EXPANSIUNE A CHINEI ÎN CAM­BOD­GIA

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Sur­se ofi­cia­le ame­ri­ca­ne și alia­te ara­tă că Bei­jin­gul a ob­ţi­nut ac­ces ex­clu­siv pe ter­men de 30 de ani la o bază na­va­lă cam­bod­gia­nă din Gol­ful Thai­lan­dei, ofe­rind Chinei un nou flanc su­dic asu­pra Mă­rii Chinei Me­ri­di­o­na­le pen­tru for­ţe­le sa­le ar­ma­te.

Cam­bod­gia es­te alia­tul cel mai apro­piat al Bei­jin­gu­lui în Asia de Sud-Est,iar o pre­ze­nță na­va­lă chi­ne­ză pe te­ri­to­ri­ul său vi­o­le­a­ză dis­po­ziți­i­le Con­sti­tuți­ei pri­vind su­ve­ra­ni­ta­tea. De alt­fel,în noi­em­brie 2018,când zvo­nu­ri­le re­fe­ri­toa­re la in­fras­truc­turi mi­li­ta­re chi­ne­ze pe coas­ta cam­bod­gia­nă au îngri­jo­rat SUA, vi­ce­preșe­din­te­le ame­ri­can, Mi­ke Pen­ce, a ce­rut lă­mu­riri prin­tr-o scri­soa­re adre­sa­tă pre­mi­e­ru­lui Hun Sen. Aces­ta a răs­puns că le­gea fun­da­men­ta­lă a ță­rii in­ter­zi­ce sta­bi­li­rea de ba­ze mi­li­ta­re străi­ne pe so­lul său.Bei­jin­gul a dez­mi­nțit,la rândul său,ori­ce acord pri­vind ba­za Re­am. Pur­tă­to­rul de cu­vânt al Mi­nis­te­ru­lui de Externe, Wu Qian, a lău­dat, la con­fe­ri­nța de pre­să din 24 iu­lie con­sa­cra­tă pre­zen­tă­rii Că­rții Albe a ar­ma­tei chi­ne­ze, „coo­pe­ra­rea ex­ce­len­tă a ar­ma­te­lor chi­ne­ză și cam­bod­gia­nă“, pre­ci­zând că asta „nu vi­ze­a­ză ni­cio te­rță par­te“. Chi­na de­nu­nță ba­ze­le ame­ri­ca­ne din străi­nă­ta­te și acor­du­ri­le SUA cu aliații pen­tru uti­li­za­rea de ba­ze na­va­le și su­sți­ne că acți­o­nea­ză alt­fel. Chi­na

nu va „cău­ta ni­ci­o­da­tă he­ge­moia,ex­pan­si­u­nea și con­sti­tu­i­rea de sfe­re de in­flue­nță“, se ara­tă în no­ua Car­te Albă a apă­ră­rii.

Or, prin acor­dul se­cret, al că­rui pro­to­col ce a pre­ce­dat sem­na­rea a fost ana­li­zat de Wall Stre­et Jo­ur­nal,Chi­na poate fo­lo­si ba­za na­va­lă Re­am timp de 30 ani, cu reînnoi­rea au­to­ma­tă la fi­e­ca­re 10 ani. Aco­lo, Chi­na poate pla­sa per­so­nal mi­li­tar, poate sto­ca ar­me și își poate acos­ta na­ve­le de răz­boi. Acest acord per­mi­te per­so­na­lu­lui chi­nez să fie înar­mat și să dis­pu­nă de pașa­port cam­bod­gian în pe­ri­me­trul re­zer­vat Chinei. Dar Bei­jin­gul es­te pe ca­le să se do­te­ze cu punc­te de su­sți­ne­re ma­ri­ti­mă. A des­chis o bază na­va­lă în Dji­bo­u­ti în 2017, du­pă ce mul­tă vre­me a pre­tins că nu o va fa­ce ni­ci­o­da­tă.

Avan­taj în lup­ta pen­tru pu­te­re

În pre­zent, Chi­na nu deți­ne de­cât ace­as­tă bază na­va­lă externă, dar o pre­ze­nță na­va­lă chi­ne­ză în Asia de Sud-Est va schim­ba con­si­de­ra­bil da­te­le, ofe­rind Chinei un nou avan­taj asu­pra flan­cu­lui su­dic în ca­drul lup­tei sa­le cres­cânde pen­tru pu­te­re față de SUA și aliații lor în Ma­rea Chinei de Sud. În plus, un ast­fel de aran­ja­ment va pro­vo­ca și efec­te re­gi­o­na­le mai lar­gi. Actua­la bază a fost o mi­ză stra­te­gi­că în tim­pul Răz­boi­u­lui Re­ce – bom­bar­da­tă în 1975 de aviația ame­ri­ca­nă, la sfârși­tul răz­boi­u­lui din Vi­et­nam, du­pă veni­rea la pu­te­re a Khme­ri­lor Roșii, cu su­sți­ne­rea Bei­jin­gu­lui,ba­za a fost uti­li­za­tă și re­no­va­tă de ma­ri­na so­vi­e­ti­că du­pă in­va­da­rea Cam­bod­gi­ei de că­tre Vi­et­nam,aliat al URSS ca­re a înlă­tu­rat Khme­rii Roșii de la pu­te­re în 1979. Ame­ri­ca­nii au reînce­put fi­na­nța­rea lu­cră­ri­lor de re­pa­rații a ba­zei în 2007, până când re­lați­i­le s-au de­te­ri­o­rat din cau­za de­ri­vei au­to­ri­ta­re a lui Hun Sen. Iar Chi­na a de­venit pri­mul in­ves­ti­tor în Cam­bod­gia. Da­ra Sa­kor, in­ves­ti­tor imo­bi­liar su­sți­nut de Chi­na, aco­pe­ră 20% din li­to­ra­lul cam­bod­gian, con­stru­cți­i­le pu­tând fi un sim­lu loc de vi­le­gia­tu­ră de lux, așa cum pre­tin­de Chi­na.Nu­mai că ae­ro­por­tul și por­tul în ape pro­fun­de ar pu­tea fi uti­li­za­te în sco­puri mi­li­ta­re,po­tri­vit ana­liști­lor.Un ra­port asu­pra stra­te­gi­ei in­do-pa­ci­fi­ce pu­bli­cat de Pen­ta­gon lu­na tre­cu­tă ară­ta că Was­hin­gto­nul ră­mâne „pre­o­cu­pat de in­for­mați­i­le po­tri­vit că­ro­ra Chi­na cau­tă să sta­bi­le­as­că o pre­ze­nță mi­li­ta­ră pe coas­ta cam­bod­gia­nă, evo­luție ca­re pu­ne în cau­ză se­cu­ri­ta­tea re­gi­o­na­lă“.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.