Insta­la­ti­i­le Big Brot­her nu I-au fo­lo­si­te Ale­xan­drei, fa­ta de 15 ani, ra­pi­ta

Romania Libera - - Op & Ed - MA­RI­US GHILEZAN

Ale­xan­dra, fa­ta de 15 ani, a fă­cut mi­er­curi au­tos­to­pul pen­tru a ajun­ge la me­di­ta­ţii.A fost ră­pi­tă de Ghe­or­ghe Din­că, un in­di­vid de 66 de ani din Ca­ra­cal, po­tri­vit sur­se­lor ju­di­cia­re, dar a reu­şit să su­ne de trei ori şi să dea po­li­ţiş­ti­lor de­ta­lii des­pre lo­cul un­de era ţi­nu­tă cap­ti­vă.

STS nu a reu­şit să lo­ca­li­ze­ze ca­sa groa­zei, un­de fa­ta a fost se­ches­tra­tă şi vi­o­la­tă.Acest ser­vi­ciu se­cret, obiş­nu­it să nu­me­re vo­tu­ri­le în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le, do­tat cu apa­ra­tu­ră de sto­ca­re de da­te de su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro, nu are un sis­tem de lo­ca­li­za­re. Sin­gu­rul cen­tru de spe­cia­li­ta­te es­te la SRI. Po­li­ţiş­ti­lor le-au tre­bu­it 19 ore

S-a opus le­gi­lor Big Brot­her, prin ca­re po­pu­la­ţia pu­tea fi ur­mă­ri­tă cu dis­po­zi­ti­ve spe­cia­le.

să ajun­gă la adre­sa in­di­vi­du­lui des­cris de fa­tă, de o cru­zi­me fan­tas­ti­că.Au aştep­tat mai mul­te ore până ce pro­cu­ro­rul de caz a de­cis că se poate fa­ce in­ter­ven­ţia, de­şi le­gea fun­da­men­ta­lă per­mi­tea in­ter­ven­ţii în caz de for­ţă ma­jo­ră, în si­tua­ţia în ca­re viaţa cu­i­va era în pe­ri­col. Ser­vi­ci­i­le se­cre­te au reu­şit să pu­nă in­sta­la­ţii de as­cul­ta­re prin­tre ca­pre pen­tru de­pis­ta­rea mo­du­lui prin ca­re ju­de­că­to­rul Toni Gre­blă de la CCR voia să le vândă. De fapt, ur­mă­ri­rea sa a por­nit din mo­ti­vul că s-a opus le­gi­lor Big Brot­her, prin ca­re po­pu­la­ţia pu­tea fi ur­mă­ri­tă cu dis­po­zi­ti­ve spe­cia­le.

Aces­te dis­po­zi­ti­ve nu i-au fost de fo­los Ale­xan­drei, fa­ta se­ches­tra­tă, vi­o­la­tă şi da­tă dis­pă­ru­tă până la ora re­dac­tă­rii co­men­ta­ri­u­lui. Ajun­şi cu ma­re greu­ta­te la poar­ta pre­su­pu­su­lui cri­mi­nal, po­li­ţiş­tii au iro­sit tim­pul aştep­tând o apro­ba­re de ca­re nu ave­au ne­voie. Lo­ca­li­za­rea re­a­li­za­tă de STS a fost pe o arie de câte­va su­te de ca­se de­oa­re­ce atât per­mi­te sis­te­mul uti­li­zat de aceștia. În cau­ză nu s-a uti­li­zat teh­ni­ca SRI, spun spe­cia­liş­tii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.