai are Ro­mânia șan­se re­a­le să-și re­cu­pe­re­ze da­to­ria din par­tea Cu­bei? Re­gi­mul de la Ha­va­na su­sți­ne că da­to­ria față de Ro­mânia tre­bu­ie anu­la­tă pe mo­tiv că mo­ne­da de­nu­mi­tă ru­blă tran­sfe­ra­bi­lă nu mai exis­tă și că ori­ce co­la­bo­ra­re între Ro­mânia și Cu­ba tre­bu­ie dis­cu­ta­tă fă­ră le­gă­tu­ră cu ace­as­tă res­ta­nță fi­nan­cia­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.