COMENTARIU

Romania Libera - - Actualitat­e - Atac la STS

Li­de­rul PSD sus­ţi­ne că STS de­o­cam­da­tă a răs­puns „în cel mai ires­pon­sa­bil mod“la toa­te între­bă­ri­le. „Îi so­li­cit per­so­nal di­rec­to­ru­lui Ser­vi­ci­u­lui lă­mu­riri în acest caz, în cel mai scurt timp. Dar, ori­ca­re ar fi răs­pun­sul, es­te inad­mi­si­bil să nu exis­te acu­ra­te­ţe în lo­ca­li­za­re în se­co­lul 21“, a mai tran­smis șe­fa Exe­cu­ti­vu­lui. Vi­o­ri­ca Dăncilă a de­cla­rat, sâmbă­tă, că va ce­re în şe­din­ţa CSAT de mar­ţi să fie pre­zen­tat un ra­port „mi­nut cu mi­nut şi de­ci­zie cu de­ci­zie“în ca­zul cri­mei din Ca­ra­cal, înce­pând cu mo­men­tul pri­mu­lui apel la 112 al Ale­xan­drei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.