Pro­cu­ro­rul va fi scos bas­ma cu­ra­tă

Romania Libera - - Op & Ed - MA­RI­US GHILEZAN

„Vi­ne!”, „Vi­ne!”, „Vi­ne!” – stri­gă­tul fe­tei şi dis­pe­ra­rea vo­cii sa­le ne ră­su­nă încă în crei­er a dăn­gă­nit de du­re­re.

Nu şi lor, cy­bor­gii sis­te­mu­lui, pu­şi doar să ur­mă­re­as­că in­de­zi­ra­bi­lii po­li­tici, nu să slu­je­as­că si­gu­ran­ţa ce­tă­ţe­a­nu­lui. Asta ar tre­bui să re­vol­te mul­ţi­mea. Nu­mai că di­vi­zi­i­le de pro­pa­gan­dă au scos din nou lu­mea în stra­dă, acu­zând pu­te­rea politică de fap­tul că le­gi­le jus­ti­ţi­ei ar fi spe­riat “bi­e­ţii” pro­cu­rori, în drept, niş­te im­pos­tori ca­re sem­nea­ză pe­ti­ţi­i­le pu­se sub nas de no­ua se­cu­ri­ta­te, dar nu ştiu pre­ve­de­ri­le le­ga­le.

Din scan­da­lul Ale­xan­dra, pro­cu­ro­rul de anchetă va fi scos bas­ma cu­ra­tă de Sec­ţia spe­cia­lă a pro­cu­ro­ri­lor din CSM, la fel ca pro­cu­roa­rea Pi­ţur­că.Au gri­jă să nu i se miş­te, nici lui, sem­na­ta­rul pe­ti­ţi­ei de sus­ţi­ne­re a Lau­rei Co­dru­ţa Ko­ve­si, o sca­mă.

Doar n-o să înce­a­pă Sorinel Vasilca, şe­ful STS, înzes­trat cu zeci de de­co­ra­ţii şi păs­tră­tor de se­cre­te, să ci­ri­pe­as­că. El e ul­tra­pro­te­jat. Aşa că nu ne mi­ră fap­tul că Io­han­nis nu emi­te de­cât re­ac­ţii de va­sa­li­ta­te fa­ţă de in­di­vid, ni­ci­de­cum de­ci­zii de şef ie­rar­hic.

Toa­te tu­nu­ri­le sunt îndrep­ta­te din nou spre Sec­ţia de Inves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor în Jus­ti­ţie, pen­tru că le e fri­că, pre­cum dra­cu­lui de tă­mâie, de con­tro­lul exer­ci­tat de o in­sti­tu­ţie di­fe­ri­tă de tu­to­re­le pro­to­coa­le­lor, aco­lo un­de ma­gis­tra­ţii va­sa­li stă­te­au ca-n puf. Pre­şe­din­te­le, ocu­pat prea mult cu va­can­ţe­le, co­mu­ni­că prin tex­te­le con­si­li­e­ri­lor. El aşte­ap­tă mar­ţi un ra­port de­ta­liat de la şe­ful STS. Si­gur că nu s-a gândit să-l de­mi­tă, aşa cum a fă­cut Vi­o­ri­ca Dăncilă, cu şe­ful Po­li­ţi­ei Ro­mâne, pen­tru sim­plul fapt că la el în gar­ni­zoa­nă stau se­cre­te­le mână­ri­rii vo­tu­ri­lor de pe 26 mai 2019. Doar n-o să înce­a­pă Sorinel Vasilca,şe­ful STS, înzes­trat cu zeci de de­co­ra­ţii şi păs­tră­tor de se­cre­te, să ci­ri­pe­as­că. El e ul­tra­pro­te­jat.Aşa că nu ne mi­ră fap­tul că Io­han­nis nu emi­te de­cât re­ac­ţii de va­sa­li­ta­te fa­ţă de in­di­vid, ni­ci­de­cum de­ci­zii de şef ie­rar­hic. Se­cu­ri­ta­tea sta­tu­lui bar­bă cot e mai pre­sus de­cât si­gu­ran­ţa oa­me­ni­lor, atât timp cât in­dig­na­ţii nu fac de­cât jo­cul aces­to­ra.

Nu e de mi­ra­re să ne tre­zim cu alţi bani alo­ca­ţi pen­tru acest ser­vi­ciu, ne­su­pus ni­ci­u­nui con­trol. Ba­gi în el bani şi ies şoa­reci. Cam asta e epis­to­la unui con­tri­bua­bil re­vol­tat că băi­e­ţii scot bani pe moar­te căl­când.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.